Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-29
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 23.84 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5711 dzierżawa gruntu rolnego pow. 23,84 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 23,84 ha/ użytek ŁIV,PsIV/czynsz wywoławczy 11920,oo PLN/rocznie/wadium 1788,oo PLN do 23.06.2022/ termin przetargu 29.06.2022 godz. 09:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ OGŁASZA:

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 14 lipca 2027 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze nieruchomości rolnych oznaczonych jako działki nr: 16/3, 16/4 oraz część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/9, wszystkie położone w obrębie ewidencyjnym 0014 WERYNIA, stanowiące własność Powiatu Kolbuszowskiego.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej nr TBIK/00034090/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej oraz katastru nieruchomości:

-16/3 (wykazaną w użytkach gruntowych o nazwie: łąki trwałe oznaczone symbolem LVI o pow. 12,26 ha i grunty pod rowami oznaczone symbolem W-ŁVI o pow. 0,58 ha) obręb nr 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602 5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602 5.0014.16/3 – 16/4 (wykazaną w użytkach gruntowych o nazwie: łąki trwałe oznaczone symbolem LVI o pow. 7.36 ha i grunty pod rowami oznaczone symbolem W-ŁVI o pow. 0,35 ha) obręb nr 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602 5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602 5.0014.16/4  część działki 26/9 wykazanej w użytkach gruntowych o nazwie: pastwiska trwałe oznaczone symbolami: PSIV o pow. 0,53 ha, Ps V o pow. 0,05 ha, grunty orne oznaczone symbolem RIVa, o pow. 2,71 ha. obręb nr 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602 5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602 5.0014.26/9 nieruchomości objęte są księgą wieczystą nr TBIK/00034090/7.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze wynosi łącznie: 23,84 ha.

Uwaga! Powierzchnia nieruchomości ulegnie zmniejszeniu o około 0,20 ha (20 arów) z uwagi na zajęcie części powierzchni wydzierżawianej nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej inwestycji prowadzonej przez Gminę Kolbuszowa w ramach specustawy drogowej. Do czasu faktycznego zajęcia części nieruchomości pod drogę , pozostaje możliwość jej dotychczasowego – rolniczego użytkowania.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone są w północnej części wsi Werynia tzw. Przysiółek Kolonia. Są to nieruchomości rolne, niezabudowane, w większości stanowiące łąki trwałe w pozostałej części grunty orne, pastwiska i grunty pod rowami. Nieruchomości położone są w terenie płaskim. Kształt zbliżony do prostokąta. Posiadają dostęp do gminnej drogi publicznej oznaczonej jako działka nr 40, oraz drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec Leżajsk (obwodnica Kolbuszowej i Weryni). Działki są wykoszone i utrzymane w dobrej kulturze rolnej głównie jako użytki zielone.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania.

Nieruchomości przeznaczone są na cele rolnicze. Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2022 r. znak: RBiPP.6727.1.22.2022 przedmiotowe działki nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa nie został ustalony obowiązek sporządzenia planu miejscowego.

 

Zgodnie ze Studium uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. z późn. zm. działki nr ewid.: 16/3 i 16/4 znajdują się na obszarze rolnym otwartym o dobrych warunkach do rozwoju rolnictwa, zmeliorowanym, wyłączonym z zabudowy – oznaczenie w studium symbolem RO, część działki nr 26/9 znajduje się na obszarze zieleni publicznej, sportu i wypoczynku – oznaczenie w Studium symbolem ZP, zaś część znajduje się na obszarze wód otwartych, stawów hodowlanych – oznaczenie w studium symbolem WO. Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Studium nie jest aktem prawa miejscowego i na jego podstawie nie można ustalać lokalizacji inwestycji. Ponadto z treści ww. zaświadczenia Burmistrza Kolbuszowej wynika, ze dla ww. działek nie został wyznaczony obszar rewitalizacji i nie utworzono Specjalnej Strefy Rewitalizacji w drodze uchwał, o których mowa w art. 8 i rozdz. 5 ustaxĄy z dnia 09.10. 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) Na podstawie art. 37 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.) przedmiotowe działki nie są objęte ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod zalesienie.

Nieruchomości oddaje się w dzierżawę na cele rolnicze.

UWAGA! Część ww. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę o łącznej powierzchni około 0,20 ha (20 arów) będzie zajęta pod poszerzenie drogi gminnej, w wyniku realizacji przez Gminę Kolbuszowa rozbudowy drogi gminnej w ramach specustawy drogowej (tzw. inwestycja związana z uzyskaniem decyzji ZRID). Do czasu przystąpienia przez Gminę Kolbuszowa do budowy drogi, – działki przeznaczone pod rozbudowę, mogą być użytkowane w dotychczasowy sposób – tj. rolniczo. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, zawarta umowa dzierżawy zostanie zmieniona aneksem w zakresie zmiany oznaczeń i powierzchni działek oraz wysokości czynszu dzierżawnego.

 1. Okres czasu na jaki oddaje się nieruchomości w dzierżawę:

15 lipca 2022 r. do dnia 14 lipca 2027 r. czas dzierżawy – 5 lat. (okres czasu oddania nieruchomości w dzierżawę może ulec przesunięciu jeżeli pierwszy przetarg zakończy się vwnikiem negatywnym).

 1. Cena wywoławcza:

Cena vwwoławcza wynosi stawki czynszu za I hektar vwnosi 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100). Tak wylicytowana cena za 1 ha zostanie pomnożona przez ilość hektarów tj. 23,84 ha co stanowić będzie cenę brutto czynszu dzierżawnego za rok kalendarzowy. Zgodnie z 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1983) w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

 1. Czynsz i inne opłaty:

Czynsz dzierżawny będzie wpłacany do dnia 31 marca, każdego roku trwania umowy dzierżawy. Stawka czynszu będzie co roku waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zmiana dokonywana będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie wskaźnika.

Waloryzacja czynszu nastąpi od 2023 roku.

Inne opłaty: Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania podatku rolnego za grunty Dzierżawione oraz ubezpieczenia nieruchomości i założonych upraw.

 1. Informacje o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę:

I .Uchwała Nr XXXIII/ 183/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat, w trybie przetargowym,

 

z przeznaczeniem na cele rolnicze, części nieruchomości rolnych położonych w obrębie ewidencyjnym Werynia.

 1. Uchwała Nr 171/931/2022 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23 lutego 2022 r. w spawie przeznaczenia nieruchomości Powiatu Kolbuszowskiego do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym oraz ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 2. Warunki dzierżawy:
  • Dzierżawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy na piśmie, w której zostaną określone szczegółowe zasady dzierżawy.
  • Dzierżawca nie będzie mógł bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawić nieruchomość (lub jej część) osobom trzecim.
  • Nakłady poniesione przez Dzierżawcę nie podlegają zwrotowi przez Wydzierżawiającego po rozwiązaniu umowy.
  • Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego wycinać drzew i krzewów rosnących na przedmiocie dzierżawy jak również nie może zakładać upraw wieloletnich w szczególności plantacji krzewów i drzew.
  • Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego wznosić obiektów budowlanych, ogrodzeń, bruków i innych naniesień na nieruchomości stanowiącej przedmiot dzierżawy.
  • Zmiana przeznaczenia części nieruchomości oddanej w dzierżawę wymaga zgody Wydzierżawiającego.
  • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy dzierżawy bez zachowania terminów okresu wypowiedzenia w przypadkach gdy:
  • dzierżawca nie uiści czynszu dzierżawnego do dnia 31 marca każdego roku obowiązywania umowy, po uprzednim udzieleniu dzierżawcy na piśmie dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu wraz z odsetkami.
  • Działki staną się niezbędne w związku z realizacją inwestycji w trybie specustawy drogowej lub innej, pilnej potrzeby Wydzierżawiającego albo Państwa.
 3. Termin i miejsce I przetargu nieograniczonego.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 09.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10 w sali nr 220.

Wadium w wysokości 1 788,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt osiem złotych) jako 15 % rocznego czynszu dzierżawnego wyliczonego od kwoty minimalnej Il 920,00 zł brutto, należy wnieść w pieniądzu w walucie polskiej do

0010 8529 4083. Tytułem: „wadium dz. nr 16/3, 16/4 i 26/9 Werynia”. Uwaga: Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Starostwa.

Osobie, która przetarg wygra – ustalonej na dzierżawcę, wadium zalicza się na poczet czynszu za pierwszy rok dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni licząc od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania umowy dzierżawy w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie – Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Termin i miejsce składania zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w punkcie Informacji Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej nr 1 15 mieszczącym się w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 1 1 Listopada

 

10, na parterze przy wejściu głównym do Starostwa, przy czym pozostałe dokumenty należy umieścić w dodatkowej, zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie — „nie otwierać dokumentacja na przetarg dzierżawa gruntów rolnych Werynia”. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z pozostałymi dokumentami można również nadesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć naipóźniei do dnia 23 czerwca 2022 r. do godz. 15.30 na dostępnym formularzu. Liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, co należy uwzględnić w szczególności, w przypadku nadsyłania zgłoszeń pocztą.

13.Wymagane dokumenty.

Formularze zgłoszenia uczestnictwa w przetargu są do pobrania w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok. 214 lub na stronie internetowej BIP Powiatu Kolbuszowskiego oraz na informacyjnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej (przy publikacji ogłoszenia o przetargu).

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć:

 1. l) kopię ważnego dowodu osobistego uczestnika, 2) dowód wniesienia wadium,
 • pisemną zgodę współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, na dzierżawę nieruchomości, jeśli do przetargu przystępuje osoba będąca w związku małżeńskim,
 • pełnomocnictwo notarialne, w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • oświadczenie, o braku wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz, że osoba nie znajduje się w stanie upadłości konsumenckiej.

Uwaga! wszelkie dokumenty wymienione w pkt. l- 5 muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 1. Miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi warunkami przetargu – regulaminem:

Regulamin przetargu oraz formularze zgłoszenia uczestnictwa w przetargu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kolbuszowskiego i na informacyjnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej pod treścią niniejszego ogłoszenia, a także w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w pok. 214, informacja pod nr. Tel. 17 7445-732.

Warunkiem udziału w przetargu oprócz wniesienia wadium oraz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz ze stosowną dokumentacją jest okazanie przez osoby zainteresowane udziałem w przetargu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia 29 czerwca 2022 r. w pok. 214. Oryginałów dokumentów, których kopie przedłożyło się w załączeniu do formularza zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, w szczególności:

 1. l) oryginał dowodu osobistego uczestnika lub pełnomocnika, 2) oryginał udzielonego pełnomocnictwa, 3) oryginał dowodu wpłaty wadium.

Osoby zainteresowane mogą w dniu 20 czerwca 2022 r. obejrzeć nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę, jeśli nie znają ich lokalizacji. Zebranie wszystkich zainteresowanych oględzinami (z własnymi środkami transportu) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej (pok. 114). W przypadku trudnych warunków pogodowych oględziny nieruchomości będą odwołane. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie, ze Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej pod nr telefonu 17 7445 732. Zarówno udział (lub nie) w oględzinach nieruchomości jak i ewentualne odwołanie oględzin nieruchomości, nie należą do czynności przetargowych

 

i nie stanowią uchybienia procedury przetargowej jak również nie mają wpływu na wyłonienie dzierżawcy. Stąd udział w oględzinach nie jest obowiązkowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów wraz z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok. nr 214 tel. 17 7445 732, w godzinach pracy Urzędu.

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej          Kolbuszowa, dnia 18 maja 2022 r.

https://bip.powiat.kolbuszowa.pl/bip_kolbuszowa/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=67&layout=1&page=0

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 23.84 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: kolbuszowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6612 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6611 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu