Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-31
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 8.52 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5703 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,52 ha

Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 1,5-roczną dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 8,52 ha/ użytek RIII,RV/czynsz wywoławczy 2650,oo PLN/rocznie/wadium 2650,oo PLN do 27.05.2022/ termin przetargu 31.05.2022 godz. 10:00

WAR.WKUZ.4243.69.2022.EK.5                                                         Warszawa, 12 maja 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

Nr UD/018/004/2022

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

 

 

działając, na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej UGNRSP (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 514) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 1142), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalania czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1186), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109) oraz w związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zwaną dalej UKUR (Dz.U. z 2019 r., poz. 1080) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 NA  DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY PIASECZNO,

POW. PIASECZYŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

 

Wykaz z dnia 22 kwietnia 2022 r. nr WZ/0041/004/2022 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, w Mazowieckiej Izbie Rolniczej w Parzniewie, ul. Wolności 2, u sołtysa wsi Mieszkowo, w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie Plac Bankowy 2 oraz opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWRhttp://www.kowr.gov.plw dniach: 28.04.2022 r. do 12.05.2022 r.

 1. PRZEDMIOT DZIERŻAWY.

Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według danych z ewidencji gruntów:

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1/4 obr. 0022 Karolin PGR, gm. Piaseczno o pow. 8,52ha, w tym:

– grunty orne                  – 8,52 ha (w tym: RIIIb – 1,48 ha, RV – 7,04 ha)

 

Dla ww. działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie księga wieczysta  nr WA5M/00252120/0.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

1

 

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona do dnia 30 listopada 2023 r.

 

Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr 1589/LII/2014 z dnia 29.10.2014 r. ww. działka znajduje się w strefie ekstensywnego rozwoju wielofunkcyjnego z dominacją zabudowy jednorodzinnej (B), w strefie ekstensywnego rozwoju funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w otoczeniu enklaw leśnych oraz terenów użytków rolnych (B-5). Ponadto, działka w części znajduje się w obszarze przeznaczonym pod zalesienia (ZLz), w części w obszarze przeznaczonym pod tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego (MN) w części pod tereny usług (U), w części pod projektowaną drogę ruchu lokalnego, na działce wyznaczona jest strefa od ujęcia wody.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – 26,00 dt pszenicy rocznie

Wadium                                                                –    2 650 zł

Minimalne postąpienie                                         –          1 dt

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 1000

w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w

Warszawie, Plac Bankowy 2, piętro 3C, pok. 34 – sala konferencyjna lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

 

Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem:

http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymaganiatechniczne

Informacja o ostatecznym sposobie przeprowadzenia przetargu zostanie udostępniona   najpóźniej na 3 dni przed przetargiem na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana sms i e-mail do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. III ust. 1) i wpłacili wadium. 

Brak powyższej informacji oznacza, że przetarg odbędzie się w siedzibie OT KOWR w Warszawie, pl. Bankowy 2, 00 – 095 Warszawa.

Udział w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w przetargu organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

KOWR zastrzega sobie możliwość wyłączenia, w trakcie umowy dzierżawy 30% użytków rolnych, o którym mowa w art. 38 ust. 1a, ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wówczas stawka czynszu dzierżawnego ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

 1. OSOBY, KTÓRE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PRZEATRGU:

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ba i 3 bc UGNRSP, w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które:

 1. Mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a w szczególności zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 2. Władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły, lub
 3. Kiedykolwiek nabyły z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba, że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub
 4. (dotyczy osób, które po dniu 29.04.2016 r. nabyły nieruchomości Zasobu w ramach pierwszeństwa nabycia lub w przetargu ograniczonym lub z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty)naruszyły chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 UGNRSP, lub
 5. W dniu opublikowania wykazu nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszego ogłoszenia, w dniu 28.04.2022 r. posiadały udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce zależnej lub dominującej, w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505), w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem:
  1. akcji dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243, 2244 oraz z

2019 r. poz. 730 i 875),

 1. akcji lub udziałów w spółce, będącej grupą producentów rolnych, o której mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026).

Powyższe oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzory powyższych oświadczeń stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

III.WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 

 • do dnia 24 maja 2022 r. (włącznie) dostarczyła do OT KOWR w Warszawie (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym):
  1. oświadczenia, o których mowa w pkt II, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  2. kwestionariusz zdanymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
  3. stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu.
 • wpłaciła wadium w wymaganej wysokości, w terminie, miejscu i formie – zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 • stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) osobiście w siedzibie organizatora lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 • spełniła inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
 • przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
 • pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo, oraz
 • w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej;
 • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 5)potwierdzenie wpłaty wadium.

 

Osoby prawne zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 1 ppkt. a, b, c dostarczyć aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnejzamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 1 ppkt. a, b, c dostarczyć odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą/y brać udział w przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie

 

Bank Gospodarstwa Krajowego nr  69 1130 1017 0020 1236 1520 0002

 

z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie organizatora przetargu najpóźniej do dnia 27.05.2022 r. włączniepod warunkiem uznania przez organizatoraprzetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

Na dowodzie wpłaty należy podać oznaczenie nieruchomości – nr działki i nazwę obrębu.

Przetarg przeprowadza się jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik przetargu.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

 • żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad czynsz wywoławczy,
 • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg – uchyli się od zawarcia umowy,
 • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu, a w szczególności:
 • niespełnienia wymogu określonego w art. 28a ust. 1 ustawy,
 • nieuzyskania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 682).

W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

 • 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za pośrednictwem SMS zostanie udostępnione hasło, a za pośrednictwem poczty elektronicznej link uprawniające do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/adresu email udostępnione przez uczestników w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. III pkt. 1). Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one nadane.
 • Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, w tym określonymi w nim zasadami udziału w przetargu z użyciem środków komunikacji elektronicznej przedmiotem przetargu, położeniem nieruchomości, stanem technicznym budynków i budowli będących przedmiotem przetargu.
 • Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników przetargu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia kontaktu. Czas oczekiwania na wznowienie kontaktu nie powinien być dłuższy niż 5 minut.

Po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji Przewodniczący Komisji Przetargowej podejmie trzykrotnie próbę połączenia na wskazany w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. III ust. 1) nr telefonu. Po trzech nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji i licytacja będzie kontynuowana bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala przyczyny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej ustala dodatkowy czas na wznowienie komunikacji informując równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie.

Po ponownym uzyskaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.

Jeśli nastąpiło przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie organizatora przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z uczestników przetargu telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj usterki technicznej. W przypadku jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie Przewodniczący Komisji powinien poinformować uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu. W przypadku jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – Przewodniczący Komisji informuje o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników przetargu, w takim przypadku informacja o wznowieniu przetargu powinna zostać przesłana z wcześniej podanym uczestnikom przetargu – z wyprzedzeniem czasowym. Po ponownym nawiązaniu łączności należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.

W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z użyciem środków komunikacji elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu i członków komisji przetargowej, każda z osób utrwalających i rozpowszechniających wizerunek tych osób ponosić będzie odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich zezwolenia.

IV.ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY

Informujemy, że umowa dzierżawy zostanie zawarta niezwłocznie pod zamknięciu przetargu i zaakceptowaniu przez dyrektora Oddziału protokołu z przetargu. W dniu podpisania umowy dzierżawy złożone zostaną przez dzierżawcę 3 weksle własne in blanco (wraz z deklaracjami wekslowymi) jako zabezpieczenie płatności należnego czynszu i innych należności.

Jeżeli wylicytowany czynsz dzierżawny przekroczy 100 dt pszenicy rocznie, Dzierżawca nieruchomości, zobowiązany będzie: 

w terminie 60 dni od daty podpisania umowy do złożenia dodatkowych, zaakceptowanych przez KOWR zabezpieczeń w postaci jednej z następujących form: poręczonych weksli in blanco, hipoteki na własnej nieruchomości, gwarancji bankowej, blokady środków na rachunku bankowym, kaucji lub innej, w celu zabezpieczenia wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy dzierżawy pod rygorem rozwiązania umowy dzierżawy i przepadkiem wadium.

Jeżeli zaproponowane zabezpieczenia nie będą zaakceptowane, KOWR uzna że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu, pod rygorem przepadku wadium.

Formę zabezpieczenia ustala się biorąc pod uwagę m.in.:

 • wysokość czynszu dzierżawnego,
 • okres dzierżawy,
 • sytuację finansową i majątkową kandydata na dzierżawcę,
 • prawidłowość wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z KOWR, w tym z płatności rat czynszu i należności z tytułu sprzedaży rozłożonej na raty oraz zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,
 • ryzyko związane ze spłatą czynszu dzierżawnego,
 • cechy danego zabezpieczenia, wynikające z dotyczących go przepisów prawnych oraz umowy o ustanowienie zabezpieczenia,
 • możliwości zaspokojenia z przyjętego zabezpieczenia roszczeń KOWR w najkrótszym czasie.

 

Jeżeli wylicytowany czynsz dzierżawny przekroczy 150 dt pszenicy rocznie, Dzierżawca nieruchomości, zobowiązany będzie: 

– w terminie 14 dni od daty podpisania umowy do złożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu roszczeń KOWR wynikających z zawartej umowy w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 Kpc co do obowiązku zapłaty sumy pieniężnej lub wydania dzierżawionej nieruchomości.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) do dokonania czynności prawnej prowadzącej m.in. do zawarcia umowy dzierżawy potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. W przypadku braku takiej zgody KOWR uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

Kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie złożyć poniższe oświadczenia:

 1. Oświadczam, że zrzekam się z prawa do korzystania z zarzutu potrącenia z tytułu posiadania wierzytelności wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 2. Oświadczam, że przedmiot przetargu oraz jego granice są mi znane i nie zgłaszam do niego żadnych zastrzeżeń.
 3. Zobowiązuję się do złożenia trzech weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi jako zabezpieczenie należnego czynszu.
 4. W przypadku, gdy wylicytowany czynsz dzierżawny przekroczy 100 dt pszenicy rocznie, zobowiązuję się do złożenia w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy dzierżawy dodatkowych zabezpieczeń w celu zabezpieczenia wszelkich zobowiązań wobec KOWR wynikających z zawartej umowy dzierżawy pod rygorem wypowiedzenia bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 5. W przypadku, gdy wylicytowany czynsz dzierżawny przekroczy 150 dt pszenicy rocznie zobowiązuję się do złożenia w terminie 14-tu dni od daty podpisania umowy dzierżawy notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z tytułu roszczeń KOWR wynikających z zawartej umowy, w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 Kpc co do obowiązku wydania nieruchomości.
 6. Oświadczam, że warunki przetargu są mi znane.
 7. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przyszły Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, i innych obciążeń związanych z jego posiadaniem oraz używania przedmiotu dzierżawy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Przyszłemu dzierżawcy nie przysługuje prawo pozyskiwania surowców naturalnych (kruszywa) z nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy.

V.ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA PRZETARGU

 1. Odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny;
 2. Odstąpienia od przeprowadzenia przetargu ze względu na uzasadnione wątpliwości co do osób mających uczestniczyć w przetargu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi członek komisji przetargowej wydelegowany przez Radę Społeczną działającą przy Oddziale Terenowym KOWR w Warszawie;
 3. Niezatwierdzenia wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu;
 4. W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Dyrektor Generalny KOWR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg.

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY
 2. Osoba, która zgłosiła zamiar uczestnictwa w przetargu, może wnieść do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia w sprawie niedopuszczenia jej do przetargu lub dopuszczenia osoby nieuprawnionej do uczestnictwa w tym przetargu, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka osób dopuszczonych do udziału w przetargu.
 3. Uczestnik przetargu może wnieść do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności.
 4. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR oraz doręcza osobie, która wniosła zastrzeżenia.
 • INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków dzierżawy (w tym postanowień  projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego dnia tygodnia w godzinach (800-1600) w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, Plac Bankowy 2, piętro 3c, p. 27 tel. (22) 531-16-65.

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym sprzedaży, dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych,czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane nabywcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem email: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 – j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych w/w oferentów i nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 817) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do

Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein               i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń:

 1. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
 2. Izby Rolniczej w Parzniewie, ul. Wolności 2,
 3. Sołectwa wsi Mieszkowo,
 4. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, Plac Bankowy 2, piętro III c oraz opublikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwakowr.gov.pl.

 

od 16.05.2022 r.  do 31.05.2022 r.

 

 

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/315403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.52 ha
Województwo: mazowieckie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-25

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 09:30

# 6015 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 8,37 ha

Powiat: siedlecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-12-21

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 14:00

# 6011 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5951 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,05 ha

Powiat: przysuski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 14 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5921 dzierżawa gruntu rolnego pow. 13,17 ha

Powiat: radomski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5863 dzierżawa gruntu rolnego pow. 43,91 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 15:00

# 5860 sprzedaż gruntu rolnego pow. 171,39 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu