Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-09
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 4.76 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5674 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,76 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 4,76 ha/ użytek ŁIV/czynsz wywoławczy 480,oo PLN/rocznie/wadium 70,oo PLN do 07.06.2022/ termin przetargu 09.06.2022 godz. 11:00

Tarnobrzeg 09.05.2022 r.
STAROSTA TARNOBRZESKI
UL. 1 MAJA 4
39-400 TARNOBRZEG
GG.IIIb.6845.2.2022
OGŁOSZENIE

Starosta Tarnobrzeski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych

w obrębie Chmielów gmina Nowa Dęba z przeznaczeniem na cele rolne, na okres 5 lat.

Lp. Nazwa
nieruchomości
Powierzchnia
nieruchomości
Położenie
nieruchomości
Opis
nieruchomości
Cena
wywoławcza
nieruchomości
1. Działka nr: 582/2,
582/3, 582/8, 582/10,
582/12, 582/14,
2023/24, 2023/102
4,7066 ha ŁIV Chmielów gm.
Nowa Dęba
Grunty
przeznaczone na
cele upraw
rolnych
(z wyłączeniem
dróg oraz gruntów
pod rowami)
480,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. o godzenie 1100 w Sali obrad Rady Powiatu
nr 19 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4,
39-400 Tarnobrzeg.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu objęte księgami wieczystymi
nr TB1T/00050845/1, TB1T/00050846/8, TB1T/00055564/2, TB1T/00050727/8, nie są obciążone
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi.
Działki nr 2023/24, 2023/102, 582/3, 582/14, 582/8, nie są objęte miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzania. Działki nr 582/12, 582/10,
582/2 częściowo objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego
Tarnobrzeg II, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie
Nr III/12/98 z dnia 27.11.199r. zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej DębieNr XXXII/228/04 z dnia 30.12.2004 r. i są oznaczone symbolem 04KDL – droga lokalna oraz
7Z- tereny zielone. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowa Dęba przyjętego uchwałą nr XLVII/354/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmienione
uchwałą Nr XIV/111/2011 z dnia 23 listopada 2011 r., Uchwałą
Nr XII/108/2015 z dnia 30 września 2015 r. i Uchwałą Nr XXII/194/2020 z dnia 29 maja 2020 r. ww.
działki stanowią tereny upraw rolniczych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej
w wysokości 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego
w Tarnobrzegu nr 48 1240 1792 1111 0010 5721 6246 w terminie do dnia
7 czerwca 2022 r. z zaznaczeniem dot. przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych
w Chmielowie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu
przetargu, oraz że akceptuje ten stan w dniu przetargu bez zastrzeżeń.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy do
dnia 7 czerwca 2022 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet
czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu
przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od
zawarcia umowy.
Czynsz dzierżawny za 2022 r. będzie płatny z góry do 14 dni od dnia podpisania umowy
dzierżawy, w następnych latach do 31 marca każdego roku z góry. Jednocześnie stawka czynszu
dzierżawnego podlegała będzie waloryzacji o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.
Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
– dowód wpłaty wadium,
– w przypadku osób fizycznych dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej
osoby lub osoby prawnej stosowne pełnomocnictwa.
Starosta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału
Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, 39-400
Tarnobrzeg, p.34, 35 lub pod nr tel. 15 822 39 22 wew. 320, 321.
Z up. STAROSTY
Kazimierz Błasiak
Sekretarz Powiatu

 

 

https://bip.tarnobrzeski.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-11-3934

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.76 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: tarnobrzeski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:20

# 6554 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6553 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,96 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6551 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,11 ha

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-03

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 08:30

# 6533 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,10 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-17

Dodano: 15 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6532 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,61 ha

Powiat: jasielski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu