Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-27
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 0.94 ha
0
PLN

4 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5664 sprzedaż gruntu rolnego pow. 0,94 ha

Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego pow. 0,94 ha/ użytek ŁIV,ŁVI/cena wywoławcza 9258,oo PLN/wadium 1000,oo PLN do 26.05.2022/ termin składania ofert 27.05.2022 godz. 15:00

Syndyk masy upadłości Ewy Kiliańczyk – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIX GUp 488/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze przetargu pisemnego i aukcji prawa własności nieruchomości położonej we wsi Boże, gmina Stromiec, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie, stanowiącej działkę ewidencyjną 204, o powierzchni 0,9400 ha, użytek ŁIV,ŁVI dla której Sąd Rejonowy w Grójcu, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Białobrzegach prowadzi Księgę Wieczystą nr KW RA2G/00024860/1 za cenę nie niższą niż 9.258,64zł. (słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu/aukcji, w tym jego przedmiotu, Operat szacunkowy oraz pełny Regulamin przetargu pisemnego i aukcji są dostępne są pod numerem telefonu 600 25 25 09 w dni powszednie w godz. od 8 do 16 lub pod adresem e-mail a.malkowska@oirpwarszawa.pl

Oferty należy przesłać na adres Biura Syndyka ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa, lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się, w terminie do dnia 27 maja 2022r. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na zakup nieruchomości Boże XIX GUp 488/21”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty na podany adres, nie zaś stempel pocztowy. W przypadku awizacji przesyłki listowej poleconej, w której nadano ofertę, za datę wpływu uważana będzie data pierwszej próby doręczenia przesyłki.
Składający ofertę powinien wpłacić na rachunek masy upadłości w Santander bank Polska S.A. nr 10 1090 1870 0000 0001 4142 7583 wadium w kwocie 1.000,00zł. (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy). Dowód wpłaty wadium oferent zobowiązany jest załączyć do składanej oferty.
Oferta pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania winna spełniać wszystkie warunki określone w Regulaminie przetargu i aukcji.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 2 czerwca 2022r. w Biurze Syndyka o godz. 14.00. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi aukcję. O terminie i miejscu aukcji oraz sposobie jej przeprowadzenia syndyk poinformuje wszystkich oferentów, których oferty zostały przyjęte.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia całej ceny przed podpisaniem umowy.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.94 ha
Województwo: mazowieckie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-21

Dodano: 18 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6616 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,44 ha

Powiat: białobrzeski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6599 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,01 ha

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 2 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6598 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 81,76 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6586 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 22,01 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-15

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6577 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 54,65 ha

Powiat: żuromiński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 10 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6559 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,60 ha

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu