Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-09
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.23 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5684 sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,23 ha

Powiat:braniewski

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,23 ha/ użytek RIV,PsV/cena wywoławcza 158000,oo PLN/wadium 15000,oo PLN do 06.06.2022/ termin przetargu 09.06.2022 godz. 10:00

WÓJT GMINY PŁOSKINIA

GMINA PŁOSKINIA

OGŁASZA

PŁOSKINIA 8

14-526 PŁOSKINIA

REGON 170748034 NIP 582-162-37-10

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chruściel

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość określona w wykazie podanym* do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i ogłoszony w prasie lokalnej „Dziennik Elbląski” z dnia 15.10.2021 r. oznaczona w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 277/1 0 powierzchni 2,2314 ha położona w obrębie Chruściel, grunt niezabudowany uprawiany rolniczo.

Zgodnie z ewidencją gruntów- rodzaj użytku-, grunty orne- RIVa o pow. 0,4148 ha, grunty orne- RIVb o pow. 0,8618 ha, pastwisko- PsV o pow. 0,3272 ha, Lzr-PsV o pow. 0,1236ha, Lzr-RIVa o pow. 0,0356ha, Lzr-RIVb o pow. 0,4684 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości 158.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieścijeden złotych i 00/100)

Minimalne postąpienie wynosi: Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium           15.000,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej lub usług.

Nieruchomość w/w wpisana jest w Księdze Wieczystej nr EL 1 B/OOO 14104/0

Sprzedawana nieruchomość nr 277/1 wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi wojewódzkiej bez zjazdu.

Przetarg odbędzie się 09.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Płoskini /sala USC/ o godz. 10.00

Przed rozpoczęciem przetargu, każdy oferent zakwalifikowany do uczestnictwa zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (wniesione w PLN) do dnia 06.06.2022 /włącznie/ na konto; Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku O/Braniewo, F/Płoskinia: 84 8313 0009 0050 8290 2000 0030. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na rachunek bankowy.

W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza.

W przypadku, gdy w przetargu biorą udział osoby zamierzające wspólnie nabyć nieruchomość na zasadach współwłasności, mogą udzielić pełnomocnictwa do działania w ich imieniu i na ich rzecz w przetargu oraz składania oświadczeń związanych z przetargiem, w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza.

Wadium zwraca się niezwłocznie w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:

  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet

ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku. gdy:

  • osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy w Płoskini do zawarcia umowy notarialnej.

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej należy okazać dowód tożsamości lub w przypadku pełnomocnika notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy okazać aktualny wypis z właściwego rejestru – oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot lub w przypadku pełnomocnika, notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Należność z tytułu nabycia nieruchomości wpłaca się najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Płoskini w pokoju nr 6, tel. (55) 620 86 05.

Wójt Gminy Płoskinia zastrzega możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Płoskinia, dnia 05.05.2022 r.

http://ploskinia-ug.bip-wm.pl/public/?id=174734

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.23 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: braniewski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 8 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6497 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,80 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-02-15

Dodano: 23 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6478 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,85 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-01-26

Dodano: 11 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6467 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,54 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-02-23

Dodano: 14 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6437 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 92,89 ha

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-11-22

Dodano: 30 października, 2023

O godzinie: 11:00

# 6386 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,58 ha

Powiat: nowomiejski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-11-30

Dodano: 30 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6348 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 15,63 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu