Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-26
O godzinie: 09:45
Powierzchnia: 39.16 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5709 sprzedaż gruntu rolnego pow. 39,16 ha

Powiat:bielski
Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego pow. 39,16 ha/ użytek RVI,ŁV/cena wywoławcza 2.500.000,oo PLN/wadium 250000,oo PLN do 25.05.2022/ termin składania ofert 26.05.2022 godz. 09:45

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących składników aktywów trwałych:

 

  1. Prawa użytkowania wieczystego kompleksu czterech niezabudowanych działek o numerach: 20/41, 20/38, 25/4 i 25/8, o całkowitej powierzchni 39,1617 ha, użytek RIVa,ŁV,Lzr-RIVa,Lzr-ŁV położonych w miejscowości Grodziec, gmina Jasienica, powiat bielski, woj. śląskie. Wskazane wyżej działki wpisane są do księgi wieczystej nr BB1B/00062565/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki te są objęte umową dzierżawy, która zostanie rozwiązana przed zawarciem umowy sprzedaży. Przedmiot przetargu objęty jest prawem pierwokupu, które przysługuje obecnemu dzierżawcy.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 1 wynosi 2.500.000 zł
(dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) netto.

 

  1. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 11/4, położonej w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie, o powierzchni 0,24 ha. Wskazana wyżej działka jest wpisana do księgi wieczystej nr WR1O/00055923/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka ta jest objęta umową dzierżawy, która zostanie rozwiązana przed zawarciem umowy sprzedaży. Przedmiot przetargu objęty jest prawem pierwokupu, które przysługuje obecnemu dzierżawcy.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 2 wynosi 550.000 zł
(pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

 

  1. Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 23/1 o powierzchni 0,1047 ha oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 23/2 o powierzchni 0,5559 ha, położonych w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, woj. dolnośląskie. Działka 23/1 wpisana jest do księgi wieczystej nr WR1O/00018813/5, natomiast działka 23/2 wpisana jest do księgi wieczystej nr WR1O/00055923/0; obie księgi wieczyste są prowadzone przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki te są objęte umową dzierżawy, która zostanie rozwiązana przed zawarciem umowy sprzedaży. Przedmiot przetargu objęty jest prawem pierwokupu, które przysługuje obecnemu dzierżawcy.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 3 wynosi 1.450.000 zł
(jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

 

Każdy z przedmiotów opisanych w pkt 1-3 stanowi odrębny przedmiot przetargu.

 

W przypadku sprzedaży przedmiotu przetargu oznaczonego nr 1 do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), bowiem sprzedaż tego przedmiotu przetargu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT).

W przypadku sprzedaży przedmiotów przetargu oznaczonego nr 2 oraz 3 do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT).

 

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. (+48) 666 081 233, można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat poszczególnych przedmiotów przetargu, a także ustalić termin ich obejrzenia.

 

Oferty przetargowe na wybrane nieruchomości należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: „Sprzedaż nieruchomości – (oznaczenie przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy)”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1, w terminie do 26 maja 2022 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 9:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

 

Oferty winny zawierać:

  • oferowaną cenę netto,
  • dane o oferencie, tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • dowód wpłaty wadium.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w BGŻ BNP PARIBAS SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi 26 maja 2022 r. o godz. 10:00, w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki-Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

 

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni, licząc od dnia otwarcia ofert. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz pod warunkiem, że Krajowy Zasób Nieruchomości działający na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu przysługującego mu na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. 2021 r. poz. 1933). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego i prawo własności jest wpłata na rachunek bankowy Instytutu pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty, w tym opłaty i należne podatki ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

https://iz.edu.pl/ogloszenia/pisemny-przetarg-nieograniczony/

 

Szczegóły

Powierzchnia: 39.16 ha
Województwo: śląskie
Powiat: bielski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-10-12

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5931 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,08 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-27

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5916 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,80 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-28

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5914 dzierżawa jeziora pow. 6,73 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5912 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,48 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-05

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5898 sprzedaż gruntu leśnego pow. 11,87 ha

Powiat: lubliniecki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 29 lipca, 2022

O godzinie: 11:00

# 5847 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,73 ha

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu