Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-30
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 21.99 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5698 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,99 ha

Powiat:brzeski
Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 38 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 21,99 ha/ użytek RIV,RV,ŁIII,ŁIV/czynsz wywoławczy  razem 16932,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 30.05.2022 godz. 09:30

Tułowice, dnia 12.05.2022 r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ROLNEGO

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Tułowice, ul Parkowa 14/14 a, 49-130 Tułowice, ogłasza publiczny (nieograniczony) przetarg ofert pisemnych na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice (Organizator przetargu). Wykaz oraz szczegółowy opis gruntów oddawanych w dzierżawę w toku niniejszego przetargu zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 1. Informację o lokalizacji w terenie i stanie gruntu można uzyskać u leśniczego Leśnictwa, na terenie którego położona jest nieruchomość, w godzinach od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku, pod wskazanymi numerami telefonów: – Leśnictwo Szydłowiec, tel.: 509 354 926,
 • Leśnictwo Głębocko, tel.: 512 441 858
 • Leśnictwo Gnojna , tel.: 512 441 865
 • Leśnictwo Goszczowice, tel.: 512 441 843
 • Leśnictwo Grabin, tel.: 508 339 741,
 • Leśnictwo Dębina, tel.: 512 441 867,
 • Leśnictwo Tułowice , tel.: 512 441 879,
 • Leśnictwo Przechód, tel.: 512 441 870,
 • Leśnictwo Kuźnica Ligocka, tel.: 508 339 314
 • Leśnictwo Sosnówka tel.: 512 441 882
 1. Zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice Nr 12/2022 z 21 lutego 2022 r. w sprawie ustalania wysokości wyjściowych stawek czynszowych stosowanych w przetargach, za korzystanie z gruntów rolnych Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice, wywoławcza wysokość czynszu dla 1 ha gruntu wynosi równowartość odpowiednio:
 2. dla gruntów ornych:

-dla I klasy gleboznawczej — 11,1q pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu, -dla Il klasy gleboznawczej — 10,3q pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu, -dla Iłła klasy gleboznawczej — 9,4q pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu, -dla Illb klasy gleboznawczej — 7,7q pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu, -dla IVa klasy gleboznawczej — 6,3q pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu, -dla IVb klasy gleboznawczej — 4,6q pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu, -dla V klasy gleboznawczej — 2,0q pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu,

-dla VI klasy gleboznawczej — równowartość 2,0q pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu,

Państwowe Nadleśnictwo     www. lasy.gov.pl www.tulowice.lasy.gov.pl

 1. dla użytków zielonych:

-dla I klasy gleboznawczej — 10,0q pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu, -dla Il klasy gleboznawczej — 8,3q pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu, -dla III klasy gleboznawczej — 7,1q pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu, -dla IV klasy gleboznawczej — 4,3q pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu, -dla V klasy gleboznawczej — 1,1q pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu, -dla VI klasy gleboznawczej — 0,6q pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu.

Dla gruntów w których nie określono klasy bonitacji gleby ustala się stawkę 2,85q pszenicy.

Średnią krajową cenę skupu pszenicy, na potrzeby składania ofert w przetargu ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Monitorze Polskim za okres Il półrocza 2021 r., która wyniosła 100,71 zł za 1 dł.

Oferowaną wysokość czynszu należy wskazać jako stawkę 1 q pszenicy za dzierżawę 1 ha powierzchni gruntu na druku „Oferta na dzierżawę gruntów rolnych” stanowiącym zał. 3, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 1. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na przetarg na grunty rolne” należy składać na załączonym druku, w sekretariacie Nadleśnictwa Tułowice, w terminie do 30.05.2022 r. do godziny 9:30 lub pocztą na adres: PGL LP Nadleśnictwo Tułowice ul. Parkowa 14/14a, 49-130 Tułowice z dopiskiem: „Oferta na przetarg na grunty rolne” — liczy się data wpływu do adresata — termin składania ofert: 30.05.2022 godz. 9:30.

Oferty które wpłyną do Nadleśnictwa Tułowice po terminie, nie zostaną otwarte i zostaną zwrócone do nadawcy.

 1. Oferta powinna zawierać:
  • Informację o uczestniku przetargu: imię, nazwisko nazwę (firmę), adres do korespondencji (siedziba oferenta), nr telefonu.
  • Proponowaną roczną wysokość czynszu (równowartość ilości q pszenicy za 1 ha), ze wskazaniem numeru pozycji oraz oznaczenia identyfikującego nieruchomość (leśnictwo, oddział, kategorię gruntu, klasę i powierzchnię), której dotyczy oferowany czynsz.
  • Ofertę należy składać na druku „Oferta na dzierżawę gruntów rolnych” stanowiącym zał. 3, na całą powierzchnię użytku wykazaną pod daną pozycją w kolejnych wierszach szczegółowego wykazu gruntów do wydzierżawienia (zał.nr 1),
  • Pisemną deklarację, że przyszły dzierżawca będzie uiszczał należny podatek na druku „Oferty na dzierżawę gruntów rolnych” (zał. nr 3),

Państwowe Nadleśnictwo     www.lasy.gov.pl www.tulowice.lasy.gov.pl

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją i stanem gruntu, na który złożono ofertę oraz o akceptacji warunków wzoru umowy dzierżawy na druku „Oferty na dzierżawę gruntów rolnych” (zał. nr 3),
 • Oraz inne dane określone w ofercie na dzierżawę gruntu rolnego, stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony

Pozostałe, nie ujęte w niniejszym ogłoszeniu szczegółowe warunki korzystania z gruntów rolnych zawiera wzór umowy dzierżawy (zał. nr 4) do ogłoszenia, z którym dodatkowo można zapoznać się przed przetargiem u właściwych leśniczych lub w Nadleśnictwie Tułowice u Referenta ds. administracyjnych w pokoju nr 2 .

 1. Odrzuceniu podlegają oferty:
  • Złożone w niewłaściwym miejscu lub po wskazanym terminie,
  • Nie zawierające wymaganych danych i oświadczeń lub, gdy dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania oferty za nową ofertę lub do jej zmiany,
  • Uczestnik przetargu nie zaproponował co najmniej ceny wywoławczej wysokości czynszu.
  • Złożone przez uczestników przetargu zalegających z zapłatą czynszu dzierżawnego za dotychczas dzierżawione z Nadleśnictwa Tułowice grunty.
  • Oferty złożone na część danego gruntu (podziału wydzielenia na części mniejsze niž podane w załączniku nr 1). Ofertę na pakiet wielopozycyjne można składać wyłącznie na cały pakiet (wszystkie powierzchnie wchodzące w skład pakietu).
 2. W przypadku złożenia ofert równorzędnych z najwyższą zaproponowaną stawką dzierżawy, Organizator przetargu zaprosi tych oferentów których oferty przedstawiają taką samą, najwyższą oferowaną wartość, do złożenia ofert dodatkowych, nie mniejszych niż już zaproponowane, w terminie dodatkowym, wskazanym przez organizatora przetargu.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2022 r. o qodzinie 1000w siedzibie NadleśnicŮ«a Tułowice.
 4. Poszczególne grunty rolne zostaną wydzierżawione osobom, które złożą najkorzystniejszą ofertę, tj. zaproponują najwyższą roczną wysokość czynszu mierzoną jako równowartość q pszenicy na 1 ha gruntu.
 5. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetargu jest Referent ds. administracyjnych, pod numerem telefonu 77 4600 109 wew. 101 w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 800 do 1400

1 1 . Nadleśnictwo Tułowice zastrzega sobie prawo:

 • Zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 • Odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny,
 • Unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny,

www.lasy.gov.pl

Państwowe Nadleśnictwo www tulowice.lasy.gov.pl

 

 • Nie zatwierdzenia przez Organizatora przetargu wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert bez podania przyczyny.
 1. Podstawa prawna:
  • 35 ust. 1 oraz art. 39 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2021 r. 1275 tekst jednolity)art. 39a ust. ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2243, z 2021 r. poz. 1561),
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1142).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2020 poz. 682 ze zm.).
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1699 ze zm.)
  • Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice Nr 12/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ustalania wysokości wyjściowych stawek czynszowych stosowanych w drodze procedury przetargowej, bezprzetargowej oraz do wyliczania stawek czynszu deputatowego za korzystanie z nieruchomości gruntowych oraz innych gruntów nieleśnych (za wyjątkiem zbiorników wodnych i stawów) Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice.
 2. W sytuacji niejasnej, mają zastosowanie przepisy rozporządzeń, o których mowa w ust. 12.
 3. Wykaz załączników:
  • załącznik nr 1 5698 tułowice wykaz
  • załącznik nr 2 — regulamin przetargu,
  • załącznik nr 3 — druk oferty na dzierżawę gruntów rolnych,
  • załącznik nr 4 — wzór umowy dzierżawy.

https://tulowice.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-gruntu-rolne-6

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 21.99 ha
Województwo: opolskie
Powiat: brzeski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5807 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 8,32 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-29

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5806 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 2,03 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-05

Dodano: 27 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5779 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,08 ha

Powiat: namysłowski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-06-03

Dodano: 27 maja, 2022

O godzinie: 09:00

# 5738 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,72 ha

Powiat: strzelce opolskie

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-05-18

Dodano: 4 maja, 2022

O godzinie: 10:30

# 5644 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,81 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu