Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-15
O godzinie: 08:30
Powierzchnia: 0.75 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5682 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,75 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 4-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,75 ha/ użytek RIV/czynsz wywoławczy 408,oo PLN/rocznie/wadium 50,oo PLN do 10.06.2022/ termin przetargu 15.06.2022 godz. 08:30

Zarządzenie Nr 435/22

Burmistrza Śmigla

z dnia 09 maja 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na
dzierżawę gruntu rolnego położonego w Sierpowie oraz powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 38 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt 1, art. 42 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899
ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

  • 1.

 

Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony niżej opisanego gruntu rolnego przeznaczonego do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na okres czterech lat:

 

Lp. Nr

Działki

Pow.

w ha

Nr KW Położenie
1.

239/1 cz.

0.75.00 PO1K/00037497/7 Sierpowo

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

 

  • 2.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, co najmniej
na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu oraz na stronie internetowej i w BIP-ie urzędu.

 

  • 3.

 

Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia czynności przetargowych
w następującym składzie:

 

Przewodniczący – Angelika Konieczka

Członkowie:

 

  • Joanna Szudra
  • Rafał Szumacher
  • Kamil Dworczak

 

  • 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 435/22

Burmistrza Śmigla

                                                                                                                                                                                                                     z dnia 09 maja 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Śmigla ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony niżej opisanego gruntu rolnego przeznaczonego do oddania w dzierżawę
w trybie przetargowym na okres czterech lat:

 

 

Lp. Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW Położenie Opis

nieruchomości wraz z przeznaczeniem

Czas i tryb zawarcia umowy Termin zagospodarowania Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w zł.

 

Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego Zasady aktualizacji opłat
1.

239/1

cz.

0.75.00 PO1K/00037497/7 Sierpowo Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, o klasach: RIVa-0.4500, R V-0.0100, R VI-0.2900,

z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze.

Tryb przetargowy – na okres 4 lat Od daty zawarcia umowy 407,38 zł.

 

Dla gruntów rolnych oddanych w dzierżawę na okres czterech lat, w przypadku zmiany stawki w dt żyta za 1ha ogłaszanej każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu 1 dt żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających zawarcie umowy oraz stawki w dt żyta za 1 ha dla danej klasy gruntu ornego lub użytku zielonego, czynsz ulegnie zmianie odpowiednio, co nie wymaga zmiany umowy.

 

 

Czynsz dzierżawny płatny w terminie do 15 września każdego roku Dla nieruchomości przeznaczanych pod użytkowanie rolnicze czynsz dzierżawny jest aktualizowany w przypadku każdorazowej zmiany Zarządzenia Burmistrza Śmigla w sprawie ustalenia rocznych minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo stanowiące własność Gminy Śmigiel.

 

 

Księga Wieczysta prowadzona dla ww. nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń.
Gmina Śmigiel wydzierżawia ww. nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów
i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić dzierżawca
na własny koszt. Przetarg odbędzie się 15 czerwca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla – pokój nr 14 o godzinie:

 

  • nr geod. 239/1 cz. – 8.30

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (oryginał wpłaty wadium podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu). Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla lub na konto Urzędu Miejskiego Śmigla – Bank Spółdzielczy w Śmiglu nr 41 8667 0003 0000 0244 2000 0030 w terminie
do
10 czerwca 2022 r. w kwocie:

 

  • nr geod. 239/1 cz. – 50,00 zł

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem
3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.

Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić czynsz dzierżawny w terminie do 15 września każdego roku. Wysokość czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za dzierżawiony grunt do 31.08.2023 roku.

Dla gruntów rolnych oddanych w dzierżawę na okres czterech lat, w przypadku zmiany stawki w dt żyta za 1ha ogłaszanej każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu 1 dt żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających zawarcie umowy oraz stawki w dt żyta za 1 ha dla danej klasy gruntu ornego lub użytku zielonego, czynsz ulegnie zmianie odpowiednio, co nie wymaga zmiany umowy.

Zasady aktualizacji opłat czynszu dzierżawnego:

Dla nieruchomości przeznaczanych pod użytkowanie rolnicze czynsz dzierżawny jest aktualizowany w przypadku każdorazowej zmiany Zarządzenia Burmistrza Śmigla
w sprawie ustalenia rocznych minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo stanowiące własność Gminy Śmigiel.

Umowa dzierżawy dla ww. działki zostanie zawarte na okres 4 lat. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. od 01 września 2022 roku do 31 sierpnia 2026 roku. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Burmistrz Śmigla z uzasadnionych przyczyn zastrzega sobie unieważnienie przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla tel. 65 518 69 18 pokój 13.

 

Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

https://smigiel.pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_dzierzawe_gruntu_rolnego_polozonego_w_Sierpowie_.html

Szczegóły

Powierzchnia: 0.75 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: kościański

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 2 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5985 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 31,2 ha

Powiat: słupecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu