Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-25
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 196.95 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5694 dzierżawa gruntu rolnego pow. 196,95 ha

Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 12 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 196,95 ha/ użytek PsV,ŁV/czynsz wywoławczy 144015,oo PLN/rocznie/wadium 14401,oo PLN do 19.05.2022/ termin składania ofert 24.05.2022 godz. 09:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA „DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW NIELEŚNYCH W LATACH 2022-2027” – postępowanie nr 2

 

Organizator przetargu:
Kampinoski Park Narodowy
Adres: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
NIP: 1182081819
REGON: 145916637
Telefon: (22) 722 60 01, (22) 722 60 21,
Faks do: (22) 722 65 60
E-maildyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl
Strona internetowawww.kampinoski-pn.gov.plwww.bip.kampinoski-pn.gov.pl

 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Kampinoski Park Narodowy (zwany dalej KPN, Organizator przetargu) zaprasza do składania ofert, dotyczących dzierżawy terenów łąkowych, w celu ich użytkowania kośnego i wywozu biomasy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, na podstawie art. 10d, ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916) i przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868). – zwany dalej „Ogłoszeniem”

1.2. Przedmiotem przetargu jest „DZIERŻAWA ROLNOŚRODOWISKOWA TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW NIELEŚNYCH W LATACH 2022-2027” na okres do 5-ciu lat. Przedmiot przetargu obejmuje 11 pakietów (kompleksów) dzierżawnych zlokalizowanych na terenie gmin: Czosnów, Leoncin – powiat nowodworski; Kampinos, Izabelin – powiat warszawski zachodni.

Ogłoszenie o przetargu obejmuje zobowiązanie dzierżawcy do corocznego (w ciągu 5-ciu lat od dnia podpisania umowy) wykonywania na dzierżawionym terenie zabiegów koszenia wraz z usunięciem biomasy poza działki będące w użytkowaniu wieczystym KPN bądź własnością KPN. Szczegółowy opis sposobu koszenia terenów łąkowych objętych Przedmiotem przetargu został podany w Załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o przetargu (Wymagania dla Dzierżawcy) oraz we wzorze umowy dzierżawy stanowiącej Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

1.3. Dane Organizatora przetargu:

Kampinoski Park Narodowy
Adres do korespondencji: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
NIP: 1182081819
REGON: 145916637
Telefon do organizatora przetargu: (22) 722 60 01
Faks do korespondencji w sprawie przetargu: (22) 722 65 60
E-mail do korespondencji w sprawie przetargu: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl
Strony internetowewww.kampinoski-pn.gov.pl oraz www.bip.kampinoski-pn.gov.pl

Konto bankowe na potrzeby wpłaty wadium:

BGK O/ Warszawa

Nr konta bankowego 26 1130 1017 0020 1381 5690 0001

1.4. Przedmiot przetargu został podzielony na 11 pakietów (kompleksów) dzierżawnych od nr 1/2022 do 6/2022 oraz od nr 8/2022 do 12/2022.

W skład gruntu będącego przedmiotem przetargu wchodzą działki stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym KPN oraz własność KPN:

 1. pakiet nr 1/2022 „Karolinów – Przyćmień”– powierzchnia do dzierżawy 22,6700 ha;
 2. pakiet nr 2/2022 „Bieliny – Przyćmień”– powierzchnia do dzierżawy 17,7900 ha;
 3. pakiet nr 3/2022 „Łazy Leśne Zachód”– powierzchnia do dzierżawy 18,3800 ha;
 4. pakiet nr 4/2022 „Łazy Leśne Wschód”– powierzchnia do dzierżawy 15,0700 ha;
 5. pakiet nr 5/2022 „Opaleń”– powierzchnia do dzierżawy 9,0000 ha;
 6. pakiet nr 6/2022 „Truskaw”– powierzchnia do dzierżawy 18,0000 ha;
 7. pakiet nr 8/2022 „Bieliny – Kampinos”– powierzchnia do dzierżawy 63,9900 ha;
 8. pakiet nr 9/2022 „Wiejca Północ”– powierzchnia do dzierżawy 7,3900 ha;
 9. pakiet nr 10/2022 „Górki Zachód”– powierzchnia do dzierżawy 9,1900 ha;
 10. pakiet nr 11/2022 „Aleksandrów Zachód”– powierzchnia do dzierżawy 7,5200 ha;
 11. pakiet nr 12/2022 „Dąbrówka Zachód”– powierzchnia do dzierżawy 7,9500 ha;

Ogólna powierzchnia gruntów przeznaczonych do dzierżawy wynosi 196,9500 ha. Szczegółowy opis lokalizacji Przedmiotu przetargu (wg nazwy obrębu ewidencyjnego, nr działek ewidencyjnych, obwodu i obrębu ochronnego, wydzielenia gospodarczego, powierzchni dzierżawy, oznaczenia w księgach wieczystych, oznaczenia użytków i klas glebowych) stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu. Poglądowe mapy lokalizacji gruntów będących Przedmiotem przetargu znajdują się w Załączniku nr 7. Niniejszy załącznik graficzny powstał w oparciu o ortofotomapę KPN wykonaną w 2022 r. Zainteresowanym osobom udostępnione będą do wglądu powyższe nieruchomości oraz mapy ewidencyjne i poglądowe z zaznaczonymi obszarami do dzierżawy. Materiały kartograficzne znajdują się w siedzibie dyrekcji KPN, pokój 23a. W celu udostępnienia materiałów konieczne jest wcześniejsze umówienie się z Organizatorem przetargu i wyznaczenie terminu spotkania.

1.5. Termin, w jakim można dokonać oględzin Przedmiotu przetargu:

Od dnia 12.05.2022 r. do dnia 19.05.2022 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu z konserwatorami obwodów ochronnych (leśnictw):

– Obwód Ochronny Przyćmień– tel. 508 190 629 (pakiet nr: 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022);

– Obwód Ochronny Zamczysko– tel. 508 189 987 (pakiet nr: 9/2022);

– Obwód Ochronny Sieraków– tel. 508 188 035 (pakiet nr: 5/2022);

– Obwód Ochronny Lipków – tel. 508 188 312 (pakiet nr: 6/2022);

– Obwód Ochronny Wilków – tel. 508 187 485 (pakiet nr: 10/2022);

– Obwód Ochronny Dąbrówka – tel. 508 187 603 (pakiet nr: 11/2022, 12/2022)

– Obwód Ochronny Wiersze – tel. 508 189 198 (pakiet nr: 11/2022).

Kontakt z właściwym miejscowo Konserwatorem Obrębu Ochronnego (nadleśnictwo) – w przypadku problemów ze skontaktowaniem się z leśniczym: Obwód Ochronny Przyćmień, Wiersze, Zamczysko – tel. 604 620 357, Obwód Ochronny Sieraków, Lipków – tel. 508 188 745, Obwód Ochronny Wilków, Dąbrówka – tel. 604 620 959. Szczegółowy wykaz obwodów i obrębów ochronnych przypisany jest każdemu z pakietów w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

2.1. O dzierżawę mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie rolnictwa oraz potencjał techniczny do wykonania koszenia, odkrzaczania, zbioru ściętej biomasy na terenie objętym Przedmiotem przetargu oraz wywozu jej poza grunty będące w użytkowaniu wieczystym i we własności Kampinoskiego Parku Narodowego

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe użytkowanie przedmiotu dzierżawy i pozwalającej na terminowe opłacanie należnego czynszu dzierżawnego.

3) Wobec Kampinoskiego Parku Narodowego nie zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych oraz nie toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

4) Zobowiązują się do podpisania weksla in-blanco „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, jako zabezpieczenie wykonania umowy.

2.2. Warunki udziału w postępowaniu będą oceniane metodą spełnia/nie spełnia.

2.3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w przetargu każdy z Oferentów powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty (zwane dalej „Dokumentacją”):

1) Wykaz wykonanych prac z zakresu działalności rolniczej (koszenie i/lub odkrzaczanie terenów łąkowych) na obszarach chronionych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców robót na powierzchni minimum 7 ha przez okres ostatnich 3 lat lub zaświadczenie właściwego wójta/burmistrza o prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni minimum 5 ha. (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu). Wykazu wykonanych prac nie muszą przedkładać Oferenci, którzy w okresie ostatnich 3 lat wykonywali prace z zakresu działalności rolniczej i ochronnej (koszenia i/lub odkrzaczania terenów łąkowych) na powierzchni minimum 7 ha na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego.

2) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i załącznikami do Ogłoszenia o przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (oświadczenie w formie opisowej znajduje się w ofercie w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia o przetargu).

3) Wykaz sprzętu przewidzianego do prac na dzierżawionym terenie (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o przetargu). Sprzęt musi spełniać wymagania i zalecenia stawiane Oferentom opisane w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o przetargu.

2.4. Brak któregoś z ww. oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 2.3. powoduje odrzucenie oferty bez jej rozpatrzenia. Załączniki nr 3, 4 i 5 powinny zostać wypełnione kompletnie i czytelnie.

2.5. W przypadku składania przez Oferenta co najmniej dwóch ofert, Załączniki nr 3 i 5 mogą być przedłożone w jednym egzemplarzu i dołączone wraz z formularzami ofertowymi do jednej koperty.

2.6. Postanowienia dotyczące wadium:

1) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium za każdy hektar, na który została złożona oferta.

2) Wysokość wadium jest zmienna i zależna od powierzchni dzierżawnej w danym pakiecie. Szczegółowa wysokość wadium za dany pakiet została przedstawiona w Załączniku nr 8 do Ogłoszenia o przetargu.

3) Wadium należy wnieść do końca dnia 19.05.2022 r.

4) Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Organizatora przetargu podany w pkt. 1.3 Ogłoszenia o przetargu.

5) Na tytule przelewu wadium należy wpisać „Wadium  dzierżawa rolnośrodowiskowa, nr pakietu:…………”

6) Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na ww. rachunek bankowy.

7) Zgodnie z treścią oferty – dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku składania przez Oferenta więcej niż jedną ofertę (każda oferta osobno na każdy pakiet), należy do każdej oferty dołączyć oddzielne dowody wpłaty wadium w wysokości zależnej od danego pakietu.

8) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

9) Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

– odstąpienia od przetargu;

– zamknięcia przetargu;

– unieważnienia przetargu;

– zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10) W przypadku wyboru zwycięzcy przetargu, wadium zostanie zwrócone pozostałym oferentom.

11) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg (Zwycięzcę przetargu), zalicza się na poczet ceny.

2.7. Postępowanie może zostać zamknięte przez Organizatora przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyn zamknięcia.

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

3.1. Wszelkiego rodzaju dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”), KPN i Oferenci przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną – adres pocztowy e-mail. Adres poczty e-mail Oferenta musi być przedłożony w Załączniku nr 5.

3.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami ze strony KPN są:

 • Specjalista ds. ochrony przyrody Bartosz Strug.
  Adres e-mail: bstrug@kampinoski-pn.gov.pl
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

4.1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu o przetargu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

4.2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku przetargu. KPN w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów, w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem KPN.

4.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą czytelną techniką (na wzorze oferty stanowiącej Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o przetargu). Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu i na rzecz Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

4.4. Organizator przetargu dopuszcza możliwość składania ofert maksymalnie na trzy pakiety (kompleksy) dzierżawne. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie oferty w całości jako niezgodną z treścią Ogłoszenia.

4.5. Złożona oferta dotyczy tylko jednego pakietu. W przypadku składania co najmniej dwóch ofert, każdy z pakietów musi zostać przedstawiony na oddzielnym formularzu ofertowym. W tym przypadku zastosowanie mają także postanowienia ust. 2.6. pkt 8 Ogłoszenia o przetargu.

4.6. W przypadku składania przez tego samego Oferenta co najmniej dwóch ofert, do koperty dołącza się po jednym egzemplarzu Dokumentacji wymaganej w ust. 2.3. Ogłoszenia o przetargu.

4.7. Ofertę wraz z Dokumentacją i dowodem wpłaty wadium należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem:

 

OFERTA NA DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW NIELEŚNYCH

W LATACH 2022-2027.

Nie otwierać przed dniem 24.05.2022 r., do godz.10.00”.

 

Na kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej po terminie.

4.8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

5.1. Oferty wraz z Dokumentacją należy złożyć w siedzibie KPN, pok. nr 104, opisać zgodnie z pkt 4.6 i zaadresować:

Kampinoski Park Narodowy

 1. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

5.2. Termin składania ofert wraz z Dokumentacją upływa 24.05.2022 r. o godz. 09.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do KPN, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

5.3. Nie jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2022 r. o godz. 1000 w siedzibie KPN.

5.4. Informacje ogłoszone w trakcie nie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Oferentom na ich wniosek.

 

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ORGANIZATOR PRZETARGU BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

6.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

  1. Łączna cena ofertowa brutto „C” – 70 %
  2. Producent rolny „S” – 20 %
  3. Producent rolny zamieszkujący jeden z powiatów: sochaczewski, nowodworski, warszawski zachodni, tomaszowski (województwo łódzkie) „T” – 10 %

 

6.2. Powyższym kryteriom Organizator przetargu przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
 

Łączna cena ofertowa brutto

 

70%

 

70

Cena najtańszej oferty

C = ——————————– x 70pkt

Cena badanej oferty

 

Producent rolny

 

20%

 

20

Ilość punktów:

Spełnia kryterium – 20 pkt

Nie spełnia kryterium – 0 pkt

 

 

Producent rolny mający swoją siedzibę w

jednym z powiatów: sochaczewski, nowodworski, warszawski zachodni, tomaszowski (województwo łódzkie)

 

 

10%

 

 

10

 

Ilość punktów:

Spełnia kryterium – 10 pkt

Nie spełnia kryterium – 0 pkt

 

RAZEM 100% 100 ────────────────────

 

6.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C+S+T

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

S – punkty uzyskane w kryterium „Producent rolny”,

T – punkty uzyskane w kryterium „Producent rolny mający swoją siedzibę w jednym z powiatów powiatów: sochaczewski, nowodworski, warszawski zachodni, tomaszowski (województwo łódzkie)”

6.4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Oferenta w ofercie, przeliczonej według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

6.5. Ocena punktowa w kryterium „Producent rolny„ dokonana zostanie na podstawie przyjęcia przez Oferenta oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2021 r., w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 poz. 109) Brak oświadczenia w formularzu oferty przyjęcia przez Oferenta będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego oświadczenia, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta, która przełoży takie oświadczenie otrzyma 20 pkt.

6.6. Ocena punktowa w kryterium „Producent rolny mający swoją siedzibę w jednym z powiatów: sochaczewski, nowodworski, warszawski zachodni, tomaszowski (województwo łódzkie) dokonana zostanie na podstawie przyjęcia przez Oferenta oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie ww. powiatów. Brak oświadczenia w formularzu oferty przyjęcia przez Oferenta będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego oświadczenia, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta, która przełoży takie oświadczenie otrzyma 10 pkt.

6.7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Kryteria wskazane w rozdz. 6.2 zostaną zastosowane we wszystkich Częściach zamówienia. Oferta maksymalnie może uzyskać 100 punków.

 

6.8. W trakcie oceny oferty komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego, jeżeli:

1) nie odpowiada warunkom przetargu;

2) została złożona po wyznaczonym terminie;

3) nie zawiera kompletnych danych;

4) do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium;

5) jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

6.9. W trakcie postępowania przetargowego komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i Dokumentacji oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

6.10. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego pakietu (kompleksu dzierżawnego).

 

6.11. Ustalając wysokość ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego KPN brał pod uwagę wysokość podatku rolnego za dany grunt. Podczas trwania umowy dzierżawy zobowiązania tytułem podatku rolnego ponosi wydzierżawiający (KPN).

6.12. Cena wywoławcza (wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy) za 1 ha rocznie w zależności od pakietu wynosi 650 zł netto. Szczegółowe informacje nt. wysokości ceny wywoławczej za dany pakiet i całkowita wysokość wadium zostały przedstawione w Załączniku nr 8.

6.13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U z 2020 r., poz. 1983) – dzierżawa gruntów na cele rolnicze jest zwolniona z podatku VAT.

6.14. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w Ogłoszeniu o przetargu.

6.15. Przebieg wyboru najkorzystniejszej oferty odbywa się zgodnie z zapisami „Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez KPN”, który powstał w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.) i przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868). Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Ogłoszenia o przetargu – Załącznik nr 9).

6.16. Organizator przetargu nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

 1. UMOWA NA DZIERŻAWĘ PRZEDMIOTU PRZETARGU

7.1. Z Oferentami (Zwycięzcami przetargu), których oferty zostaną uznane przez KPN za oferty najkorzystniejsze (tj. zaproponują najwyższą cenę i spełnią wymagania dotyczące warunków Ogłoszenia o przetargu), zostaną zawarte umowy na „DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ” (zgodne ze wzorem z Załącznika nr 6 do Ogłoszenia o przetargu).

7.2. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy przez Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (w terminie maksymalnie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu), Organizator przetargu unieważnia przetarg w tej części lub może zawrzeć umowę z następnym w kolejności Oferentem (tj. z tym, którego oferta jest następna pod względem wysokości oferowanego czynszu dzierżawnego).

 

 1. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

8.1. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie KPN oraz umieszczenie na stronie internetowej KPN. Organizator przetargu zawiadamia także na piśmie oraz drogą e-mail wszystkich, którzy złożyli oferty i stosowną Dokumentację, o wyniku przetargu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.

8.2. Zwycięzcy przetargu (wybrani Oferenci) zostaną poinformowani o tym pismem akceptującym, wysłanym niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. W piśmie zostanie określony termin, w którym powinni oni przybyć do dyrekcji KPN w celu podpisania umowy.

8.3. Umowa może zostać zawarta po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259).

8.4. Organizator przetargu zawiadamia podmiot ustalony jako Zwycięzca przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyjątek stanowi przypadek przedstawiony w pkt 8.3., w którym termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 14 dni po uzyskaniu przez Wydzierżawiającego powyższej zgody (za dzień uzyskania zgody uznaje się datę wpłynięcia pisma). Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

8.5. Osoby reprezentujące Oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

8.6. Jeżeli podmiot ustalony, jako Zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 8.3. Ogłoszenia o przetargu, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu Organizator przetargu zamieszcza informację o tym uprawnieniu.

8.7. Wyłoniony w drodze przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie do poinformowania eksperta przyrodniczego o obowiązku uzyskania pozwolenia od dyrektora KPN, na przebywanie i wykonywanie badań do ekspertyz na terenie KPN, zanim rozpocznie obserwacje.

5694 kampinoski wykaz

5694 cennnk pakietów

https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/index.php/przetargi-publiczne/1432-2022-05-12-10-35-49

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 196.95 ha
Województwo: mazowieckie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-21

Dodano: 18 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6616 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,44 ha

Powiat: białobrzeski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6599 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,01 ha

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 2 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6598 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 81,76 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6586 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 22,01 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-15

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6577 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 54,65 ha

Powiat: żuromiński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 10 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6559 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,60 ha

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu