Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-02
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 15.28 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5715 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,28 ha

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 8 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 15,28 ha/ użytek ŁIV,ŁV/czynsz wywoławczy razem 3055,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 02.06.2022 godz. 10:00

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne                                                 Wielbark, dnia    16.05.2022r.

Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Wielbark

Ul. Czarnieckiego 19, 12-160 Wielbark Tel. (089) 6218010, fax.(089) 6218105 e-mail: wielbark@olsztyn.lasy.gov.pl NIP: 745-000-48-52

OGŁOSZENIE

NADLEŚNICTWO WIELBARK OGŁASZA PISEMNY, OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY, NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH (ROLE, ŁĄKI, PASTWISKA).

l . Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntów rolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Wielbark zgodnie z Wykazem gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia (Załącznik nr l).

 1. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatków od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2021 r. poz. 1256).

Czynsz będzie corocznie waloryzowany począwszy od 2023 roku wg. wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez GUS w stosunku do roku ubiegłego.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najwyższa cena.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która będzie zawierała najwyższą wartość rocznego czynszu dzierżawy.

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich należności podatkowych i świadczeń publicznych wynikających z tytułu zawarcia umowy według obowiązujących przepisów.
 2. Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego przeprowadzać żadnych zmian na wynajmowanym terenie a w szczególności:
  • stawiać jakichkolwiek zabudowań trwale związanych z gruntem.
  • użytkować teren niezgodnie z przeznaczeniem.
 3. W razie rozwiązania lub zakończenia trwania umowy dzierżawy Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych jakichkolwiek nakładów.
 4. Pisemne oferty należy składać w biurze Nadleśnictwa Wielbark — sekretariat (I piętro) w terminie do dnia 02 czerwca 2022 r. do godz. 1000 osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie, na której musi znaleźć się imię, nazwisko i adres oferenta oraz napis: „Oferta na dzierżawę gruntu rolnego”. Ofertę należy złożyć na druku — Załącznik nr 2 (Formularz oferty). Ofertę można przesłać również w formie skanu na adres mailowy

Nadleśnictwa Wielbark : wielbark@olsztyn.lasy.gov.pl

 1. Formularz ofeltowy (Załącznik nr 2) i wzór umowy dzierżawy (Załącznik nr 3) jest do pobrania w biurze Nadleśnictwa Wielbark, dokumenty te mogą być przesłane droga mailową.
 2. Mapy z położeniem działek są do wglądu w Nadleśnictwie Wielbark oraz w kancelariach leśnictw, w których położone są wydzierżawiane grunty.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 czerwca 2022r. o godz. w siedzibie Nadleśnictwa

Wielbark. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

I l . Umowa z dzierżawcą zawarta zostanie na czas nieokreślony.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu jest St. Sp. ds. Ochrony Lasu i Stanu Posiadania — Magdalena

Gudzbeler tel. (89) 6218891 lub +48 664 159 065.

 1. Nadleśnictwo Wielbark zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez prawa do odwołania.

Załączniki:

 1. l) Wykaz gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu
 • Druk oferty,
 • Wzór umowy dzierżawy.

NADLEŚNICZ

Edward Studzińs i

N A D L E N I C Z Y

Nadleśnic      Wielbark Edward Studziński

5715 wielbark wykaz

https://wielbark.olsztyn.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/aUawvc3DajIe/content/ogloszenie-przetarg

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 15.28 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-06-30

Dodano: 8 czerwca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6212 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,12 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-06-20

Dodano: 11 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6181 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,75 ha

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-06-02

Dodano: 29 kwietnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6170 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 1,81 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-04-24

Dodano: 11 kwietnia, 2023

O godzinie: 11:30

# 6152 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 33,32 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-04-17

Dodano: 30 marca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6145 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,66 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-04-21

Dodano: 25 marca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6137 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 18,77 ha

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu