Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-30
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 10.07 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5713 dzierżawa gruntu rolnego pow. 10,07 ha

Powiat:przeworski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 1-roczną dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 10,07 ha/ użytek PsII/czynsz wywoławczy 6200,oo PLN/rocznie/wadium 800,oo PLN do 26.05.2022/ termin przetargu 30.05.2022 godz.10:00

WOJT GMINY GAĆ

pow. przeworski woj, podkarpackie

RGO.6845.3.1.2022JS

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Gać Mienie Komunalne

Wójt Gminy Gać na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 11, 12, 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), uchwały nr VI/39/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gać ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gać mienie komunalne według poniższego wykazu:

Lp. Nr w ha Rodzaje, „asy I pow. użytków w dzlatu w ha  

KW

Położenie Opis Prteznaaenle nteNchomośd

I sposób JeJ zagospodarowania

ntonlenia dzlertawq Wysokość wadium w d M hlmalne w d Obes dzierżawy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 699 1,90 Psil 1,80

W-Psll 0,10

PRIR/00036913/5 Wolica działka rolna, o regularnym kształcie zbliżonym do trójkąta, trwały użytek zielony — pastwisko; posiada dostęp do drogi publicznej Nieruchomość nie jest objęta aktualnym Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego. Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gać działka położona jest w terenach oznaczonych jako tereny użytków rolnych; grunty komunalne.

przetarg ustny nieograniczony 200,00 20,00 1 170,00

(słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych 00/100

1
2. 696 3,43 Psil 3,43 PRIR/00036913/5 Wolica działka rolna, o nieregularnym kształcie, trwały użytek zielony — pastwisko; posiada dostęp do drogi publicznej Nieruchomość nie jest objęta aktualnym Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego. Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gać działka położona jest w terenach oznaczonych jako tereny użytków rolnych; grunty komunalne

przetarg ustny nieograniczony 300,00 30,00 2 110,00

(słownie: dwa tysiące sto dziesięć zfotych 00/100

3. 697 4,75 — cała działka

4,74 — część

przeznaczona do dzierżawy

Psil 4,70

Lzr-Psll 0,04

Ba 0,01

PRIR/00036913/5 Wolica działka rolna, o nieregularnym kształcie, trwały użytek zielony — pastwisko; posiada dostęp do drogi publicznej Nieruchomość nie jest objęta aktualnym Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego. Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gać działka położona jest w terenach oznaczonych jako tereny użytków rolnych; grunty komunalne.

przetarg ustny nieograniczony 300,00 30,00 2 920,00

(słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100

1
 • Opłaty z tytułu dzierżawy będą wnoszone w jednej racie w terminie określonym w umowie dzierżawy.
 • Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego. Wylicytowana w przetargu kwota czynszu nie będzie aktualizowana i przez cały okres obowiązywania umowy będzie niezmienna.
 • Nieruchomości są aktualnie oddane w dzierżawę. Obowiązujące umowy dla dziatek: nr ewid. 699, 696, 697 położonych w obrębie Wolica wygasają w dniu 26.05.2022 r.
 • Umowa dzierżawy zostanie sporządzona w formie pisemnej. Termin rozpoczęcia dzierżawy (użytkowania gruntu) rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. – Nieruchomości przeznaczone są wyłącznie do rolniczego zagospodarowania. Granice nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie przez wydzierżawiającego.
 • Nieruchomości są przeznaczone do dzierżawy na podstawie Zarządzenia Nr 0050.37.2022 Wójta Gminy Gać z dnia Il kwietnia 2022 r.
 • Minimalne roczne stawki czynszów ustalił Wójt Gminy Gać Zarządzeniem nr 1/118/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza na konto Gminy Gać Nr 41-9177-1018-2003-2000-0619-0004 Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Gaci, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26 maja 2022 r. wadium znajdowało się na wskazanym rachunku, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Gać.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej rocznej stawki czynszu.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż minimalne wskazane w ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą kwotę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.
 • W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa. W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunek udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do reprezentowania w czasie przetargu na dzierżawę nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do reprezentowania i działania na rzecz mocodawcy oraz składania oświadczeń w trakcie przetargu.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zgłosi postąpienia ponad kwotę wywoławczą. Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawy. Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 • Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawach ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I). Administratorem danych osobowych uczestników przetargu jest Wójt Gminy Gać.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są na stronie w zakładce RODO — Ochrona danych osobowych.

 • Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu przez organizatora bez podania przyczyny.
 • Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gać — pokój nr 18 tel. (016) 641-14-29 w. 35.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci — Gać 275A; 37-207 Gać: działka nr ewid. 699 położona w miejscowości Wolica — godz. 10:00 działka nr ewid. 696 położona w miejscowości Wolica — godz. 10:20 działka nr ewid. 697 położona w miejscowości Wolica — godz. 10:40

Gać, dnia 6 maja 2022 r.

http://www.gac.biuletyn.net/?bip=2&cid=1048&id=2165

 

Szczegóły

Powierzchnia: 10.07 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: przeworski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6612 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6611 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu