Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-19
O godzinie: 14:00
Powierzchnia: 4.16 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5660 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,16 ha

Powiat:opolski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow.  razem 4,16 ha/ użytek  RVI,ŁV/czynsz wywoławczy razem 2110,oo PLN/rocznie/wadium razem 200,oo PLN do 18.05.2022/ termin składania ofert 19.05.2022 godz. 14:00

Kraśnik, dnia 05.05.2022 r.
Zn. spr.: ZG.7400.7.2022
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W CELU WYŁONIENIA
DZIERŻAWCY GRUNTU ROLNEGO
Nadleśnictwo Kraśnik z siedzibą przy ulicy Janowskiej 139 w Kraśniku, 23-200 Kraśnik
ogłasza wszczęcie postępowania służącego wyłonieniu dzierżawców gruntu rolnego
położonego na terenie gmin: Łaziska będących własnością Skarbu Państwa w
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa
Kraśnik.
I. Przedmiot postępowania.
Postępowaniem objęte są grunty rolne wymienione w załączniku nr 1 do
niniejszego ogłoszenia z przeznaczeniem do dzierżawy czas nieoznaczony
użytkowania rolniczego.
II. Sposób przygotowania oferty.
1. Oferty należy składać wyłącznie na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego ogłoszenia.
2. W skład pakietu wchodzi jedna nieruchomość. Oferta może obejmować
więcej niż jeden pakiet.
3. Formularz ofertowy wypełniony powinien być czytelnym drukiem oraz
zawierać:
– miejscowość i datę sporządzenia oferty,
– imię i nazwisko oferenta, dokładny adres, serię i numer dowodu
osobistego, numer PESEL, oraz telefon komórkowy lub w przypadku
przedsiębiorcy – nazwę formy, siedzibę, NIP 715-020-24-24, REGON oraz
telefon kontaktowy,
– ilość kwintali żyta (mnożnik) jaką oferent zaproponuje za pakiet gruntów
rolnych. Wartość czynszu dzierżawnego obliczona zostanie jako iloczyn
średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok
podatkowy podanej w Komunikacie Prezesa GUS oraz zaoferowany
mnożnik (ilość kwintali żyta). Wpisanie ilości kwintali żyta niższej od podanej
w załączniku 1, skutkować będzie odrzuceniem oferty,
– podpis oferenta, potwierdzający jednocześnie zapoznanie się z
przedmiotami i warunkami ogłoszenia oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych oferenta na potrzeby przeprowadzenia
postępowania. 4. W związku z wejściem w życie w dniu 25.08.2018 r. przepisów wynikających
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych; – ,,RODO”) informujemy, iż
Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Kraśnik. Więcej informacji na
stronie internetowej http://www/krasnik.lublin.lasy.gov.pl/ w zakładce ,,RODO”.
III. Miejsce, termin składania i otwarcie ofert.
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Ogłoszenie –
dzierżawa gruntu rolnego” w sekretariacie Nadleśnictwa Kraśnik, ul. Janowska 139,
23-200 Kraśnik, w terminie do dnia 19 maja 2022 r. do godz. 14:00, lub drogą
elektroniczną na adres e-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl (temat wiadomości:
Ogłoszenie – dzierżawa gruntu rolnego).
2. W przypadku składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje
data i godzina wpływu oferty do sekretariatu nadleśnictwa.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 09:00 w świetlicy
Nadleśnictwa Kraśnik.
4. Nadleśnictwo Kraśnik żąda wniesienia wadium w wysokości 200 zł na rachunek
bankowy nr 77 1020 3147 0000 8002 0145 3570 w PKO BP o/Kraśnik przed terminem
składania ofert. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5. Zwrot wadium:
– po wyborze oferty najkorzystniejszej,
– po podpisaniu umowy, w przypadku oferentów których oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
IV. Odrzucenie ofert.
W postępowaniu odrzuca się oferty:
– w których oferowana ilość kwintali będzie niższa od minimalnej, podanej w załączniku
nr 1 do ogłoszenia,
– złożone po wyznaczonym terminie,
– pozbawione istotnych elementów, np. podpisu oferenta,
– oferta nie została zabezpieczona wadium.
V. Kryteria wyboru ofert.
Jedynym kryterium wyboru jest ilość zaoferowanych kwintali żyta, za dany pakiet,
będąca podstawą do obliczenia czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa w
zarządzie Nadleśnictwa Kraśnik.
VI. Informacje dodatkowe.
1. Wzór umowy o dzierżawę stanowi załącznik 3 do niniejszego ogłoszenia.
2. Wydruki poglądowe gruntów do wydzierżawienia stanowią załączniki nr 4 do
niniejszego ogłoszenia.
3. Proponowana ilość kwintali podana do obliczenia czynszu dzierżawnego nie
ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.
4. Corocznie zaktualizowana zostanie wartość średniej ceny skupu kwintala żyta
na podstawie, której obliczany jest czynsz dzierżawny, zgodnie z komunikatem
Prezesa GUS.
5. Każdy pakiet za dzierżawę gruntów rolnych będzie oceniany indywidualnie.
6. Informacji z zakresu przedmiotowego postępowania udziela pracownik
Nadleśnictwa Dominika Kołodziejczyk 694 410 160. 7. Istnieje możliwość lustracji terenowej gruntu przy udziale przedstawiciela
nadleśnictwa.
8. Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 1129 z
późn. Zm.), wobec powyższego oferentom nie przysługuje prawo odwołań i
protestów na podstawie wyżej wymienionej ustawy.
9. Nadleśnictwo Kraśnik zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w
całości lub jego części, na każdym etapie, bez podania przyczyny.
10.O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
11.Oferenci, których oferty uznane zostały za najkorzystniejsze, zobowiązani są do
podpisania umów dzierżawy z nadleśnictwem w terminie do 5 dni od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia o wyniku postępowania. Przewidywany
czas obowiązywania umowy 01.06.2022 r.
12.Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca, nie podpisze bez usprawiedliwionej
przyczyny umowy dzierżawy w terminie ustalonym w punkcie 11, nadleśnictwo
może odstąpić od jej zawarcia, a wniesione wadium przepadnie na rzecz
Nadleśnictwa.

5660 kraśnik wykaz

https://krasnik.lublin.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-dzierzawie-gruntu-rolnego

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.16 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: opolski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-05-24

Dodano: 22 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6161 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,74 ha

Powiat: lubelski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-04-12

Dodano: 2 marca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6110 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,00 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-02-17

Dodano: 9 lutego, 2023

O godzinie: 11:00

# 6088 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 96,63 ha

Powiat: zamojski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-02-14

Dodano: 4 lutego, 2023

O godzinie: 09:00

# 6082 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 7,38 ha

Powiat: biłgorajski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-02-21

Dodano: 19 stycznia, 2023

O godzinie: 13:00

# 6068 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,79 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 19 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5829 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,02 ha

Powiat: łęczyński

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu