Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-08
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 18.71 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5717 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,71 ha

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 18,71 ha/ użytek PsIV,PsV/czynsz wywoławczy 3438,oo PLN/rocznie/wadium 2880,oo PLN do 02.06.2022/ termin przetargu 08.06.2022 godz. 10:00

OLS.WKUZ.GZ.4243.57.2022.RK.Ję                                                                              Olsztyn, 16.05.2022 rok

działając na podstawie art. 38 i 39 ust. I ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 514) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1944), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia I sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (t.j.Dz. U z 2022 r., poz. 433), podaje do publicznej wiadomości, że:

OGŁASZA KOLEJNY (11)PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA DZIERŻAWE nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej z byłego PGR Księży Dwór położonej na terenie gminy Płośnica, powiat działdowski, woj. warmińsko — mazurskie.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana określona w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 22 listopada 2021 roku pismem z dnia 29.10.2021 roku, znak:

OLS.WKUR.SGZ.4243.568.2021.RK.2

Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 roku. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, sala 33

Wywoławcza wysokość roczneqo cZynszu dzierżawneqo wynosi równowartość 34,38 dł pszenicy

czynsz został wyliczony wg współczynników dla III okręgu podatkowego

Wadium wynosi: 2.880,00 zł

Minimalne postąpienie 2,00 dł

Dzierżawa nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Nieruchomość niezabudowana, III okręg podatkowy oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Rutkowice jako działka nr: 10/3. 24/3. 162/1, 167/1, 166/1 0 łącznej powierzchni 18,7137 ha, w tym:

 • łąki trwałe: 3,7812 ha, w tym: IV – 3,7812 ha,
 • pastwiska trwałe: 7,2434 ha, w tym: IV – 6,1422 ha, V — 0,7120 ha, VI – 0,3892 ha
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na UR — 6,9058 ha, – nieużytki — 0,7833 ha co stanowi 11,0246 ha użytków rolnych.

Opis nieruchomości:

Działki przejęte z umowy dzierżawy. Działka w części są jako trwałe użytki zielone, w części zadrzewione i zakrzewione..

W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie dla działek nr 10/3, 24/3, 162/1, 167/1, 166/1 prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ELID/00024505/6

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy w Płośnice z dnia 04.02.2021 r. działka nr 10/3 w obrębie Rutkowice objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwała Rady Gminy Płośnica Nr XXXIII/234/29/2017 z dnia 17.05.2017r. Zgodnie z powyższym planem oznaczona jest symbolem 1 Zn — zieleń naturalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica działki nr 10/3, 24/3, 162/1, 166/1, 167/1 położone są na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenia działalności gospodarczych rolniczych i zalesień, obszary łąk na glebach pochodzenia organicznego. Dla obszaru Gminy Płośnica w dniu 04.04.2019 roku podjęto uchwałę Nr VII/49/15/2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W opracowywanym studium działki nr 24/3, 162/1, 166/1, 167/1 nie zmieni sposobu zagospodarowania.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało, że na działkach nr 24/3, 10/3, 162/1, 166/1, 167/1 obręb Rutkowice nie występują urządzenia melioracyjne.

10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6, +48 89 5248800, www.kowr.gov.pl

 1. WARUNKI DZIERŻAWY okres dzierżawy od dnia wydania Dzierżawcy przedmiotu dzierżawy do dnia 01.10.2024 roku, (nieruchomość przeznaczona jest wyłącznie do użytkowania rolniczego).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, proszone są o zapoznanie się z „WYTYCZNYMI” dotyczącymi form zabezpieczenia i dokumentami niezbędnymi do przedłożenia w Krajowym Ośrodku przed podpisaniem umowy dzierżawy. Wytyczne w tym zakresie dostępne są w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, pok. 30, tel. 89 52 48 875 lub pok. 115, tel. 89 52 48 879.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta po złożeniu zabezpieczeń zapłaty należności wynikających z umowy dzierżawy.

czynsz będzie naliczany od dnia wydania przedmiotu dzierżawy protokołem zdawczo – odbiorczym,  wydanie nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpi w dniu podpisania umowy dzierżawy.

czynsz dzierżawny będzie płatny w gotówce, w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy ustalonej w przetargu, przez cenę pszenicy publikowaną przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego poprzedzające termin płatności,  terminy płatności rat za I półrocze danego roku w terminie 15 listopada wg cen pszenicy w I półroczu; za II półrocze danego roku w terminie 31 marca następnego roku wg ceny pszenicy w II półroczu poprzedniego roku,  nie ustala się czynszu dzierżawnego od nieużytków (N), gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (Lzr) oraz użytków rolnych klasy VI,  płatność czynszu dzierżawnego poprzez potrącenie wymaga zgody Dyrektora Oddziału wyrażonej na piśmie,  w trakcie trwania umowy dzierżawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może wyłączyć z przedmiotu dzierżawy:

 • grunty o łącznej powierzchni nie większej niż 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy na dzień zawarcia umowy,
 • grunty od których nie ustala się czynszu dzierżawnego,
 • grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele inne niż rolne, a także grunty, na których ujawnione zostały złoża kopalin,
 • grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Wyłączenie następuje w drodze oświadczenia woli Wydzierżawiającego złożonego Dzierżawcy na piśmie na jeden rok naprzód przed upływem roku dzierżawnego. Strony przyjmują, że upływ roku dzierżawnego następuje z dniem zakończenia zbiorów płodów rolnych w danym roku kalendarzowym z wyłączanej nieruchomości.

W związku z. przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne Wydzierżawiający może rozwiązać umowę w części lub całości przez jednostronne oświadczenie woli ze skutkiem natychmiastowym.

Dzierżawca będzie zobowiazany do:

 • Złożenia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku wydania nieruchomości, stosownie do art. 777 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1805) w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia pisemnego wezwania do wydania dzierżawionej nieruchomości – w przypadku ustalenia w wyniku przetargu rocznego czynszu dzierżawnego powyżej 150100 dł pszenicy, niezwłocznego powiadamiania właściwych organów o zauważonych zanieczyszczeniach dzierżawionych gruntów lub innych działaniach mogących niekorzystnie zmienić warunki środowiskowe, niedokonywania działań, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia i uszkodzenia zadrzewień, stosownie do przepisów o ochronie przyrody, o ochronie Środowiska, o lasach, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Usuwanie drzew i krzewów wymaga zgody Wydzierżawiającego, w której określone będą m.in. warunki usuwania drzew i krzewów oraz wzajemnego rozliczenia z tytułu pozyskania drewna, oraz zgody właściwych organów stosownie do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 • ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem,

Szczeqółowe warunki dzierżawy zqodnie z wzorem umowy dzierżawy obowiązującym w KOWR.

Uczestnicy przetargu mają możliwość zapoznania się z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu. Projekt umowy jest dostępny w siedzibie OT Krajowego

Ośrodka (pokój nr 24) od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach od 900 do 1300 w każdy dzień roboczy.

 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3bc ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargach nie moqą uczestniczyć podmioty które:
 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (lub poprzednika prawnego – Agencji Nieruchomości Rolnych) nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły.

Powyższe oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu ze świadomością odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Uczestnikiem przetarqu może być kraiowa lub zaqraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub iednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnei, która:

 • wpłaciła wadium w wymaganej wysokości, w terminie, miejscu i formie — zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 • stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację), spełniła inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej biorące udział w przetargu powinny przedstawić odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących.

Wadium w wvmaqanei wysokości należy wpłacić na rachunek BGK O/OLSZTYN numer rachunku: 96 1130 1189 0025 0131 8420 0002 — zastrzeqa sie. że warunek wniesienia wadium bedzie spełniony wówczas, ieżeli środki pienieżne znaida sie na rachunku bankowym tut. Oddziału naipóźniei do dnia 02.06.2022 roku, a w tytule wpłaty wskazany będzie przedmiot przetargu: numery działek, obręb i gmina.

Potwierdzenie wpłaty wadium wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz stosownym pełnomocnictwem, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu, należy okazać Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i wydaniu nieruchomości protokołem zdawczo — odbiorczym.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi qdv:
  • żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego
  • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy,
  • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.
  • Do czasu upływu terminów na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w art. 29 ust. 7 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 1. ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWYŽ
 1. Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostanie wyznaczony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po zakończeniu przetargu i złożeniu wymaganych zabezpieczeń płatności czynszu dzierżawnego.

Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzaiace ieqo wiarvqodność finansową oraz ustalić i złożyć zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego oraz za ewentualne bezumowne użytkowanie w Wydziale Finansowo Księgowym i Windykacji w tut. Oddziale KOWR co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Zabezpieczenia należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 21 dni od daty zamkniecia przetarqu.

 • przypadku nie złożenia zabezpieczeń w wyznaczonym terminie, Krajowy Ośrodek wyznaczy termin ostateczny, po upływie którego uznaje się, że uczestnik przetargu, który nie złożył zabezpieczeń, uchylił się od zawarcia umowy i wówczas wadium nie podlega zwrotowi – przepada na rzecz KOWR.

Zqodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego KOWR, stosowane są następuiące zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym, wekslowym oraz zwyczaiami przyjetvmi w obrocie kraiowym:

zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych.

 1. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 0 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1359) do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.
  • związku z powyższym w przypadku posiadanej wspólności majątkowej uczestnika przetargu, stroną umowy jako dzierżawca będzie również małżonek kandydata na dzierżawcę bądź też małżonek kandydata na dzierżawcę będzie zobowiązany do złożenia pod umową dzierżawy, w dniu jej podpisania, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka.

Zatem do podpisania umowy dzierżawy oraz złożenia zabezpieczeń wymagane jest stawiennictwo obojga małżonków.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na dzierżawcę lub odmowy złożenia w/w oświadczenia uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

 1. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA PRZETARGU
 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny;
 2. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie rozpatruje powyższe w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uważa się, że rozstrzygnięcie zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/300328

 

Szczegóły

Powierzchnia: 18.71 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: działdowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-18

Dodano: 3 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6638 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 28,93 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-08-29

Dodano: 28 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6631 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 15,63 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6624 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,15 ha

Powiat: szczycieński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 13 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6613 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,68 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-25

Dodano: 11 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6609 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,33 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6608 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,30 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu