Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-10
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 2.00 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5710 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 2,00 ha

Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 27-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 2,00 ha/ użytek PsIV/ mpz brak /czynsz wywoławczy 20000,oo PLN netto/ rocznie/ wadium  1000,oo PLN do 10.06.2022/ termin składania ofert 10.06.2022 godz. 15:00

Wójt Gminy Klembów ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę farmy fotowoltaicznej

WÓJT GMINY KLEMBÓW

OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Klembów, powiat wołomiński, woj. mazowieckie, przeznaczonej pod budowę farmy fotowoltaicznej.

Przedmiotem dzierżawy jest część działki-ok 2 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:

    nr 994/4 o pow. 6,6358 ha, obręb 0003 Klembów, księga wieczysta WA1W/00154765/6.

Na części działki przeznaczonej do dzierżawy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 27 lat.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 10 000 zł /ha rocznie.

Od ceny wylicytowanej w przetargu naliczona będzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23 %.

W okresie przygotowawczym (tj. maksymalnie do 3 lat od zawarcia umowy dzierżawy) wysokość czynszu dzierżawnego będzie wynosić 30% wylicytowanej wysokości czynszu. Do ceny doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Na Dzierżawcy ciąży poinformowanie Wydzierżawiającego na piśmie o rozpoczęciu produkcji energii elektrycznej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia produkcji.

Wysokość czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i

usług konsumpcyjnych.

Czynsz dzierżawny płatny jest rocznie z góry, raz w roku w terminie do dnia 28 lutego każdego roku.

Wadium wynosi 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100).

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w zakresie  prac budowlanych i montażowych w obszarze fotowoltaiki.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych” Oferta na dzierżawę gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej”, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, w terminie najpóźniej na trzy dni przed terminem otwarcia ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r.

Oferta musi zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
  • W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, umowa spółki cywilnej
  • Podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do

Krajowego

Rejestru Sądowego – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

  • Datę sporządzenia oferty
  • Oświadczenie, ze oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  • Oferowaną stawkę czynszu z tytułu dzierżawy
  • Podpis oferenta.

Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Oferta nie będzie mogła być uzupełniana lub zmieniana po otwarciu przetargu w zakresie, w którym może być uznana za nową ofertę.

Oferta niekompletna nie będzie przyjęta.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Otwarcie ofert (część jawna) odbędzie się w dniu 14.06.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy W Klembowie przy ulicy Gen. Fr. Żymirskiego 38 pokój nr 19.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wymaganej wysokości na konto Gminy Klembów: Nr 64 1240 6074 1111 0000. Wpłata wadium powinna brzmieć: „wadium na dzierżawę gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej”.

Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 10.06.2022 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Klembowie.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Natomiast oferent, który przetarg wygrał wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium przepada na rzecz Gminy Klembów, jeśli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Część niejawna przetarguodbędzie się w terminie ustalonym przez Komisję Przetargową podczas części jawnej przetargu, o czym oferenci zostaną poinformowani ustnie.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – pok. Nr 5, tel. 29 753 88 07.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klembowie, w prasie oraz opublikowane na stronie internetowej Gminy Klembów.

https://bip.klembow.pl/strona-3555-wojt_gminy_klembow.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.00 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: wołomiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6599 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,01 ha

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 2 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6598 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 81,76 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6586 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 22,01 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-15

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6577 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 54,65 ha

Powiat: żuromiński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 10 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6559 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,60 ha

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-21

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6555 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,49 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu