Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-31
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 0.50 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5695 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,50 ha

Powiat:wadowicki
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,50 ha/ użytek RV/czynsz wywoławczy 71,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 31.05.2022 godz. 09:00

Andrychów, 13.05.2022 r.

Zn. spr.: ZG.2217.25.2022

 

Ogłoszenie

o pisemnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

 

Na podstawie Zarządzenia nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 21.01.2021 w zakresie wprowadzenia do stosowania „Wytycznych w sprawie dzierżawy i najmu nieruchomości na terenie jednostek nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach.” Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Andrychów ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntów rolnych z przeznaczeniem na cele rolne, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów.

Wykaz pakietów gruntów rolnych przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 • Ofertę przetargową na wybrane pakiety należy złożyć pisemnie, na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do ogłoszenia). Oferta powinna zawierać :
  1. Imię , nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta,
  2. Dokładny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres email (nieobowiązkowy),
  3. Numer pakietu wraz z rodzajem użytków, oznaczeniem oddziałów i powierzchnią gruntów zawartych w pakiecie, które Oferent zamierza wydzierżawić (według danych z załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia),
  4. Oferowaną wartość rocznego czynszu dzierżawnego, która nie może być mniejsza niż podana wartość wywoławcza netto dla każdego użytku wyszczególnionego w pakiecie,
  5. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu (załącznik nr 6 )oraz wzorem umowy (załącznik 3 ),
  6. Oświadczenie Oferenta o braku zaległości finansowych wobec Skarbu Państwa Państwowego

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów (załącznik nr 5),

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją RODO (załącznik nr 1).
 • Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 • Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas nieokreślony (załącznik nr 3 wzór umowy)
 • Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Andrychów. Nie otwierać do 31.05.2022 r. do godziny 9:00” w sekretariacie Nadleśnictwa Andrychów lub przesłać na adres: Nadleśnictwo Andrychów ul. Słowackiego 2E, 34-120 Andrychów w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godziny 9:00.

 

 1. TERMIN OTWARCIA

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2022 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Nadleśnictwa Andrychów.

4. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość czynszu rocznego dla danego pakietu. W trakcie oceny i wyboru ofert, najwyżej oceniona zostanie oferta w której zaproponowano najwyższą wartość czynszu rocznego. Sposób obliczenia czynszu rocznego dla pakietu został opisany w Zarządzeniu nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 21.01.2021. Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Komisję ofert dodatkowych.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 • Przetarg dla danego pakietu uważa się za nierozstrzygnięty bez podania przyczyny jeżeli:
  1. nie wpłynęła żadna oferta na ten pakiet,
  2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości co najmniej równej wywoławczej wysokości czynszu,
  3. wszystkie oferty zostały odrzucone lub nie została wybrana żadna ze złożonych ofert na ten pakiet.
 • Przetarg przeprowadza się także w przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 • Oferta zostanie odrzucona jeśli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
  2. nie zawiera danych o których mowa w rozdziale 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne, lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez Oferenta mogłoby prowadzić do jej uznania za nową ofertę,
  3. zawiera określenie czynszu na wybrany pakiet w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza,
 • O wyniku przetargu Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
 • Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Andrychów w terminie do 21.06.2022 r. W przypadku nie podpisania umowy przez Oferenta ww. podanym terminie  zostanie wybrana kolejna najkorzystniejsza oferta.
 • Na wszystkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia odpowiedzi udziela specjalista Wojciech Prochot w godzinach od 8.00 do 14.00 , tel. 33 8752015 wew. 335 do dnia 31.05.2022 r.
 • Istnieje możliwość dokonania  wizji lokalnej w terenie po wcześniejszym umówieniu terminu z leśniczym leśnictwa Targanice.Numer kontaktowy do leśnictwa Targanice, na terenie którego są zlokalizowane grunty przeznaczone do dzierżawy: 660769731w godz. od 7.00 do 9.00.
 • Formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych, wzór umowy oraz wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki są dostępne do pobrania na stronie internetowej Nadleśnictwa Andrychów:

5695 andrychów wykaz

https://andrychow.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/x9eK/content/ogloszenie-o-pisemnym-nieograniczonym-przetargu-na-dzierzawe-gruntow-rolny-1

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.50 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: wadowicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 9 stycznia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6464 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 32,35 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-03

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 15:00

# 6447 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 52,06 ha

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-27

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6404 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-24

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6403 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,01 ha

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 4 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6391 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 99,35 ha

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-29

Dodano: 10 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6323 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu