Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-27
O godzinie: 13:00
Powierzchnia: 1.47 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5702 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,47 ha

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,47 ha/ użytek RIV,RV/czynsz wywoławczy 662,oo PLN/rocznie/wadium 70,oo PLN do 23.05.2022/ termin przetargu 27.05.2022 godz. 13:00

Data:   15.04.2022r.

RŚ.6845.21.2021.SK

 

 

                                             O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21  sierpnia 1997r.  o gospodarce

nieruchomościami  ( jednolity tekst   Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm. )  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014r.  poz. 1490 ze zm. ). Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony poprzedzony I przetargiem ustnym nieograniczonym z dnia 27.01.2022r. na dzierżawę gruntów położonych w miejscowości Barciszewo. Przedmiotem przetargu  jest  nieruchomośćokreślona w wykazie podanym do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  pismem z dnia  08.12.2021r.

 

Podstawowe informacje o przedmiocie przetargu

 

Nieruchomości  położone w miejscowości Barciszewo, Gmina Bartoszyce, oznaczone                        w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego Barciszewo, jako działki nr 104/9, 104/10, 109 o łącznej pow. 1,47ha posiadające urządzone księgi  wieczyste  OL1Y/00027261/2, OL1Y/00002980/7, OL1Y/00028647/9.

W skład działek wchodzą następujące użytki: R IVa 0,36ha, PsIV 0,42ha, Ps V 0,17ha, R V 0,22ha, N 0,17ha, dr 0,13ha.

Wyżej wymienione działki nie sąobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce i przeznaczone na cele rolne.

 

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi   661,50zł.Czynsz dzierżawny płatny jest  w dwóch ratach do 15 maja za I  i do 15 września za II półrocze danego roku.

Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego opłacaćbędzie podatek od nieruchomości.

Minimalne        postąpienie       w       przetargu       wynosi       nie        mniej               10,00zł.                       

Wadium należy wpłacić w wysokości  70,00zł.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 10 lat.

Przetarg odbędzie się  27.05.2022r.  o godz.  1300w siedzibie Urzędu Gminy w Bartoszycach  ul. Pl. Zwycięstwa  2,  pokój nr. 4.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na konto Urzędu Gminy w Bartoszycach,  Bank Millennium S.A. Oddział w   Bartoszycach nr 43116022020000000061909989  najpóźniej do dnia  23.05.2022r.

Za dzień wniesienia wadium uważasię dzień jegowpływu na w/w rachunek.

 

 

 

Wadium winno być wniesione w gotówce i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał  przetarg od zawarcia umowy.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 20.04.2022r. do dnia 23.05.2022r.

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego pokój nr 6 tel. 89-307-05-12.

https://bip.gmina-bartoszyce.pl/251/2490/Ogloszenie_o_II_przetargu_na_dzierzawe_gruntow_w_miejscowosciach_3A_Barciszewo_2C_Bukowo_2C_Gromki_2C_Kromarki_2C_Osieka_2C_Rodnowo_2C_Szwarunki/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.47 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: bartoszycki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 13 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6913 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,68 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-25

Dodano: 11 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6609 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,33 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6608 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,30 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 5 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6602 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 33,34 ha

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-19

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6600 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 28,93 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-05-21

Dodano: 16 maja, 2024

O godzinie: 09:15

# 6584 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,95 ha

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu