Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-27
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 11.37 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5665 sprzedaż gruntu leśno-rolnego pow.11,37 ha

Powiat:olecki

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu leśno-rolnego pow. 11,37 ha/ użytek LsIV,PsVI/cena wywoławcza 329000,oo PLN/wadium 32900,oo PLN do 26.05.2022/ termin przetargu 27.05.2022 godz. 12:00

OLS.WKuz.GZ.4240.198.2022.1Ż.7                                                    Olsztyn, 26 kwietnia 2022 roku

działając na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (tj. Dz. U. z 2022r., poz.507), ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 514.), oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegóbwego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów z 2021 r. poz. 2092), a także ustawy z dnia kwietnia 2003 roku o ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 461) podaje do publicznej wiadomośö, że:

 

nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej z byłego pochodzącej z byłego PGR w Kowalach Oleckich położonej na terenie gminy Kowale Oleckie, powiat olecki, woj. warmińsko — mazurskie.

przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana określona w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 08.03.2022 roku pismem z dnia28.02.2022 roku, znak: OLS.WKUZ.GZ.4240.198.2022.1ž.4.

przedmiotowei nieruchomości wyraził zqode na iei serzedaż w trybie przetarqu ustnego

 

Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu państwa.

Nieruchomość niezabudowana położona na terenie gminy Kowale Oleckie, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Lakiele jako działka nr 236/6 o powierzchni 11,3772 ha /  w tym: grunty orne/R/ -0,0130 ha, klasy gleb RIVb- 0,0089 ha, RV-O,0041 ha, łąki trwałe /ŁV/-O,0023 ha, pastwiska trwałe/PsV/-O,0012 ha, las /Ls/-9,4980 ha (LsIV-O,9839 ha, LsV-6,4598 ha, LsVI-2,0543 ha), tereny zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych/Lzr/RIVb/ 0,0191 ha, grunty pod rowami/W/-o,2387 ha (W/ŁV – 0,0008 ha,  ha, W/RV-O,0264 ha, W/Psv-o,0565 ha), nieużytki /N/-1,6049 ha.

Termin przetargu 27.07.2022 godz. 12:00 sala 33 KOWR Olsztyn ul. Głowackiego 6, cena wywoławcza 329.000,00 PLN, wadium 32.900,00 PLN najpóżniej do 26.05.2022, postąpienie 3300,00 PLN

uwaga!

Nieruchomość nie dostępu do drogi publicznej. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt b«zie musiał zapewnić sobie dostęp do drogi i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił Żadnych roszczeń z tego tytułu wobec sprzedającego.

Nieruchomość X*’žona jest w Ok. 7 km na pómocny- wschód Od miejscowości Kowale Oleckie, ok. km na północ od miejscowości Drozdówko, w sąsiedztwie podobnych nieruchomości. Działka nie posiada dostępu do drogi gminnej. Drozdówko to mała Wieś o charakterze rolniczym, , związana z byłym pgr. Dojazd do wsi drogą gminną. Działka w Większości sklasyfikowana jako 'as, Wśród podmokłych lecz zmeliorowanych terenów w sąsiedztwie lasu i gruntów rolnych. Przeważająca aęŚĆ terenu jest obniżona i podmokła, porośnięta roślinnością bagienna oraz samosiewem drzew ( m-k)de brzozy) i krzewów (łoza)- bez wartości użytkowej, ze względu na zawilgocenie gruntu. Południowo- wschodni skraj nieruchomości jest lekko wzniesiony, porośnięty drzewostanem użytkowym gatunku: brzoza, świerk / olsza( wartość drzewostanu została waględniona w wycenie). Rzeźba terenu płaska, obniżona oraz lekko wyniesiona. Kształt nieruchomości nieforemny. Przeważająca obniżona część nieruchomość porośnięta trawą, chwastami i samosiewem drzew krzewów. nieruchomości występują urządzenia melffacyjne- rowy niedrożne, Stwierdzono wysokim poziom wód gruntowych, rowy wypenione woda, zalana cześć nieruchomości.

Zgodnie z zaświadczeniem urzędu Gminy w Kowalach Oleckich działka 236/6 obręb Lakiele nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowale Oleckie zatwierdzonym uchwałą nr RG.0007.277.2014 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14.11.2014 roku ww nieruchomość znajduje się w strefie G—charakterystyka : lnicz bi lokalizacja: północno-wschodnia część gminy; miejscowości predysponowane i potencjalne do rozwoju: Drozdówko; miejscowości nieprzewidziane do rozwoju: Drozdowo, Gorczyce, Lakiele, Kucze, Borkowiny, Piastowo; dominujące przeznaczenie terenów: rolnictwo; uzupełniające przeznaczenie terenów: mieszkalnictwo, drobne usługi, infrastruktura: energetyka odnawialna; ustalenia: część strefy objęta reżimem- ochrona przyrodnicza ze względu na projektowany Korytarz Ekologiczny; w obrębie strefy przewidzieć rezerwę terenu wolnego od zabudowy przeznaczonego pod budowę obwodnicy po wschodniej stronie miejscowości Kowale Oleckie w ciągu drogi krajowej nr65; w rolnictwie stworzyć preferencje dla rozwoju form opartych o ekologiczne zasady gospodarowania; istniejąca funkcja rolnictwa do przekształcenia w funkcję nieuciążliwą; w obrębie miejscowości predysponowanej do rozwoju ( Drozdówko) możliwa jest lokalizacja zabudowy zgodnie z tabelą podaną w pkt 6.2.2. studium, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zwartej zabudowy wsi i na terenach do tego wyznaczonych; w obrębie miejscowości nieprzewidzialnych do rozwoju ( Drozdowo, Gorczyce, Lakiele, Kucze, Borkowiny, Piastowo) możliwa jest lokalizacja jedynie zabudowy uzupełniającej i plombowej zgodnie z tabelą podaną w pkt 6.2.2. studium; w obrębie strefy możliwa jest lokalizacja masztów telefonii komórkowej i innych urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektrowni wiatrowych i biogazowni; ze względu na ochronę ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych w pasie o szerokości 1 km przylegającym do drogi krajowej nr 65 od jej strony wschodniej; zakaz Obejmuje wyłącznie sąsiedztwo miejscowości Kowale Oleckie oraz Daniele; przy lokalizacji elektrowni wiatrowych należy uwzględnić ustalenia zawarte w pkt 6.6.6. studium.

Ww nieruchomość w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania , który utracił ważność figurowała grunty rolne,

Teren ten nie jest objęty Obowiązkiem sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego i gmina nie przystąpiła do jego opracowania.

Nie wszczęto postepowań w celu wprowadzenia zmian do Studium… ,.

Gmina nie zamierza podejmować czynności w sprawie uchwalenia zmiany studium oraz nie zostały złożone wnioski w tym zakresie.

Dla ww nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie toczy się postepowanie w celu ich wydania oraz nie zostały złożone wnioski w tym zakresie.

Nie jest planowany przebieg jakichkolwiek tras komunikacyjnych ( dróg).

Działka          nie Dosiada Costępu do droqi qminnęj.

Nie jest planowana budowa siłowni wiatrowych, baterii fotowoltaicznych oraz innych urządzeń do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Na ww działce nie występują udokumentowane zhiž surowców mineralnych i kopalin.

Gmina Kowale Oleckie nie wyznaczyła w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie z art.8 ust.l ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. W/w nieruchomość nie jest ujęta w miejscowym planie odbudowy.

Zgodnie z informacją udzieloną ww nieruchomość nie jest objęta żadną formą ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z pismem  przedmiotowa nieruchomość nie jest położona w granicach obszaru Natura 2000 , obszaru chronionego krajobrazu ani rezerwatu przyrody.

Zgodnie z pismem przedmiotowej nieruchomości nie występują cieki wodne zaliczone do kategorii Śródlądowych wód płynących/Wp/.

Zgodnie z pismem  w okresie najbliższych 12-ciu miesięcy nie są planowane inwestycje związane z rozbudową nowych lub rozbudową dróg powiatowych w obrębie ww nieruchomości. powyższa nieruchomości zlokalizowana jest poza ciągami dróg powiatowych.

zgodnie z pismem  nie przewiduje się obecnie budowy nowej drogi wojewódzkiej, która byłaby usytuowana na przedmiotowej działce. Ponadto podaje do wiadomości, iż nie zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w obrębie ww działki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz w najbliższych dwunastu miesiącach nie zamierza wszcząć takiego postępowania na podstawie ww. ustawy. W związku z powyższym nie jest wymagana rezerwa terenu pod nowe inwestycje drogowe na potrzeby dróg wojewódzkich w obrębie przedmiotowej działki.

Zgodnie z pismem działka nie przylega do granic pasa drogowego drogi krajowej, dla której zarządca jest tut. Oddział przez jej obszar nie jest planowany nowy przebieg drogi krajowej. GDDKiA nie zamierza wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postepowania o wydanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i nie wszczęto postępowania o wydanie decyzji dotyczącej lokalizacji autostrady, na podstawie ustawy z dnia 27.10.1994 roku o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym,

Zgodnie z pismem  w archiwum geologicznym starostwa brak jest dokumentacji geologicznej dotyczącej rozpoznania złóż kopalin na działce 236/6 położonej w obrębie Lakiele gm. Kowale Oleckie.

Zgodnie z pismem nie posiada rejestrów ani dokumentów mogących jednoznacznie potwierdzić, że w stosunku do przedmiotowej nieruchomości były zgłaszane roszczenia. W stosunku do ww działki nie toczy się postepowanie administracyjne dotyczące zarzutu o sprzeczne z prawem przejęcie przedmiotowej działki na rzecz Skarbu państwa. zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz

Wypisem z ewidencji gruntów i buđynków, YO’danymi przez Starostę Powiatu Oleckiego. Strony zobowiazane będą złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, Ze nie będą występowały wobec siebie Z żadnymi roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże Inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nasąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Jednocześnie Kupujący zobowiazany będzie złożyć oświadczenie w notarialnej umowie sprzedaży, że otrzymał kopię wypisu i wyrysu działek wchodzących W

 

1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakladu ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub

2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (lub poprzednika prawnego — Agencji Nieruchomości Rolnych) nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.

Powyżge oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, ze Świadomością odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wniosła wadium (z zastrzeżeniem poniższych postanowień), stawiła sie na publiczny przetarg ustny (licytaąę) oraz inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru (wypis nie straszy niż 3 miesiące), w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.

Jednostki organizacyjne niepwiadające osobowości  biorące udział w przetargu powinny przedstawić odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących.

Cudzoziemcy na nabycie w/w nieruchomości zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

na rachunek

Zastrzega się, że warunek wpłaty wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli Środki pieniężne znajdą się na w/w rachunku bankowym najpóźniej do dnia 26 maja 2022 roku, a w tytule wpłaty wskazany będzie przedmiot przetargu: działka nr 236/6 obręb Lakiele gmina Kowale Oleckie.

Potwierdzenie wpłaty wadium wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz stosownym pełnomocnictwem, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu, należy okazać Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego

Ważność umowy, która została zawarta przez jednego Z mahonkÓw bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

W przypadku wspéJności             wadium na przetarq            wnosić przez            małżonków. ponadto wymaqana ięst obecność obojga małżonków na przetargu lub zwvug pełnomęsoictwo

 • wniesienia wadium,
 • uczestnictwa w przetargu w imieniu,
 • składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Wadium zwraca się niezwbcznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:

 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

 • jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą, uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy, uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, zawarcie umowy stało się niemożliwe, w szczególności w przypadku nie spełnienia wymogu określonego w art. 28 a ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu państwa,
 • do aasu upływu terminu na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w art. 29 ust. 7 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu państwa lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W przetargu mogą brać również osoby nzyane, zaliczenia wartę$ci nieruchomę$ci pezpstąwionyęh poza Qëęęąvmi granicami na     Ceny sprzedaży nieruchomości   Surog zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości paza Obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2097).

Krajowy Ośrodek realizować prawa do rekompensaty osobie, która zgodnie z treścią decyzji lub też z adnotacją zamieszczoną na decyzji lub zaświadczeniu wybrała jako formą rekompensaty

Zwalnia         z obowiązku wp&cenia wadium do wysokości kwoty nie przękragatacei wysokości prawa            rekompensaty          fizyczne.       przy”uggie prawo rekompensaty w formie        nieruchomości pozostawionych poza granicami             na        sprzedaży

Skarbu państwa. jeżeli złożą na ręce przewodniczącego Komisji przetargowej w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie ul. Głowackiego 6, w terminie do dnia 18.05.2022   w pokoju nr 25 w godzinach od10:00 do 1500 następujące dokumenty:

 • pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • Oryginał decyzji lub zaświadczenia potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach — należy także przedłożyć postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo dziale spadku),
 • dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekstjednolity z 2017 roku poz. 2097).

Osoba            zwolniona z wadium

W przypadku wskazanych w zaświadczeniu lub decyzji obok innych osób jako osoba uprawniona, da przetargu muszą przystąpić wszystkie osoby uprawnione osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników oraz muszą przedłożyć oryginalne zaświadczenia lub decyzje dotyczące każdej z tych osób.

Zrealizowane uprawnienia przez tylko jednego z uprawnionych spadkobierców będzie możliwe wyłącznie wówczas, gdy przedłoży on oryginalne zaświadczenia lub decyzje: swoją i pozostałych spadkobierców oraz oświadczenie z podpisami notarialnie poświadczonymi wszystkich pozostałych spadkobierców o wskazaniu tego spadkobiercy jako osoby uprawnionej.

W przypadku nie złożenia wymaganych dokumentów w wyznaaonym miejscu i terminie lub też nie wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w w odniesieniu, do której zwolnienie nie miało zastosowania –

Oryginalne zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który:

 • wygrał przetarg: pozostaje w dyspozycji Krajowego Ośrodka do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w razie uchylenia się Od zawarcia umowy

 

 • nie wygrał przetargu — zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

Na wniosek wiarygodnego nabywcy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa należności nabywana nięruGhomoŚĆ na roczne raty. na Okres nie pierwsza wpłata), jeśli przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca nieruchomości wpłaci co najmniej jej ceny i przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.

określa Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaż

nieruchomości z Zasobu WŁsnoŚci Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 poz. 208).

Pozytywne rozpatrzenie wniosku kandydata na nabywcę o rozłożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest w szczególności od spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:

 • zobowiązania się do utrzymywania nabywanej nieruchomości rolnej zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
 • nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec KOWR ;
 • przedłożenia zabezpieczenia zapłaty ceny sprzedaży na raty;

Kandydat na nabywcę ubiegający się o rozłożenie naležności na raty, zobowiązani będzie złożyć Ośyyj”genie, Ze nie pQS,ia4a zalegiych zobowiazań finansowych KOWR. W umowie kupna – sprzedaży zamieszczone będzie zastrzeżenie o wypowiedzeniu warunków spłaty należności rozłożonej na raty, w przypadku gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe.

Kandydat na nabywcę ubiegający się o rozłożenie należności na raty zobowiązany będzie do v&rygoanych zabezpięgęń należności roz&kęnęt na ratv. &cérycn kata10Q ogcSlony został W art, 31 ust. 3 cytowane wyZej UGNRSP. a Ekže do złożenia  aoty_ga.cych legą syguącji finansowei, Q których mowa w 3 w/w rŃzporządzenia MRiRM

Niezapłacona należność za nabycie prawa własności, łąanie z oprocentowaniem będzie ząëęzpieczena hipę-tęęzpiea poddaniem się dobrowolnei egzekucii w Crťbie art. 777 s pkt, 4 i 5 KOC oraz   przez na z

z 5 4 ust. rozporzą&enia z dnia 16 2012 roku rozłożona na raty należność z tytułu „rzedaży nieruchomości z Zasobu WRSP podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości stopy dyskontowej stanowiącej stopę bazową ogłoszoną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększoną 01 punkt prEermwy. Od maja 2022 roku oprocentowanie to wynosi 5,06 % w stosunku rocznym

Oprocentowanie, o którym mowa powyżej stosuje się w przypadku dotrzymania przez nabywcę ustalonych w umowie bądź odroczonych terminów płatności i oprocentowania. Od należności niezapłaconej w ustalonych w umowie bądź odroczonych terminach płatności za okres opóźnienia

 

Nabywcy do:

 1. nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia nieruchomości oraz do osobistego prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;

Do osobistego prowadzenia działalności rolniczej, stosuje się przepisy 0 kształtowaniu ustroju rolnego dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego;

 1. nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt L, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz innych podmiotów niż KOWR;
 2. zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
  1. niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2, albo
  2. złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29 b ust. 1;
 3. poinformowania w okresie, o którym mowa w pkť i, o zamiarze zbycia nabywanej nieruchomości, w przypadku, gdy KOWR nie przysługuje prawo pierwokupu albo zachodzi przypadek o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

 • przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu:
  1. na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku — krewnego w linii bocznej albo
  2. za pisemną zgodą KOWR;
 • udzielenia pisemnej przez KOWR na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu

Zabezpieczeniem spełnienia warunku określonego w w/w pkt. 3 będzie złożenie przez Nabywającego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z art. 777 Śl pkt 5 kpc, z tym że KOWR może wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 18 lat od dnia jego podpisania. Warunkiem wykonania obowiązku zapłaty jest pisemne wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym na adres Nabywcy wskazany w akcje notarialnym umowy sprzedaży. ponadto Nabywca zobowiąże się do pisemnego powiadomienia KOWR o każdorazowej zmianie adresu, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia na ostatnio znany KOWR adres.

 • przeniesienie własności nieruchomości nabytej z Zasobu — w przypadku, gdy nabywca nieruchomości jest osobą fizyczną:
  1. zamierzającą powiększyć gospodarstwo rodzinne albo
  2. posiadającą kwalifikacje rolnicze w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego i zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne, albo
  3. której przyznano pomoc finansową, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. A ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020;
 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu — w przypadku gdy hipoteka ma stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na:
  1. zakup nieruchomości rolnej na powiększenie gospodarstwa rodzinnego lub
  2. zakup inwentarza żywego lub maszyn i służących do prowadzenia gospodarstwa rodzinnego,
  3. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków służących prowadzeniu produkcji rolniczej, lub
  4. odbudowę budynków zniszczonych w wyniku zdarzeń losowych, lub
  5. realizację przedsięwzięcia, na które jest udzielona pomoc ze Środków publicznych w z zaistniałymi zdarzeniami losowymi.

Należność z tytułu nabycia nieruchomości lub pierwszą wpłatę należy wpłacić na konto Krajowego

Wsparcia Rolnictwa, na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego numer 26 1130 1189 0025 0131 8420 0001.

Warunek wpłaty uznaje się za spehiony jeśli środki pieniężne znajdują się na rachunku bankowym Oddziału wyznaczonym terminem podpisania notarialnej umowy sprzedaży. Niedotrzymanie tego warunku lub od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego przez wadium.

 

Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa sprzedaż nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:

 • będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
 • nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.

do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczeń W tym zakresie. Oświadczenia te będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie zeznań.

przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych:

 • będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności;
 • do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o nieruchomościami.

W rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 461) za użytki rolne uważa się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.

 

 1. Termin i mi$ce zawarcia umowy oraz notariusza wyznacza KOWR.

Koszty aktu notarialnego          nabywca. Opłatę sądową płacą strony stosownie do wniosków.

 1. Płatno* ceny sprzedaży poprzez potrącenie wymaga zgody organizatora przetargu.

Nie wyłącza sie zapłaty ceny nieruchomości z uwzględnieniem zaliczenia na poczet ceny sprzedaży wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W razie wątpliwości (po rozstrzygnięciu przetargu przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży) KOWR może wystąpić do wojewody z zapytaniem, czy w odniesieniu do decyzji (zaświadczenia) na podstawie, którego KOWR ma zaliczyć na poczet ceny wartość nieruchomości pozostawionych, nie stwierdzono jej nieważności, nie została ona zmieniona lub uchylona lub też postępowanie zakończone wydaniem tej decyzji (zaświadczenia) nie zostało wznowione, co przewiduje art. 20 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku.

 1. Na podstawie art. 29b ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu państwa

 

Zatem w notarialnej umowie sprzedaży Nabywca zobowiązany będzie złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

 1. W myśl art. 29c ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 514), czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami ustawy, jest nieważna.
 2. Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy z dnia 19 października 1991 roku Krajowemu Ośrodkowi wsparcia Rolnictwa przysługuje na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od KOWR.
 3. Zgodnie z art. 593 — 595 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny w umowie sprzedaży zastrzeżone zostanie umgwnę-A@E2-MkuŇM nieruchomości na rzecz Skarbu państwa w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Powyższe uprawnienie będzie wpisane w dziale III księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości. Ze szczegółowymi warunkami zastosowania umownego prawa odkupu można się zapoznać przed przetargiem.

Prawo odkupu może zostać wykonane przez KOWR zarówno w odniesieniu do całej nieruchomości, jak i w odniesieniu do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas właścicielem tej nieruchomości, gdy:

 1. nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne w związku z uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmianą dotychczasowego planu albo wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. w uchwalonym lub zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość ta została przewidziana na cele nierolne,
 3. podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z projektem tego planu nieruchomość ma być przeznaczona na cele nierolne,
 4. podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego studium nieruchomość przewidziana ma być na cele nierolne,
 5. wojewoda lub starosta wszczął postępowanie o wydanie decyzji, na podstawie której nieruchomość podlegałaby wywłaszczeniu albo z mocy prawa stałby się własnością odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 6. ujawniony został fakt, iż w skład nieruchomości wchodzą złoża surowcÓw naturalnych, które nie zostały uwzględnione przy określaniu wartości tej nieruchomości na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży,
 7. nastąpiło lub ma nast&ć zbycie nieruchomości lub jej części przez Kupującego,
 8. wydano decyzję o warunkach zabudowy (decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowej lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano konkretna lokalizację elektrowni wiatrowej na przedmiotowej
 1. W razie wykonania prawa odkupu całej nieruchomości cena zostanie ustalona jako suma:
  1. ceny sprzedaży,
  2. udokumentowanych kosztów poniesionych przez Nabywającego w związku z zawarciem umowy i przeniesieniem własności nieruchomości opłaty notarialnej, wpisu w związku z ujawnieniem własności w księdze wieczystej,
  3. wartości nakładów na nieruchomoŚĆ poniesionych do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez KOWR, z zastrzeżeniem ust.5
 2. W razie wykonania odkupu części nieruchomości lub udziału w nieruchomości cena zostanie ustalona jako
  1. części ceny całej nieruchomości, ustalonej proporcjonalnie do udziału wartości odkupywanej części, w wartości całej nieruchomości, określonej w wycenie stanowiącej podstawę ustalenia ceny,
  2. kosztów, o których mowa w ust. 3 lit. b), w proporcji określonej powyżej (tj. w lit. a),
  3. wartości nakładów poniesionych na odkupywaną część nieruchomości do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez KOWR, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. Nakłady, o których mowa w ust. 3 lit. c) i ust. 4 lit. c), zostaną uwzględnione w cenie odkupu tylko o tyle, o ile zwiększą wartość nieruchomości lub jej części w stosunku do ceny określonej odpowiednio w ust. 3 lit a) lub ust. 4 lit. a) niniejszego paragrafu.
 4. Jeżeli w dacie wykonania prawa odkupu nieruchomość obciążona będzie hipoteką, zapłata przez KOWR ceny określonej zgodnie z postanowieniem ust. 3 lub ust. 4 zostanie uiszczona po wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej.

 

 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako Organizator przetargu, zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili rozpoczęcia bez podania przyczyny.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, przedmiotem przetargu, położeniem nieruchomości i jej granicami. uczestnicy będą zobowiązani do składania Oświadczeń w tym zakresie.
 3. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uważa się, że rozstrzygnięcie zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego. Do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka w Olsztynie albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka albo upływu terminu na wniesienie tych zastrzeżeń, umowa sprzedaży nie może zostać zawarta.
 4. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z postanowieniami umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniom w trybie przetargu, w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, pok. 25 od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego datę przetargu w godzinach 9.00 do 14.00.

Krałowy Ośrodek Wsparcia Roln•Ctwa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30, Oddział Terenowy w Olsztynie, realizując zadania wynikające z ustawy o nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym sprzedaży, co związane jest z pozyskiwaniem danych informuje że:

 1. I) danych czyli godmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane nabywcy) pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane nabywcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z w Warszawie (Ol -207) przy ul. Karolkowej 30.
 • W KOWR wyznaczom Ochrony Danych Osobm•cych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach i przetwarzania swoich danych adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w I.
 • Jako Administratcx, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, rozliczeń, Windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu ot»wiązku archiwizacji *dziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach ziožonych w na niniejsze Ebszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. 0 gospodarowaniu nieruchom&iami rolnymi Skarbu państwa (tj. z 2022 poz. 514) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobovwch w oparciu 0 przesłanki o których w art. 6 ust. I lit. b i lit. c Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE. z 2016 r. Nr 119, Str. I) dalej jako RODO.
 • Dane osotnwe zawarte we wszelkich dokumentach ziožonych w Odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i dokumentach do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechovwwania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
 • Dane osobowe być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z prawa. danych ww. nabywców też mieć dostęp przetwarzające dane w naszym np. podmioty Świadczące prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność lub kurierską.
 • z RODO, każdej osobie, kt&ej dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
  1. prawo do swoich danych osotnwych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (gmrawiania) swoich danych
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych z RODO kt&ych dane przetwarzamy w wyżej Określonych celach nie przysługuje :

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;

 

 1. prawo do przenoszenia danya
 2. na art. 21 RODO prawo przetwarzania Pani/Pana danych

o którym mowa w art. 20 RODO; przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną jest art. 6 ust. I lit. c RODO-

 

 • ’*erentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia urmwy rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchcxmściami rolnymi Skarbu państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 514) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie x&jmował decyzji wob& osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji wynikiem
 • KOWR nie przewiduje przekazywania danych oscmwych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do

Europejskiego Obszaru                                              obejrntxego unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, pok. 25 tel. 89/ 52-48-841 lub w siedzibie SZ w Olecku tel. 87/ 523-43-10 w godz. od 9.00 do 13.00 każdego dnia roboczego.

Oględzin nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można dokonywać w terminie od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach od 900 do 1300 w dni robocze. Dokładny termin wskazania nieruchomości można ustalić telefonicznie z KOWR O/T Olsztyn Sekcja Zamieyscowa w Olecku, Lesk 20, tel. 87/ 523-43-10.

 

Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej w Olsztynie, w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej Biuro Terenowe w

Olecku, w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie ul. Głowackiego 6, w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa OT Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Olecku — Lesk 20, oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Otrzymuia z pcośba o wmieszenie na tablicy ogłoszeń:

. Sołtys wsi Drozdówko, Lakiele

 1. urząd Gminy w Kowalach Oleckich
 2. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie
 3. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza Biuro Terenowe w Olecku
 4. KOWR OT w Olsztynie
 5. KOWR OT w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Olecku https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/310212

 

Szczegóły

Powierzchnia: 11.37 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: olecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-21

Dodano: 16 maja, 2024

O godzinie: 09:15

# 6584 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,95 ha

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6562 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 30,14 ha

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-26

Dodano: 20 marca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6541 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 46,62 ha

Powiat: nowomiejski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-28

Dodano: 4 marca, 2024

O godzinie: 09:30

# 6524 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,79 ha

Powiat: gołdapski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 1 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6520 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,53 ha

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 8 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6497 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,80 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu