Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-14
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.42 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5677 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,42 ha/ użytek RIV,ŁIV/czynsz wywoławczy 339,oo PLN/rocznie/wadium 50,oo PLN do 10.06.2022/ termin przetargu 14.06.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Cyców o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cyców w m. Świerszczów

Działając na podstawie art. 25 ust.1 i art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) – Wójt Gminy Cyców ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości:

 • Położenie nieruchomości – Świerszczów
 • Numer Działki –383/7
 • Powierzchnia Działki – 2,4200 ha
 • Księga wieczysta  – LU1W/00012330/9
 • Cena wywoławcza –  3,36 d/t,( na dzień ogłoszenia o przetargu cena pszenicy w II półroczu 2021 r. wynosiła 100,71 zł za 1 dt. (3,36 x 100,71 = 338,39 zł) – czynsz dzierżawny roczny
 • Wadium – 50,00 zł
 • Opis nieruchomości –Działka użytkowana rolniczo – RIVb -0,2397 ha, LsIV – 0,2081 ha, N – 0,0207 ha, PsIV – 0,2109 ha, RV – 0,3382 ha, ŁIV-0,0892 ha, ŁV – 1,0944 ha, ŁW-0,1964 ha, RW IVb – 0,0224 ha
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – uprawy polowe

Przetarg odbędzie się dnia  14.06.2022 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy

w  Cycowie, ul. Chełmska 42.

 1. a)      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: dokonanie w terminie do dnia 10.06.2022 r. wpłaty wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w BS Nr 04 8191 0003 2001 0009 4621 0001 z dopiskiem „ wadium-dzierżawa działki nr 383/7 poł. w Świerszczowie), za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy.

W dniu przetargu  należy przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

–        dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu

–        notarialnego pełnomocnictwa dla osób uczestniczących w przetargu przez pełnomocników,

–        osoby prawne, przedstawiają aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

 1. b)     dzierżawa nieruchomości nastąpi w drodze licytacji ustnej. Licytacji podlegają dt wyliczone wg stawek dzierżawy gruntów KOWR.
 2. c)      czynsz dzierżawny wylicytowany w przetargu płatny będzie w stosunku półrocznym t, j, I rata do końca czerwca, II rata do końca listopada, Aktualizacja wysokości czynszu wynikać będzie ze zmiany średniej ceny pszenicy za 1 dt wg danych GUS z półrocza poprzedzającego termin płatności.
 3. d)     okres dzierżawy – czas nieokreślony,
 4. e)      oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat publiczno-prawnych (podatek rolny),
 5. f)       przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie,
 6. g)      Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania ceny nabycia nie ma dalszych postąpień. Wadim wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej opłaty za dzierżawę gruntu, pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
 7. h)       uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowym Urzędzie Gminy na okres 7 dni. Organizator przetargu ustali termin zawarcia umowy dzierżawy  i powiadomi o tym wygrywającego przetarg. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy, t. j. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

 1. i)        zastrzega  się możliwość odwołania przetargu z podaniem przyczyny

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 2 lub pod numerem telefonu (82) 5677003 wew. 33

 

Cyców dnia 05.05.2022 r.

http://e-bip.pl/Start/12372/Information/232766

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.42 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: łęczyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6605 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,29 ha

Powiat: włodawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-14

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6589 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,99 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6588 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 19 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6567 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 70,95 ha

Powiat: rycki

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6550 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,23 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu