Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-20
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 5.69 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5693 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,69 ha

Powiat:leski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 5,69 ha/ użytek PsIV/czynsz wywoławczy 5690,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 20.05.2022 godz. 09:00

 

Przetarg nr 34/2022

Opublikowano: 11 maja 2022

Data ogłoszenia: 11.05.2022

Numer: 34/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Przetarg na  dzierżawę łąk stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 25.05.2022r do 15.04.2025r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.

Termin realizacji: od 20.05.2022r do 15.04.2025r.

Termin składania ofert: do 20.05.2022 r. godzina 900 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Bogdanka, dnia 11.05.2022 r.
Warunki przetargu 34/2022
Postępowanie przetargowe ze względu na przewidywaną wartość zamówienie
prowadzone będzie zgodnie z obowiązującym w Spółce „Regulaminem organizowania
przez Łęczyńską Energetykę Sp. z o.o. w Bogdance przetargów na dostawy,
wykonawstwo robót budowlanych oraz na usługi”.
Do przedmiotowego postępowanie nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
I. Przedmiot warunków udziału w postępowaniu.
Przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest :
Przetarg na dzierżawę łąk stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki
z o.o. w Bogdance, w terminie od 25.05.2022r do 15.04.2025r. pow. pakietu 5,69 ha użytek PsIV,PsV,PsVI,ŁIII Kalnica pow. leski, woj. podkarpackie
II. Sposób przygotowania i składania oferty.
Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej i zalakowanej lub opieczętowanej kopercie
w terminie do 20.05.2022 r. godzina 9:00 w siedzibie Spółki opisanej w następujący sposób:
nazwa firmy /pieczęć/, aktualny telefon , fax , e-mail
Przetarg na:
Dzierżawę łąk stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o.
w Bogdance, w terminie od 25.05.2022r do 15.04.2025r., na podstawie załączonego
zestawienia w formularzu ofertowym.
Dokumenty wchodzące w skład oferty winny być trwale złączone – zszyte lub zbindowane.
Zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i zaparafowane przez oferenta lub osobę
przez niego upoważnioną.
W skład oferty winny wchodzić :
1) Wypełniony przez oferenta Formularz ofertowy,
2) Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem
składania ofert,
3) Numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
4) Kserokopia posiadanych referencji
5) Lista realizowanych przedsięwzięć związanych z prowadzeniem plantacji roślin
energetycznych.
6) Oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne. Wszystkie dokumenty i oświadczenia winny zostać złożone przez oferenta w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione
do reprezentowania oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji.
Oferty po sprawdzeniu spełnienia wymogów formalnych poddane zostaną ocenie w oparciu
o kryterium cenowe.
III.Wymagania pozostałe.
1. Oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta
zgodnie z zasadą reprezentacji, tj. odpowiednio:
a) osoby uprawnione do reprezentacji wymienione w aktualnym odpisie z KRS,
b) właściciela firmy wymienionego w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (osoby fizyczne) lub wszystkich właścicieli (spółki
cywilne),
c) pełnomocnika wymienionego w pisemnym pełnomocnictwie załączonym do oferty,
podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie z zasadą
reprezentacji.
Uwaga! Podpisy winny być złożone w kolorze innym niż czarny
2. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Po
otwarciu ofert, oferty nie podlegają zwrotowi (służą jedynie do udokumentowania
procedury przetargowej).
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, ewentualne dokumenty sporządzone
w innym języku wymagają załączeniu również ich tłumaczenia.
4. Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko
wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy na realizację prac.
IV. Projekt umowy.
Projekt umowy stanowi załącznik do Warunków przetargu będący ich integralną częścią.
Istnieje możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w trakcie negocjacji.
V. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też unieważnienia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Nie
przewiduje się przekazywania oferentom jakichkolwiek informacji na temat
innych złożonych ofert.
VI. Informacji merytorycznych w zakresie przedmiotowego postępowania udziela
Marek Okoń tel. 81-4431117, e – mail: okon@lebog.com.pl

5693 bogdanka wykaz

http://lebog.com.pl/?p=2783

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.69 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: leski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 2 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6019 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,02 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 24 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6013 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 18,86 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6012 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5933 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,50 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-11

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5932 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,60 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5909 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,65 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu