Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-01
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 16.47 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5714 dzierżawa gruntu rolnego pow. 16,47 ha

Powiat:sanocki
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 16,47 ha/ użytek PsIV,PsV/czynsz wywoławczy 3000,oo PLN/rocznie/wadium 400,oo PLN do 25.05.2022/ termin przetargu 01.06.2022 godz. 09:00

WÓJT GMINY SANOK
   woj. podkarpackie
RGN.6845.28.2022

Sanok, dnia 29.04.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Uchwały Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Zarządzenia Wójta Gminy Sanok Nr 77/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Jurowce, oznaczonej działkami nr 101, 102 oraz część działki oznaczonej nr 104

Wójt Gminy Sanok
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok, z przeznaczeniem do celów rolniczych, na okres 3 lat, który odbędzie się w dniu
1 czerwca 2022 roku o godzinie 9.00, w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku przy ul. Kościuszki 23, w pokoju nr 509 na V piętrze:

Położenie nieruchomości: Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: JUROWCE
Nr działki / Powierzchnia:
Nieruchomość o łącznej powierzchni 16,4744 ha, w skład której wchodzi:

 • działka nr 101 o powierzchni 5,1147 ha
 • działka nr 102 o powierzchni 2,8397 ha
 • część działki nr 104 o powierzchni 8,5200 ha

Księga Wieczysta: KS1S/00048545/0
Opis nieruchomości:
Działki położone w środkowej części miejscowości Jurowce, przy drodze wojewódzkiej relacji Domaradz-Brzozów-Sanok. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej oraz tereny użytkowane rolniczo. Działki przyjmują nieforemny kształt. Położone są w terenie płaskim, poprzecinanym siecią rowów melioracyjnych. Działki nr 101 i 104 od południa graniczą z drogą stanowiącą własność Gminy Sanok. Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Jurowce 3” w gminie Sanok, przyjętym uchwałą nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 26 kwietnia 2012 r. Zachodnie części działek nr 104 i 102 znajdują się w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią Q 1% i Q 10%. W ewidencji gruntów obszar przeznaczony do dzierżawy jest sklasyfikowany jako: działka nr 101 – PsV (4,8553 ha), W-PsV (0,2594 ha); działka nr 102 – PsV (2,7969 ha), W-PsV  (0,0428 ha); część działki nr 104 – PsIV (8,1613 ha), W-PsIV (0,3587 ha).
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 3000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100).
Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1983 ze zm.).
Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1-go stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych z II półrocza poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Wysokość wadium: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych, 00/100)
Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.
Obciążenia / zobowiązania, których przedmiotem jest  nieruchomość: Brak
Uwagi: Dzierżawca, prócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy oraz ponosić koszty ubezpieczenia obowiązkowego.

 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza – przelewem na rachunek bankowy Gminy Sanok nr: 61 1130 1105 0005 2154 3820 0001, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 25 maja 2022 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie zostanie spełniony.
 • Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 • Uczestnicy mogą brać udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej, następujące dokumenty:
 • osoba fizyczna (w tym prowadząca działalność gospodarczą) – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). W przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z oryginałem pełnomocnictwa zwykłego drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dzierżawę nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a podlegająca obowiązkowi rejestracji – aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), oryginał stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
 • Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu powinni zapoznać się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości, możliwością dojazdu do nieruchomości oraz z warunkami przetargu podanymi w niniejszym ogłoszeniu.
 • Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu składają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu, a także są zobligowani do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów objętych przedmiotowym postępowaniem.
 • Wpłacone przez uczestnika wadium zostanie:
 • zaliczone na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości w pierwszym roku trwania umowy, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 • W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (tj. nie mniej niż 30,00 zł).
 • Cena osiągnięta w przetargu jest stawką rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości.
 • Dzierżawca ponosił będzie podatki i inne koszty związane z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Sanok nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
 • Wydzierżawienie nieruchomości następuje bez wskazania granic. Powierzchnia wydzierżawianej nieruchomości jest powierzchnią ewidencyjną i w przypadku jej niezgodności z pomiarami dokonanymi przez dzierżawcę we własnym zakresie, nie będą przysługiwać mu z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Gminy Sanok.
 • W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew lub krzewów z terenu dzierżawionej nieruchomości, dzierżawca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • Termin zawarcia umowy dzierżawy ustali Wójt Gminy Sanok, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Wójt Gminy Sanok zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 • Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku przy ul. Kościuszki 23 oraz publikuje na stronie internetowej Gminy Sanok i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sanok, a także podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Jurowce.
 • Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawianej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, V piętro, pokój nr 510, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, tel.: (13) 46 56 552.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników przetargu jest Wójt Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, tel. (13) 46 56 551.
 2. Wójt Gminy Sanok wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@gminasanok.pl, lub tel.: (13) 46 565 79.
 3. Dane osobowe uczestników przetargu będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu udziału w postępowaniu przetargowym oraz późniejszego zawarcia i wykonania umowy dzierżawy nieruchomości, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia innych związanych z niniejszą sprawą obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, a następnie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Osoba której dane są przetwarzane w celach określonych powyżej ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, sprostowania swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Każda osoba której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w przetargu oraz do zawarcia z Gminą Sanok umowy dzierżawy nieruchomości po jego rozstrzygnięciu.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

https://gminasanok.pl/aktualnosci/nieruchomosci-do-dzierzawy/9513b11f81825e6cac54919782abebde.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 16.47 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: sanocki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 2 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6019 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,02 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 24 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6013 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 18,86 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6012 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5933 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,50 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-11

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5932 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,60 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5909 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,65 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu