Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-20
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 18.50 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5699 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 18,50 ha

Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 18,50 ha/ użytek RIV/ mpz brak/czynsz wywoławczy 259000,oo PLN netto/ rocznie/ wadium  25900,oo PLN do 14.06.2022/ termin przetargu 20.06.2022 godz. 10:00

 

Strzelno, 16 maja 2022 r.

Gmina Strzelno ul. Cieślewicza 2

88-320 Strzelno

Tel. (052) 31-89-291, 31-82-200 e-mail: miasto@strzelno.pl

NIP: 557 167 46 51

REGON: 092350850 adres strony internetowej: www.bip.strzelno.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 37 ust. 4 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Stuelna zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wronowy, obręb Wronowy, oznaczonej numerem geodezyjnym 17 0 pow. 18,50 ha, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.

Teren działki znajduje się w obszarze, dla którego nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w obrocie prawnym nie pozostaje wcześniej wydana decyzja Burmistrza Strzelna, która ustalałaby sposób zagospodarowania i warunki zabudowy przedmiotowego terenu. W związku z powyższym, w przypadku lokalizacji inwestycji w tym rejonie Gminy Strzelno, wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022r. poz. 503).

W ewidencji gruntów działka nr 17 0 pow. 18,50 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Mogilnie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW BYIM/00006649/1, zapisana jest jako użytek RIVa, RIVb, RV, RVI, PSIV i N — grunty orne, pastwiska trwałe i nieużytki. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wronowy, obręb Wronowy, gm. Strzelno. Dla przedmiotowej nieruchomości nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelno, uchwalonym uchwałą Nr XXII/ 178/2020 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 maja 2020r., przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana na obszarze o funkcji: „tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej niskiej przydatności”.

Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń hipotecznych.

Stan zagospodarowania: nieruchomość użytkowana rolniczo.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 259.000,00 zł + VAT rocznie.

Proponowana dzierżawa na okres 29 lat.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamierzające podjąć lub prowadzące działalność gospodarczą związaną z pozyskiwaniem energii ze źródeł alternatywnych, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 25.900,00 zł. najpóźniej do dnia 14.06.2022 r., na konto Urzędu Miejskiego w Strzelnie Nr 79 8159 0003 2001 0000 0101 0007, z dopiskiem przetarg — farma fotowoltaiczna. Wadium płatne w pieniądzu. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu.

Zgodnie z Š6a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) uczestnik przetargu będący osobą fizyczną, przedstawiciel uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania jednostki organizacyjnej obowiązany jest podać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu dane obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.

W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast nr PESEL można podać numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

Przedstawiciele obowiązani są ponadto do okazania dokumentu (-ów) z którego wynika odpowiednie umocowanie, chyba że umocowanie to wynika z dostępnych powszechnie rejestrów wskazanych przez osobę przedstawiciela na żądanie Komisji Przetargowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.06.2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, sala Nr 5 (parter – świetlica).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego nieruchomości, natomiast innym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: 1) odwołania przetarg; 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Umowa dzierżawy zostaje zawarta na okres 29 lat. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Termin zagospodarowania (tzn. oddania do użytku farmy fotowoltaicznej) — 1 ,5 roku od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

Czynsz dzierżawny za 1,5 roku trwania umowy będzie wynosił 10% wymiaru ustalonego w drodze przetargu, jednak nie mniej niż 50.000,00 zł + VAT . Za kolejne lata czynsz płatny w kwocie ustalonej w przetargu.

Dzierżawca zobowiązany będzie do złożenia deklaracji podatkowej w tutejszym Urzędzie oraz opłacania podatku od nieruchomości.

Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.

Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji.

Dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości, w tym do wykaszania przedmiotu dzierżawy.

Dzierżawca zobowiązany będzie do prowadzenia nadzoru przedmiotu dzierżawy na własny koszt.

Dzierżawca zobowiązany będzie do umożliwienia dotychczasowym użytkownikom rolnym nieodpłatnego korzystania z przedmiotu dzierżawy do czasu rozpoczęcia prac związanych z zagospodarowaniem nieruchomości, w stopniu który nie będzie utrudniał dzierżawcy podejmowanych działań związanych z zagospodarowaniem nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Strzelna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona jako Dzierżawca ponosi koszty związane z podpisaniem umowy dzierżawy w Kancelarii notarialnej.

Nieruchomość wydzierżawiana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanej przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie. Dzierżawca nie może występować z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Strzelno z tytułu ewentualnych niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po podpisaniu umowy geodeta inną powierzchnię, niż to jest oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub fak czn m, że może budzić to uzasadnione w liwości co do bezstronności komis’i rzetar owe .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzelnie

(I piętro), telefonicznie pod nr 52 318 22 48 (osoba do kontaktu: pod adresem maciej.nowak@strzelno.pl

http://strzelno.bipgmina.pl/wiadomosci/13964/wiadomosc/629699/ogloszenie_o_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_dzierzawe_nieru

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 18.50 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: mogileński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-22

Dodano: 20 września, 2023

O godzinie: 12:00

# 6335 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 231,28 ha

Powiat: świecki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-10-12

Dodano: 13 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6327 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,64 ha

Powiat: wąbrzeski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-10-05

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6318 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,16 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-18

Dodano: 26 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6305 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,29 ha

Powiat: brodnicki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-14

Dodano: 21 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6300 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,76 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-05

Dodano: 7 sierpnia, 2023

O godzinie: 08:30

# 6283 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,69 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu