Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-13
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 19.38 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5668 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow.19,38 ha

Powiat:konecki
Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na sprzedaż terenu poprzemysłowego pow. 19,38 ha/ użytek Tr/cena wywoławcza 1200000,oo PLN/wadium 120000,oo PLN do 06.06.2022/ termin przetargu 13.06.2022 godz. 10:00

Znak:NRl.6840.5.2021

 

Stąporków, dnia 07.04.2022 r.

 

BURMISTRZ S T Ą P O R K O WA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Stąporków

Położenie Oznaczenie nieruchomości Numer księgi wieczystej Rodzaj i pow. użytku Powierzchnia ogólna

(hal

Cena nieruchomości
SMARKÓW 1213/7 KII K100050248/1 N – 2 11 2,11 1 OOO.OOO,OO zł
1213/8 KII K100020836/1 Tr- 9 52 9,52
1213/9 KII K100050248/1 LsV – 1,18 N – 2,14 3,32
1422 KIIK/0002083611 Tr — 4,43 4,43 200.000,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11,032004 r. (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 685 zpóźn.zm.) sprzedaż zwolniona odpodatku VAT.

Nieruchomość położona w powiecie koneckim, gminie Stąporków, w miejscowości Smarków. Działki oznaczone numerami 1213/71 1213/8 i 1213/9 sąsiadują ze sobą natomiast działka nr 1422 położona jest po drugiej stronie drogi dojazdowej w odległości około 300mb (licząc od działki nr 1213/9 wzdłuż drogi asfaltowej).

Działkę ew. nr 1213/7 0 pow. 2,11 ha w całości stanowią nieużytki N. Działka o kształcie nieforemnym z dostępem do drogi gruntowej od strony północno-wschodniej, do którego przylega na szerokości około 4-5m. Sąsiedztwo działki od strony południowowschodniej stanowią tereny zabudowy przemysłowej, a w pozostałej części tereny leśne. Działka nieuzbrojona, nieogrodzona, bez składników budowlanych. Na całej powierzchni działki drzewostan mieszany brzozowo — sosnowy, z domieszką osiki, dębu i pojedynczego świerka.

Działkę ew. nr 1213/8 0 pow. 9,52 ha w całości stanowią tereny różne Tr. Działka o kształcie nieforemnym z dostępem do drogi gruntowej od strony południowo — wschodniej, do którego przylega na szerokości 9-10 m. Sąsiedztwo działki od strony wschodniej stanowią tereny zabudowy przemysłowej (zakład chemii budowlanej HENKEL), a w pozostałej części tereny leśne. Działka nieuzbrojona, nieogrodzona, bez składników budowlanych. Niemal na całej powierzchni działki usytuowane są hałdy (antropogeniczne formy ukształtowania terenu) po eksploatacji kopalin co w rezultacie stanowi grunt ze znacznymi wzniesieniami, pokrytymi nalotem drzew z samosiewu, głównie drzewami sosny w wieku od kilku do kilkunastu lat o bardzo słabej jakości. Jedynie w części południowo — wschodniej na powierzchni ok. 0,5ha drzewostan mieszany brzozowo-sosnowy.

Działkę ew. nr 1213/9 0 pow. 3,32 ha stanowią na pow. 1,18 ha lasy, a na pozostałej części o pow. 2,14 ha nieużytki, Działka o kształcie nieforemnym z dostępem do drogi gruntowej od strony zachodniej na szerokości ok. 200 mb oraz bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od strony południowo- wschodniej, do którego przylega na szerokości ok, 13 mb. Działka nieuzbrojona, nieogrodzona, bez składników budowlanych, Działka w części północno — zachodniej na pow. Ok. 0,5 ha stanowi obszar hałd pokopalnianych, a na pozostałej powierzchni — 2,72 ha porośnięta drzewostanem sosnowym w wieku ok. 35 lat.

Działkę ew. nr 1422 0 pow. 4,43 ha w całości stanowią tereny różne Tr. Działka o kształcie w miarę foremnego wieloboku z bezpośrednim dostępem do pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej od strony zachodniej na szerokości ok. 320 mb. Sąsiedztwo działki w przeważającej części stanowią tereny leśne, a w odległości ok 50 m w kierunku południowo — zachodnim usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny. Wzdłuż południowej granicy działki przechodzi sieć wodociągowa oraz przez działkę przechodzi linia energetyczna średniego napięcia. Działka nieogrodzona, bez składników budowlanych. Na przeważającej powierzchni działki usytuowane są hałdy (antropogeniczne formy ukształtowania terenu) po eksploatacji kopalin co w rezultacie stanowi grunt ze znacznymi wzniesieniami, pokrytymi nalotem drzew z samosiewu, głównie drzewami sosny w wieku od kilku do kilkunastu lat, o bardzo słabej jakości. W części o łącznej pow. Ok. 1 ha (w różnych częściach działki) zadrzewienie —drzewostan mieszany ł—, sosna, brzoza i osika w wieku ok. 30 lat.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r, poz. 503) od dnia 01.012004 r. dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stąporków zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr XVIII 59/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.:

1) działka ew. nr 1213/7 znajduje się na terenach o kierunkach zagospodarowania przestrzennego określonych zapisem: tereny lasów. Działka położona jest na terenie Konecko Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz częściowo na obszarze GZWP 411 Końskie

2) działki ew. nr 1213/8, 1213/9 i 1422 znajdują się na terenach o kierunkach zagospodarowania przestrzennego określonych zapisem: tereny lasów. Działki położone na terenie Konecko Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Działka ew. nr 1213/8 położona również częściowo na obszarze GZWP 411 Końskie.

Dla przedmiotowego terenu obejmującego ww. działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stąporkowie przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego 132 a.

Wadium wynosi 120 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia

06.06.2022 r. na konto PKO BP O/Końskie nr 48 1020 2629 0000 9302 0201 3639. Wadium winno znajdować sie w dniu 06.06.2022 r. na koncie sprzedaiąceqo.

Tytuł wpłaty wadium powinien wskazywać nieruchomość, jej położenie oraz uczestnika przetargu.

1 . Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygra przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które przed otwarciem przetargu przedłożą komisji przetargowej: I) dowód wpłaty wadium,
  • dokument tożsamości,
  • osoby prawne: umowę spółki, odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem osoby/osób uprawnionych do reprezentacji, że dane zawarte w rejestrze są aktualne,

4) zgodę właściwego organu osoby prawnej dla dokonania czynności polegającej na nabyciu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

 • pełnomocnicy, oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową (w tym prowadzących działalność gospodarczą) do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków bądź pisemne oświadczenie drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu, celem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej
 2. Nabywca zobowiązany jest

– zapłacić cenę nieruchomości uzyskaną w wyniku przetargu, do dnia zawarcia umowy notarialnej. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określone oddzielnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu  przedłożyć dokumenty, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do zawarcia umowy notarialnej,

 1. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi kupujący.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu do podpisania umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 4. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r poz. 2278). W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że taka zgoda nie jest wymagana, wraz z podaniem podstawy prawnej.

Burmistrz Stąporkowa może odwołać ogłoszony przetarg z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowe informacie można uzyskać w Urzedzie Miejskim w Stąporkowie – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 27, tel.

41  374 11 69           730 — 1530

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie, miejscowości położenia nieruchomości oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staporkow.pl

http://bip.staporkow.pl/?a=9688

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 19.38 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: konecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 15:30

# 6545 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 10,81 ha

Powiat: buski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-28

Dodano: 23 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6479 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,55 ha

Powiat: kazimierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-01-15

Dodano: 22 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6449 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6446 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,01 ha

Powiat: sandomierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2023-12-13

Dodano: 3 grudnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6420 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,99 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu