Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-14
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 2.03 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5686 sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,03 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,03 ha/ użytek PsVI/cena wywoławcza 80000,oo PLN/wadium 8000,oo PLN do 09.06.2022/ termin przetargu 14.06.2022 godz. 12:00

BURMISTRZ GMINY

38-480 RYMANÓW

woj. podkarpackie

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy Rymanów

z dnia 10 maja 2022 roku

 

Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wróblik Królewski, stanowiącej własność Gminy Rymanów.

Lp. Położenie lobręb ewidencyjnyl Nr działki Powierzchnia działki thal

Klasa gruntu (hal

Dokument własności

Nr KW

Cena wywoławcza

(cena netto w zł1

Wadium (w zł1 Uwagi
1 Wróblik

Królewski

842 2,0312

PsV1- 1,0328

N- 0,9984

KSIKf00055343/9 80.000,00 8.000,00 111 przetarg
 1. Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, zlokalizowana w pośredniej części gminy Rymanów, we xvsi Wróblik Królewski. Teren działki jest pochyły, pokryty trawą oraz samosiewami drzew i krzewów o znikomej wartości, Kształt działki regularny, wieloboczny. Dojazd do działki odbywa się z drogi o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej ul. ks. Jakubińskiego. Działka leży na pograniczu terenów zurbanizowanych oraz terenów rolnych. Nieruchomość nie posiada uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej

II. Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z uchwalą nr XXII/198/2008 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 07.11.2008r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr I Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin

wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowości: Klimkó;vka, Rymanów, Ladzin /część zachodnia/ i Wróblik Królewski w gminie działka nr 842 położona jest w terenach: R— Grunty rolne/orne i użytki zielone (12%), w pozostałej części nie ma pokrycia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (88%),

Zgodnie z uchwałą nr XXI/245/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 31.01.2020 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów działka nr 842 położona jest w terenach: 151 R — tereny kontynuacji i uzupełnień zabudowy: tereny rolne (88%) Dodatkowo działka zlokalizowana jest w granicy głównego zbiornika wód podziemnych nr 432 (88%).

Dla przedmiotowej działki nie wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 1′. o ksztaltowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz,U, z 2020 r; poz. 1655 z późna zm.).

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnei może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, uzytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Do okresu zalicza się okres zamieszkiwania w innej

gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia I l kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U@ z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy, Na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy z dnia Il kwietnia 2003 r. o ksztaltowaniu ustroju rolnego (t.j* Dz.U. z 2020 r, poz. 1655 z późn, zm.) nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty lub w innych przypadkach niż wymienione w ust. I i 3, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w drodze decyzji administracyjnej.

Prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli.

 1. l) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz

2) nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.

O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa

dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

III. Termin przetargu i warunki wniesienia wadium

 1. Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2022 roku o godz. 1200w Urzędzie Gminy w Rymanowie przy ul. Miłkowskiego 14a.
 2. Wadium na działkę nr położoną w należy wpłacić przelewem/wpłatą na rachunek bankowy Gminy Rymanów prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Rymanowie nr konta 29 8636 0005 2001 0000 0475 0135 najpóźniej do dnia 9 czerwca 2022 roku.
 3. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości w wyznaczonym terminie, oraz dodatkowo spełniające warunki wynikające z ustawy o ksztaltowaniu ustroju rolnego,
 4. Za datę wpłaty wadium przelewem uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rymanów.
 5. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

6, Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

7, Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

 1. Na w/w nieruchomość zostały przeprowadzone przetargi w dniu 05, 10.202 Ir., 17.02.2022r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 2. Informacia o obciążeniach i ograniczeniach dotyczących nieruchomości

Działka nr 842 wolna jest od obciążeń ani nie są przedmiotem innych zobowiązań,

V. Pozostałe warunki przetargu

 

 1. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

2, Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przcdlożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztaltowaniu ustroju rolnego.

3, W przypadku udziału przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa. konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie przed otwarciem przetargu pisemnej zgody współmałżonka; w przypadku rozdzielności majątkowej — przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

 1. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 2. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z aktualnym wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 4. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, jednak nie może ono być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8, Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia I l marca 2004 r, o podatku od towarów i usług.

9, Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

10, W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy

1 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości, zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Rymanów w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

 1. Burmistrz Gminy Rymanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 2. Dodatkowych informacji o w/w nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy w Urzędzie Gminy w Rymanowie pokój nr 222 teł (013) 43 55 006 wew. 222.
 3. Dodatkowych informacji o przeznaczeniu w MPZP w/w nieruchomości będących przedmłotem przetargu udziela – Referat Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Rymanowie pokój nr 213 tel. (013) 43

55 006 wew. 213,

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U, z 2021 r. poz 1899) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 1” w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). Odnośnie nieruchomości rolnej zastosowanie mają również przepisy ustawy z dnia Il kwietnia 2003 r, o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 1655 z późn. zm.).

16, Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rymanowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danych miejscowościach a także opublikowane na stronie internetowej www.rymanow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl

 1. Udział postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1′. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz,U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j, Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymanów — można uzyskać na stronie www.rymanow.pl w zakładce RODO

http://rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=56&subsub=80&menu=103&dzialy=103&artykul=7710&akcja=artykul

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.03 ha
Województwo: podkarpackie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-24

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 11:30

# 6652 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6612 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6611 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu