Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-26
O godzinie: 10:30
Powierzchnia: 7.48 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5704 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,48 ha

Powiat:przasnyski
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 7,48 ha/ użytek RIV,RV/czynsz wywoławczy 8983,oo PLN/rocznie/wadium 900,oo PLN do 23.05.2022/ termin przetargu 26.05.2022 godz. 10:30

Ogłoszenie o przetargu

W ślad za Uchwałą Nr 505/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 8 kwietnia 2022 roku wsprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Przasnyskiego oraz stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, które przeznaczone zostały do dzierżawy na cele rolnicze w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ogospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Przasnyskiego niniejszym ogłasza pierwszyprzetarg ustnynieograniczony na dzierżawęna cele rolnicze nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Przasnyskiego, położonych wobrębie (wsi) Sierakowo, gm. Przasnysz, dla których wSądzie Rejonowym wPrzasnyszu prowadzona jest księga wieczysta NrOS1P/00003196/3. Przetargodbędzie się w dniu 26 maja 2022 roku ogodzinie 10.30w budynku Starostwa Powiatowego wPrzasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5 – sala konferencyjna – I piętro, pok. Nr 123.

Położenie nieruchomości Oznaczenie kompleksów na załączniku – mapie z lokalizacją nieruchomości Nr działek ewidencyjnych Obszar w ha Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego w zł Wymagane wadium w zł Opis nieruchomości
Obręb 0033 Sierakowo, gminaPrzasnysz Kompleks I
(kolor zielony)
203/169 5,0854 6102,00 610,00 Niezabudowane nieruchomości położone w obrębie (wsi) Sierakowo w odległości ok. 3 km od miasta Przasnysz.W ewidencji gruntów i budynków oznaczone są jako użytki rolne z przewagą gruntów ornych klas IVb i V oraz pastwisk trwałych klasy V. Szczegółowe informacje dotyczące użytków gruntowych oraz ich klas dostępne są na stronie internetowej: przasnysz.geoportal2.pl
203/170
203/171
203/172
203/183
203/184
203/185
203/186
203/194
Kompleks II
(kolor niebieski)
21 2,4011 2881,00 290,00 Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie (wsi) Sierakowo w odległości ok. 3 km od miasta Przasnysz.W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako użytki rolne: łąki trwałe klasy IV, pastwiska trwałe klasy IV, grunty orne klasy IVb, grunty pod rowami. Szczegółowe informacje dotyczące użytków gruntowych oraz ich klas dostępne są na stronie internetowej: przasnysz.geoportal2.pl

Warunki wydzierżawienia nieruchomości:

1. Wydzierżawienie następuje na cele rolnicze na okres do 3 lat.

2. Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. Na dzierżawionej nieruchomości bez zgody Wydzierżawiającego nie wolno wznosić budynków, budowli iinnych urządzeń.

3. Dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.

4. Wydzierżawiający w czasie trwania umowy będzie organizował przetargi na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, rokowania na zbycie tegoż prawa oraz dzierżawy na inne cele niż cel rolny.

5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy do części wydzierżawionych nieruchomości (działek) za 1 miesięcznym wypowiedzeniem bez prawa odszkodowania w przypadku, gdy w przetargu lub rokowaniach ustalony zostanie nabywca prawa użytkowania wieczystego albo, gdy dana część nieruchomości przeznaczona zostanie do wydzierżawienia na inne cele niż będące przedmiotem dzierżawy, a zgodne z przeznaczeniem wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

6. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy do części nieruchomości (działek) na skutek ustalenia wprzetargu lub rokowaniach nabywcy prawa użytkowania wieczystego albo gdy dana część przeznaczona zostanie do wydzierżawienia na inne cele niż będące przedmiotem dzierżawy czynsz dzierżawny zostanie proporcjonalnie pomniejszony o wysokość czynszu dzierżawnego za daną działkę za właściwy okres rozwiązania umowy.

7. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy za 1miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku, gdy dzierżawca dopuszcza się zwłoki zzapłatą czynszu co najmniej 3 miesiące.

8. Roczny czynsz dzierżawny płatny jednorazowo w terminie do 30 kwietnia danego roku. W 2022 roku czynsz płatny w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy.

9.Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji ogłaszanym przez GUS średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z terminem obowiązywania od 1 stycznia roku następnego. Waloryzacji dokonuje Zarząd Powiatu w formie pisemnego zawiadomienia.

10. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić nieruchomości Wydzierżawiającemu w takim stanie, w jakim powinny się znajdować, stosowanie do przepisów owykonywaniu dzierżawy, wolne od jakichkolwiek upraw i zasiewów.

11. W przypadku rozwiązania umowy w wyniku wypowiedzenia lub upływu czasu, na jaki została zawarta oraz w przypadku rozwiązania umowy z winy Dzierżawcy, Wydzierżawiający nie ma obowiązku zwrotu poniesionych przez Dzierżawcę jakichkolwiek nakładów na nieruchomości, w szczególności upraw i zasiewów, aDzierżawca zobowiązany jest zwrócić nieruchomość w stanie niepogorszonym.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

W przetargu mogą brać udział krajowe osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie się dowodem wniesionego wadium, które należy wpłacić w formie pieniężnej w terminie do dnia 23 maja 2022 roku, przy czym decydująca jest data zaksięgowania środków na wskazanym koncie.Wadium uiszcza się na konto Starostwa Powiatowego w Przasnyszu Nr 06 1020 1592 0000 2702 0263 1331.W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: nr kompleksu, imię i nazwisko lub nazwę oferenta/ oferentów, a w przypadku chęci wydzierżawienia nieruchomości pod działalność gospodarczą również numer identyfikacji podatkowej NIP.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszego rocznego czynszu dzierżawnego, a w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy ulega przepadkowi. Wadium podlega zwrotowi uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć aktualny wypis zKRS, aosoba prowadząca działalność gospodarczą i wydzierżawiająca nieruchomość pod tą działalność zaświadczenie owpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (w formie notarialnej).

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym wPrzasnyszu, zapoznaniu się z treścią projektu umowy dzierżawy oraz ze stanem faktycznym nieruchomości w terenie.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków przetargu oraz warunków dzierżawy można uzyskać wStarostwie Powiatowym w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, pok. nr 18 (parter) lub tel. (29) 752 22 70 wew. 218.

/-/ Krzysztof Bieńkowski
Przewodniczący Zarządu Powiatu

 

https://bip.powiat-przasnysz.pl/dokumenty/2928\

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.48 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: przasnyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-21

Dodano: 18 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6616 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,44 ha

Powiat: białobrzeski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6599 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,01 ha

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 2 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6598 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 81,76 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6586 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 22,01 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-15

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6577 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 54,65 ha

Powiat: żuromiński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 10 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6559 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,60 ha

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu