Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-07
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.75 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5716 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 2,75 ha

Powiat:parczewski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na 20-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 2,75 ha/ użytek RIV/ mpz zabudowa produkcyjna farma fotowoltaiczna/czynsz wywoławczy 13765,oo PLN netto/ rocznie/ wadium  2700,oo PLN do 03.06.2022/ termin przetargu 07.06.2022 godz. 10:00

Opublikowano: 20 maj 2022

Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Parczew: 

– nieruchomości niezabudowane, oznaczone nr ewid. 330/3, o pow. 0,8841 ha (8841 m²), kl. RIVb, 330/5, o pow. 1,1874 ha (11874 m²), kl. RIVb, 966, o pow. 0,6814 ha
(6814 m²), kl. RIVb powierzchnia łączna 2,7529 ha (27529 m²), KW LU1R/00046936/0, położone w miejscowości Koczergi, gm. Parczew, przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy produkcyjnej – farma fotowoltaiczna.
Do dnia 27.05.2022 r. na wskazane nieruchomości gruntowe obowiązuje umowa dzierżawy.
– cena wywoławcza dzierżawy – czynsz roczny w wysokości – 13 764,50 zł; do czynszu
dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
– wadium wynosi – 2700,00 zł;
Na w/w nieruchomości przetarg zostanie przeprowadzony łącznie.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 07.06.2022 r. o godz. 10.00w Urzędzie Miejskim
  w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
  W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 03.06.2022 r.na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 lub w kasie Urzędu Miejskiego
  w Parczewie.
  2. Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu winien figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierana umowa dzierżawy imię i nazwisko oraz adres wpłacającego lub nazwę i adres firmy, jeżeli wpłacającym jest osoba prawna. Ponadto należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium, tj. nr działki, powierzchnia i położenie.
  3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się
  z przedmiotem przetargu oraz warunkami dzierżawy zawartymi w umowie.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium lub bankowe potwierdzenie przelewu w wysokości, miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• nr rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone do przetargu w przypadku gdy uczestnik przetargu nie wygra,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (aktualny odpis z KRS, aktualny odpis z innego rejestru, aktualną umowę spółki cywilnej, jawnej itp.), stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• podmioty zagraniczne winny przedłożyć wymienione wyżej dokumenty przetłumaczone na język polski.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi kwotę czynszu rocznego za dzierżawę płatnego w 2 równych ratach z których termin pierwszej raty ustala się do 30 czerwca każdego roku, termin II raty ustala się do 31 grudnia każdego roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 216, II piętro, tel. 83 355 12 27.

https://parczew.com/index.php/dla-mieszkancow/ogloszenia-i-komunikaty

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.75 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: parczewski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-09

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6653 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6605 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,29 ha

Powiat: włodawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-14

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6589 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,99 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6588 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 19 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6567 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 70,95 ha

Powiat: rycki

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu