Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-09
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.09 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5685 sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,09 ha

Powiat:braniewski

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,09 ha/ użytek RIV/cena wywoławcza 80230,oo PLN/wadium 8000,oo PLN do 06.06.2022/ termin przetargu 09.06.2022 godz. 09:00

GMINA PŁOSKINIA

PŁOSKINIA 8 WÓJT GMINY PŁOSKINIA

14-526 PŁOSKINIA

REGON 170748034 NIP 582-162-37-10                                         OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chruściel

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość określona w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i ogłoszony w prasie lokalnej „Dziennik Elbląski” z dnia

25.03.2022 r. oznaczona w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 158 0 powierzchni 2,0997 ha położona w obrębie Chruściel, grunt niezabudowany, uprawiany rolniczo.

Zgodnie z ewidencją gruntów- rodzaj użytku:

– grunty orne: RIVa o pow. 2,0997 ha

Cena wywoławcza nieruchomości vwnosi 80.230,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści złotych i 00/100)

Minimalne postąpienie wynosi: Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wynosi: 8.000,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości: teren rolny.

Nieruchomość w/w wpisana jest w Księdze Wieczystej nr EL IB/00020072/1.

Sprzedawana nieruchomość nr 158 objęta jest umową dzierżawy do dnia 31.12.2022 r.

Przetarg odbędzie się 09.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Płoskini /sala USC/ 0 godz. 9.00

Przed rozpoczęciem przetargu, każdy oferent zakwalifikowany do uczestnictwa zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (wniesione w PLN) do dnia 06.06.2022 r. /włącznie/ na konto; Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku O/Braniewo, F/Płoskinia: 84 8313 0009 0050 8290 2000 0030. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na rachunek bankowy.

W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza.

W przypadku, gdy w przetargu biorą udział osoby zamierzające wspólnie nabyć nieruchomość na zasadach współwłasności, mogą udzielić pełnomocnictwa do działania w ich imieniu i na ich rzecz w przetargu oraz składania oświadczeń związanych z przetargiem, w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza.

Wadium zwraca się niezwłocznie w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:

wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

– osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy w Płoskini do zawarcia umowy notarialnej.

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej należy okazać dowód tożsamości lub w przypadku pełnomocnika notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy okazać aktualny wypis z właściwego rejestru – oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot lub w przypadku pełnomocnika, notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Należność z tytułu nabycia nieruchomości wpłaca się najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Płoskini w pokoju nr 6, tel. (55) 620 86 05.

Wójt Gminy Płoskinia zastrzega możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Płoskinia, dnia 05.05.2022 r.

http://ploskinia-ug.bip-wm.pl/public/?id=174734

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.09 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: braniewski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 13 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6613 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,68 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-25

Dodano: 11 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6609 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,33 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6608 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,30 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 5 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6602 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 33,34 ha

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-19

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6600 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 28,93 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-05-21

Dodano: 16 maja, 2024

O godzinie: 09:15

# 6584 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,95 ha

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu