Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-09
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 2.14 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5696 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,14 ha

Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 6 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 2,14 ha/ użytek RV,RVI/czynsz wywoławczy 435,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 09.06.2022 godz. 12:00

Kwidzyn, 12.05.2022

Zn.spr.: ZSP.2217.37.2022

SKARB PAŃSTWA W ZARZĄDZIEPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY

PAŃSTWOWENADLEŚNICTWO KWIDZYN OGŁASZA

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERT PISEMNYCH

NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH I GRUNTU LEŚNEGO

 1. Przedmiotem postępowaniasą grunty rolne i grunt leśny. Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia. Lokalizacja gruntów została oznaczona na mapach stanowiącychzałącznik nr 2.
 2. Pisemne oferty przetargowe powinny zawieraćnastępująceinformację:
  1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz numer PESEL/NIP oferenta,
  2. Adres zamieszania lub siedziby firmy, numer telefonu oraz adres e-mail,
  3. Numer Pakietu dzierżawy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  4. Oferowanąwartośćrocznego czynszu dzierżawnego, która nie możebyć mniejsza niż podana wartośćwywoławcza,
  5. Oświadczenie oferenta, żezapoznałsię z przedmiotem przetargu oraz wzorem umów dzierżawy gruntu leśnego lub rolnego (załącznik nr 6 i 7), które stanowi załączenie nr 3,
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do przetargu,
  7. Data i czytelny podpis oferenta.
 3. Oferty niespełniającepowyższych warunków zostaną odrzucone.
 4. Umowy dzierżawysą zawierane na czas nieokreślony z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym w przypadku umowy na grunt rolny ze skutkiem na koniec roku dzierżawnego, który trwa od 1 października do 30 września, a w przypadku umowy na grunt leśny ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należyskładać na formularzu ofertowym, stanowiącymzałącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia przetargu, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją

„Przetarg – Nadleśnictwo Kwidzyn” w sekretariacie Nadleśnictwa, lub przesłaćpocztą na adres: Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn w terminie do dnia 09.06.2022 r., do godziny 12:00.

W przypadku gdy oferent zamierza doręczyćofertę za pośrednictwem Poczty Polskiej należywłożyćkopertęzawierającąofertę w dodatkowąkopertę, na której będą dane nadawcy i odbiorcy z dopiskiem „Przetarg Nadleśnictwo Kwidzyn”.

 1. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Kwidzyn.

 1. Kryterium wyboru ofert:
  1. jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość czynszu rocznego dla poszczególnych gruntów zawartych w ofercie,
  2. NadleśniczyNadleśnictwa Kwidzyn bez podania przyczyny może:
 • zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 • odstąpić od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,
 • nie zatwierdzić wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 1. c) jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, Komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ograniczony dla oferentów, którzy złożylirównorzędne oferty, zawiadamiając ich o terminie i miejscu złożenia dodatkowych ofert.
 1. Pisemny przetarg nieograniczony uważasię za nierozstrzygniętyjeśli:
  1. nie wpłynęłażadna oferta,
  2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości co najmniej równej wywoławczejwysokości czynszu,
  3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrałażadnej ze złożonych ofert.
 2. Przetarg przeprowadza siętakże w przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

10.W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertęjeżeli:

 1. oferta zostałazłożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 2. oferta nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 2 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzi inne wątpliwości,zaśzłożeniewyjaśnień przez Oferenta mogłobyprowadzić do jej uznania za nowąofertę,
 3. oferty zawierająceokreślenie czynszu w wysokości mniejszej niżwysokośćwywoławcza.

11.O wyniku przetargu oferenci zostaną zawiadomieni na piśmieniezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

12.Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów zobowiązanisą do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Kwidzyn w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu.

13.Na wszystkie pytania i wątpliwościdotyczące niniejszego ogłoszenia odpowiedzi udziela Specjalista SL ds. Stanu Posiadania – Marta Szpakowska w godzinach 7:00-15:00, pod nr tel.: 519-627-684.

14.Numery kontaktowe do leśniczychleśnictw, w których zlokalizowane są grunty przewidziane do wydzierżawienia:

 1. Leśnictwo Waplewo – Andrzej Bołkowski – 512-363-857
 2. Leśnictwo Trzciano – BartłomiejPudło – 507-078-596
 3. LeśnictwoOśno – Krzysztof Lipiński – 510-068-512
 4. LeśnictwoBiały Dwór – Zbigniew Reducha – 500-207-261
 5. Leśnictwo Bogusz – Roman Pławny – 667-083-032
 6. Leśnictwo Dziwno – Karol Rolniczak – 573-312-236

15.Materiały przetargowe dostępnesą na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa:https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-kwidzyn na stronie internetowej: http://www.kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl/,w siedzibie Nadleśnictwa Kwidzyn,  ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn.

NADLEŚNICZY

Nadleśnictwa Kwidzyn wz

Michał Wudarczyk

ZastępcaNadleśniczego

/podpisano elektronicznie/

5696 kwidzyń wykaz

https://kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/przetarg-na-dzierzawe-gruntow-w-nadlesnictwie-kwidz-1

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.14 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: kwidzyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5999 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,53 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-07

Dodano: 29 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 19 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5887 dzierżawa gruntu rolnego pow. 23,15 ha

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu