Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-18
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 5.12 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5673 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,12 ha

Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 5 pakietów gruntu rolnego/ pow.  razem 5,12 ha/ użytek  RIV,ŁIV/czynsz wywoławczy razem 425,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 18.05.2022 godz. 10:00

Lubichowo,  06.05.2022 r. Zn. spr.: SA.2217.7.2022

Ogłoszenie o przetargu

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Lubichowo

działając zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672), ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa, na cel prowadzenia gospodarki rolnej.

 

 

 1. Opis przedmiotu dzierżawy

Pisemny przetarg nieograniczony – zwany dalej przetargiem obejmuje grunty przeznaczone na cele użytkowania rolniczego pogrupowane w pakiety. Szczegółowy opis oraz stawkę wywoławczą czynszu za dzierżawę gruntów przedstawia poniższa tabela:

 

1 1 Wdecki Młyn Osieczna Długie 0,2100 245d 245/2 R VI 11,00 zł
2 Wdecki Młyn Osieczna Długie 1,7981 245f 245/2 Ł IV 141,00 zł
Powierzchnia pakietu: 2,0081 Stawka wywoławcza pakietu: 152,00 zł
2 1 Brzózki Lubichowo Lubichowo 0,3350 33f 797/2 Ł IV 31,00 zł
2 Brzózki Lubichowo Lubichowo 0,3646 30i 30 Ł III 60,00 zł
3 Brzózki Lubichowo Lubichowo 0,32 44a 44/3 Ł VI 16,00 zł
Powierzchnia pakietu: 1,0196 Stawka wywoławcza pakietu: 107,00 zł
3 1 Leśny Dwór Osieczna Osieczna 0,79 128c 128/3 Ps IV 62,00 zł
Powierzchnia pakietu: 0,7900 Stawka wywoławcza pakietu: 62,00 zł
4 1 Leśny Dwór Osieczna Osieczna 0,3658 145d 145 R V 26,00 zł
2 Leśny Dwór Osieczna Osieczna 0,23 145f 145 Ps IV 18,00 zł
Powierzchnia pakietu: 0,5958 Stawka wywoławcza pakietu: 44,00 zł
5 1 Długie Osieczna Długie 0,7663 271i 271 Ł IV 60,00 zł
Powierzchnia pakietu: 0,7663 Stawka wywoławcza pakietu: 60,00 zł

 

 

Nadleśnictwo Lubichowo, ul. Leśna 12, 83-240 Lubichowo  tel.: +48 58 58-85-323, fax: +48 58 58-85-322, e-mail: lubichowo@gdansk.lasy.gov.plwww.lasy.gov.pl Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0040 3710

Umowy dzierżawy w/w gruntów rolnych zawarte będą z okresem obowiązywania od dnia podpisania na czas nieokreślony.

 

 1. Termin i miejsce przetargu

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik numer 1, w zapieczętowanej kopercie, na której należy umieścić adnotację: „Przetarg na dzierżawę gruntów na cele rolnicze, nie otwierać przed 18 maja 2022 roku godzina 10:15” w sekretariacie Nadleśnictwa Lubichowo ul. Leśna 12 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert przez komisję nastąpi w dniu 18 maja 2022 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Nadleśnictwa Lubichowo. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu otwarcia.

 

 1. Warunki udziału w przetargu
 • Przed złożeniem oferty, oferent jest w obowiązku dokonać wizji lokalnej w terenie przedmiotu przetargu oraz zapoznać się ze wzorem umowy dzierżawy gruntów rolnych (załącznik nr 2) oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3).

UWAGA! Wzór umowy nie podlega żadnym negocjacjom.

 • Ponadto uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie Nadleśnictwa w terminie do dnia 18 maja 2022 roku godziny 10:00 prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1).
 • Pisemna oferta przetargowa powinna zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy i adres oferenta lub siedziby firmy,
  2. dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu – jeśli oferent posiada,
  3. oferowaną wysokość czynszu, która nie może być mniejsza niż podana cena wywoławcza,
  4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz wzorem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody związanych na przetwarzanie danych osobowych,
  6. podpis oferenta.

UWAGA! Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

 1. Postanowienia końcowe

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa zaoferowana wartość czynszu. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna zwycięska oferta dla danego pakietu, Oferenci którzy zaproponowali najwyższą stawkę zostaną zaproszeni do negocjacji. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy z Nadleśnictwem w ciągu 7 dni od daty zakończenia procedury przetargowej. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, Nadleśnictwo może ją podpisać z Oferentem, który zaoferował najkorzystniejszą z pozostałych ofert.

Nadleśnictwa Lubichowo zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub rozstrzygnięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg będzie ważny, jeżeli wpłynie chociaż jedna oferta z oferowanym czynszem rocznym równej cenie wywoławczej czynszu dzierżawnego.

Pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:

 1. nie wpłynęła żadna oferta,
 2. żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczej stawki czynszu,
 3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej.

O wyniku przetargu oferenci zostają powiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

W przypadku złożenia ofert o tej samej wysokości oferowanego czynszu, prowadzący przetarg wybiera nabywcę w drodze licytacji. O terminie licytacji oferenci zostaną poinformowani pisemnie

 

Na wszelkie pytania i wątpliwości udzieli odpowiedzi Anna Dysarz w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonicznym: (58) 588 53 24, kom. 600 020 066 w godzinach i dniach urzędowych od 7:30 do 14:30.

 

 

 

Z poważaniem

W załączeniu:

 • Zał.1 Formularz ofertowy
 • Zał.2 Wzór umowy

2) Zał.3 Klauzula RODO

 

Ogłoszenie umieszczono:

 • BIP, tablica ogłoszeń, strona internetowa.

https://lubichowo.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-pisemnym-przetargu-nieograniczonym-na-dzierzawe-gruntow-bedacych-w-zarzadzie-nadlesnictwa-lubichowo-na-cel-prowadzenia-gospodarki-rolnej

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.12 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: starogardzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 25 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6303 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,45 ha

Powiat: malborski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 7 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6285 Dzierżawa gruntu rolnego/pod fotowoltaikę, pow. 36,62 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 7 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6284 Dzierżawa gruntu rolnego/pod fotowoltaikę, pow. 33,89 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-08-07

Dodano: 28 czerwca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6230 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,78 ha

Powiat: malborski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-04-28

Dodano: 2 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6112 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 4,37 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-03-10

Dodano: 7 lutego, 2023

O godzinie: 10:00

# 6086 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,05 ha

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu