Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-14
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 3.02 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5678 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,02 ha

Powiat:olkuski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,02 ha/ użytek RIII,RIV/czynsz wywoławczy 785,oo PLN/rocznie/wadium 150,oo PLN do 07.06.2022/ termin przetargu 14.06.2022 godz. 10:00

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ) oraz art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 203 o pow. 0,5500 ha oraz nr 204 o pow. 2,4700 ha (łączna powierzchnia do dzierżawy wynosi 3,0200 ha) położonej w Sulisławicach, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR 1O/00035103/0, z przeznaczeniem na cele rolne. Użytek RIIIa,RIIIb,RIVa,RIVb,RV,PsIII

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom uchwalonym przez Radę Miejską uchwałą Nr XXI/209/2020 z dnia 28 maja 2020 roku i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 05 czerwca 2020 roku, Poz. 3769 działki nr 203 i nr 204 częściowo położone są na terenach z podstawowym przeznaczeniem pod tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem 13.12R oraz częściowo na terenach drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonych na rysunku planu symbolem 13.1KD-Z.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 785,20 zł ( słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 20/100).

Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu ul. Krakowska 1 sala nr 104

Do udziału w przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy wpłacą wadium
w pieniądzu w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100 )

Wadium należy wpłacić na konto Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 90 84500005 0000 0000 64930012 w taki sposób aby najpóźniej w dniu 07 czerwca 2022 roku wadium znajdowało się na w/w rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. W tytule wpłaty należy podać datę przetargu oraz oznaczenie nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Wpłacone wadium przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości o terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom.

Bliższe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1 pok. 225 tel. (32) 7065333 lub (32) 7065342.

https://wolbrom.pl/ogloszenie-o-przetargu/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.02 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: olkuski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-07

Dodano: 31 maja, 2024

O godzinie: 15:30

# 6595 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 3,40 ha

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 9 stycznia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6464 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 32,35 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-03

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 15:00

# 6447 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 52,06 ha

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-27

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6404 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-24

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6403 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,01 ha

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 4 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6391 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 99,35 ha

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu