Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-06
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 9.06 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5712 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,06 ha

Powiat:karkonoski
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 2-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 9,06 ha/ użytek RIV,RV/czynsz wywoławczy 1300,oo PLN/rocznie/wadium 1300,oo PLN do 02.06.2022/ termin przetargu 06.06.2022 godz.09:00

WRO.WKUR.4243.177.2022.LC1.3                              termin publikacji od 20.05.2022r. do 06.06.2022r.

Nr rej. 4223/177/2022           Rakowice Wielkie dnia 11.05.2022r.

Ogłoszenie numer WRO-D-0253-2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 roku poz. 481), ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę  o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 roku poz. 624), ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 514),ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 461), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

 

PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

 

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 03-03-2022 roku  do 18-03-2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu,OT KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich,na stronie internetowej www.kowr.gov.ploraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

 

Przedmiotem dzierżawy jest:

Nieruchomość niezabudowana położona w:

obręb 0063 (MACIEJOWA III), miasto JELENIA GÓRA,województwo dolnośląskie, działki nr 2, AM-14, 9, AM-15.

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 9,0625 ha (użytki rolne 8,8153 ha), w tym:

 • Grunty orne 6,0881 haw klasach: RIVb – 2,1023 ha, RV – 3,9008 ha, RVI – 0,0850 ha;
 • Pastwiska 1,8333 haw klasach: PsVI – 0,8696 ha, PsV – 0,9637 ha;
 • Łąki 0,8939 haw klasach ŁIV – 0,4300 ha, ŁV – 0,4639 ha;
 • Pozostałe grunty 0,2472 haw klasie LsV.

 

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nieruchomość położona jest w

IV okręgu podatkowym.

 

Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 2,9747 ha.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00079737/7. 

 

Nieruchomość nieużytkowana porośnięta starą trawą i chwastami, obejmująca częściowo mieszany drzewostan leśny z licznym starodrzewem w znacznym stopniu zadrzewiona i zakrzewiona odrostami i samosiewami młodych drzew liściastych. Przez środkową część działki wyjeżdżone są drogi gruntowe prowadzące w kierunku przyległych gruntów rolnych. Większość użytków rolnych wchodzących w skład przedmiotowej działki uległa samoistnemu zadrzewieniu i zakrzewieniu w szczególności młodą brzozą. Przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia z dwoma słupami metalowymi usytuowanymi w jej granicach. Nieruchomość posiada dostęp do dojazdowej drogi asfaltowej (ulicy Jana Dzierżonia).

 

Bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabroniona jest wycinka drzewostanu. 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy osiedla

Maciejowa w Jeleniej Górze, w śladzie drogi krajowej nr 3 (uchwalonym uchwałą nr 631/XLIX/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 października 2006r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 242, poz. 3592 z dnia 20 listopada 2006r.) część działek nr 2, AM-14 oraz 9, AM-15, obręb 0063 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem Rz – rolnicza przestrzeń produkcyjna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze

(uchwalonym uchwałą nr 347.XXXV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 stycznia 2013r., opublikowaną w

Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013r., poz. 2710) część działki nr 2, AM14, obręb 0061 znajduje się na terenie oznaczonym symbolami R/ZL 10 – tereny rolnicze, lasy, dolesienia, KS,U4 – tereny obsługi komunikacji samochodowej, tereny zabudowy usługowej oraz KD/L2 – tereny dróg publicznych klasy lokalnej natomiast część działki nr 9, AM-15, obręb 0061 znajduje się na terenie oznaczonym symbolami R/ZL10 – tereny rolnicze, lasy, dolesienia, ZL39 i ZL40 – lasy.

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra (uchwalonym uchwałą nr 245.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2016r.) działka nr 2, AM-14, obręb 0063 oznaczona jest symbolami: P – obszar przemysłowy oraz „L” – droga lokalna, natomiast działka nr 9, AM15, obręb 0063 oznaczona jest symbolem: P – obszar przemysłowy. 

 

Zgodnie z informacją uzyskaną z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Jelenia Góra w obrębie działka numer 9 AM-15 występuje rów o nazwie R-4 oraz działa graniczy z rowami R-J, R-3, działka nr 2 AM-14 graniczy z rowem R-J. Zgodnie z art. 205 Ustawy Prawo wodne – przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania urządzeń melioracyjnych w należytym stanie technicznym.

 

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

UWAGA: przedmiotowa nieruchomość zgłoszona jest do Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z czym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastrzeże w umowie dzierżawy możliwość wcześniejszego rozwiązania w części lub w całości umowy dzierżawy.

 

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres 2 lat z uwzględnieniem terminów agrotechnicznych, ale nie dłużej niż do 3 lat, z możliwością przedłużenia.

 

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 12,61 dt pszenicyMinimalne postąpienie:1,00 dt pszenicy 

Wadium: 1.300,00 zł 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.06.2022 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, pok. Nr 25 o godz. 9:00.

 

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 20-05-2022r. do 03-06-2022r. w dni robocze            w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekcją Zamiejscową w Rakowicach Wielkich, tel. 71 35 63 919.

 

Zgodnie z art. 29 ust.3bc UoGNRSPw przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR/ANR nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
 2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 3. osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danej osoby prawnej;
 4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
  • w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
  • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu Komisjiprzetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Wpłacenie wadium,na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu,ul. Mińska 60, 54-610 Wrocławnr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Krajowego Ośrodka do dnia 02-06-2022 roku, z dokładnym określeniem w tytule wpłaty obrębu oraz numeru geodezyjnego nieruchomości.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należyzłożyć pisemne oświadczenia:

 • pisemne oświadczenie o braku posiadania zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości              z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 • pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki opisane w art. 29 ust. 3bc pkt 2) uniemożliwiające udział  w przetargu (nie mogą brać udziału podmioty, władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR/ANR nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu do wiadomości, że granice wydzierżawianej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Krajowego Ośrodka oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • Dzierżawca nieruchomości przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany będzie do złożenia pisemnego pełnomocnictwa do jednostronnego przejęcia nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium na cele inne niż rolne, w tym zgłoszonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości, tj. ujętych w wykazie prowadzonym przez KOWR na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20.07.2017r o KZN (Dz. U. z 2017r. poz. 1529 ze zm.) lub znajdujących się w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, lub znajdujących się w granicach administracyjnych miast, objętych umową dzierżawy.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.

 

Dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu  przed jego rozpoczęciem.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia – zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto).

 

Wadium nie podlega zwrotowi:

 1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;
 2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy;
 3. uczestnikowi, z którym nie jest dopuszczalne zawarcie umowy z przyczyn leżących po jego stronie;
 4. do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania, o którym mowa w art. 29 ust. 6-14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez dyrektora oddziału terenowego KOWR albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego KOWR.

 

 

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu przetargu. 

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.

 

Krajowy Ośrodek informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 6-14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności;

 

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej            w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, uprawnionym osobom służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka,   w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

Uważa się, że rozstrzygnięcie, o którym mowa powyżej, zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

 

Umowa dzierżawy nie może zostać zawarta:

– do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa powyżej, przez dyrektora oddziału terenowego KOWR lub – do czasu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka lub – do czasu upływu terminu na wniesienie zastrzeżeń.

 

Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał,  w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy lub nie złożenie w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu dzierżawnego.

 

Krajowy Ośrodek informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Krajowy Ośrodek zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy.

Wobec powyższego Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy, zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (np. opinię banku prowadzącego rachunek, zaświadczenia            z urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami) i ustalić zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.

 

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; przelew wierzytelności; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami na tym rachunku; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; przystąpienie do długu; zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Ponadto przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do złożenia oświadczenia

w    formie    aktu    notarialnego    o    poddaniu    się    egzekucji    stosownie    do     art.    777    §    1     pkt.

4 i 5 k.p.c. w przypadku gdy wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego przekroczy co najmniej 150,00 dt pszenicy w stosunku rocznym.

 

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpieczeń.

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020 r. poz. 1359) do dokonania czynności prawnej prowadzącej m.in. do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zostanie wezwany, do złożenie pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgodę na zawarcie jej przez małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia KOWR uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

UWAGA: zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia przez Krajowy Ośrodek umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

 

UWAGA:Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Krajowy Ośrodek może dokonać na kosztdzierżawcy.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:

 • odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
 • w razie uwzględnienia wniesionego zastrzeżenia na czynności przetargowe, Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR powtarza czynności przetargowe albo unieważnia przetarg, lub Dyrektor Generalny KOWR zarządza powtórzenie czynności przetargowych przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR albo unieważnia przetarg.

 

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 20-05-2022 roku, do 06-06-2022 roku, w sposób zwyczajowo przyjęty,  Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich, na stronie internetowej www.kowr.gov.ploraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

 

Stosownie do treści art. 13 RODO (tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu, że:

 • Administratorem danych osobowych,czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Jako administrator, w celu przeprowadzenia kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji KOWR będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz w pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy dzierżawy, po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 poz. 514) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane  w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991r.  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jednolity tekst Dz.U. z 2022 poz. 514) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

Z informacjami o przedmiocie dzierżawy, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15,  tel. 71 35 63 919 wew. 511, pokój nr 19.

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/317002

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 9.06 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: karkonoski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6596 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6593 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 28 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6591 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,00 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 21 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6587 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,86 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu