Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-18
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 9.76 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5657 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,76 ha

Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow.  razem 9,76 ha/ użytek  RVI,PsIV/czynsz wywoławczy razem 5723,oo PLN/rocznie/wadium razem 1440,oo PLN do 12.05.2022/ termin przetargu 18.05.2022 godz. 11:00

Dyrektor         Oddziału     Regionalnego       Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości    rolnej położonej    w       Wysokiem

Mazowieckiem, woj. podlaskie.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w ustawie z dnia 21,08.1997 0 gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 202 Ir. poz. 1899).

Dane ewidencyjne: obręb Wysokie Mazowieckie 0001, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, działki nr: 289/41 pow. 0,6981ha (RIVb 0,0383ha, RV 0,6598ha), 289/42 pow. 2,4428ha (RIVa 1,0193 ha, RIVb 0,8967ha, RV 0,5268ha), 289/45 pow. 2,3730ha (Ps1V), 289/49 pow. 4,2503ha (Ps1V). KW LMI W/00034900/5.

Działki znajdują się w granicach administracyjnych miasta Wysokie Mazowieckie. Działka 289/49 obciążona służebnością gruntową przejazdu i przechodu pasem szerokości 5111 dla każdoczesnego właściciela działek nr 289/31 i 289/28. Dostęp do drogi publicznej (poprzez gminne drogi działki nr 385/9, 271/3) przez działki 289/40 i

289/46 w związku z ustanowioną nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu przez te działki. W MPZP (Uchwala Nr XLVI/2()6/02 z 27-08-2002r,) nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowej funkcji rolniczej. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, z przeznaczenłem na cele rolnicze. Dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt przystosuje nieruchomość do działalności rolniczej. Ewentualne okazanie granic na koszt dzierżawcy.

Nieruchomość jest przeznaczona do oddania w dzierżawę w trzech odrębnych pozycjach przetargowych:

 • pozycja przetargowa:

Działka nr 289/41, pow. 0,6981ha i działka nr 289/42, pow. 2,4428ha, — łączna pow. 3,1409 ha, Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny: 1841,00 zł

Wadium: 460,00 zł

 • pozycja przetargowa:

Działka nr 289/45 pow. 2,373011,

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny: 1391,00 zł

Wadium: 350,00 zł

 • pozycja przetargowa:

Działka nr 289/49, pow. 4,2503ha,

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny: 2491,00zł

Wadium: 630.00 zł

Dzierżawa gruntów przeznaczonvch na cele rolnicze jest zwolniona od podatku VAT (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku). Niezależnie od czynszu Dzierżawca będzie ponosić koszty podatku rolnego.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczego rocznego czynszu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego vwsokości decydują uczestnicy przetargu.

Oddział Regionalny AMW w Olsztynie będzie aktualizował czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości nie częściej niż raz w roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wyżej podanego wadium. Wadium należy wpłacić przelewem na konto OReg AMW w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, BGK 0/01sztyn 37 1130 1189 0025 0130 8320 0008, w terminie do dnia 12.05.2022″. Wpłacone wadium winno się znajdować na ww. rachunku najpóźniej w dniu 12.05.2022r.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2022r. o godz. 11.00 w budynku garażowym (boks nr 8) O Reg AMW w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku pełnomocnika, dokumentu potwierdzającego tożsamość i stosownego pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych, okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia:

 • oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanłe danych osobowych przez Agencję Mienia Wojskowego w związku z przeprowadzonym przetargiem (podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radv Unii Europejskiej 2016 /679 z dnia 27,042016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawłe swobodnego przepl»xał takich danych oraz uchylenia dvrekt»y 95/46/WE oraz art. 23 ust. I pkt I i 2 oraz art. 24 ustavvy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z art. 175 ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych – (t.j. Dz. U, z 2019r. poz. 1781)
 • oświadczenia, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radv (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobox»tch i w sprawie swobodnego przeplYM1 takich danych oraz uchylenia dvrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu przystąpienia do przetargu, ewentualnie wykonania umowy sprzedaży nieruchomości,
 • oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem prałnym, technicznym i faktvcznvm przedmiotu przetargu i nie będą vvmosić z tego Mułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych roszczeń w stosunku do Agencji Mienia Wojskowego,
 • oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się przed przetargiem ze wzorem umosňy dzierżawy oraz że akceptują w pełni jej treść. Ze wzorem umovor na oddanie nieruchomości w dzierżawę można zapoznać się w siedzibie O Reg AMW przed przetargiem.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet gotówkowej kaucji gwarancyjnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.

Nie podpisanie protokołu z przetargu z przyczyn niezależnych od AMW oraz nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i w terminie wskazanym przez AMW, może spowodować odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899) wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa dzierżawy może zostać zawarta z osobą wyłonioną w przetargu wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu z przetargu przez dvrekora OReg AMW w Olsztynie,

Uchylenie się dzierżawcy bez usprawiedliwienia od przejęcia od Agencji przedmiotu dzierżawy protokołem zdawczo — odbiorczym, jest podstawą rozwiązania umowy dzierżavvy bez zachowanła terminu wypowiedzenia. Agencja może żądać od Dzierżawcy zapłaty odszkodowania z tego tytułu Dzierżawca zobowiązany będzie do:

 1. l) swaty na konto Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie nr 53 1130 1189 0025 0130 8320 0011 uzupełnienia kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej należyte wykonanie umowy dzierżawy do vvysokości 3/12 rocznego wylicytowanego czynszu z zaokrągleniem w górę do pelnvch dziesiątek złotych, Kaucja winna być odnotowana na koncie Oddziału najpóźniej w przeddzień podpisania umowy najmu s
 • złożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji z Mułu roszczeń AMW stosownie do treści art. 777 I pkt 4 i pla 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459) vs,’ celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy, w tym w zakresie opuszczenia i wydania nieruchomości po rozwiązaniu przedmiotowej umowy;
 • okazania kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej), zakresie szkód majątkowych i niemajątkoxwcll (w tym krzywd) doznanych przez osoby fizyczne w związku z utrzymaniem przedmiotu najmu w menależytym stanie w ciągu 14 dni od zawarcia umowy dzierżawy;
 • zgłoszenia zawartej umowy dzierżawy do właściwego urzędu gminy, w celu naliczenia i opłacenia podatku rolnego.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Działu Nieruchomości AMW w Olsztynie ul. Kasprowicza I pok. 106, tel.: 89- 536-31-38, 89-536-31-39.

Dyrektor Oddziału Regionalnego AMW Olsztyn może odwołać przetarg podając przyczynę.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych NNA1vAN.amw.com.pl oraz wywieszone w siedzibach: Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie, Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem, Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Wyciąg z niniejszego ogłoszenia został opublikowany w Pulsie Biznesu.

Informacia o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencie  na potrzeby gospodarki

nieruchomościami związanei ze sprzedażą nieruchomości.

W związku z vvejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danvch oraz uchylenia dyrektyxsy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 1 19 z 4.05.201 6r., str. l), dalej RODO, informuję, że:

I Administratorem danvch osobowych, powierzonych przez Panią/Pana jest AMW w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, wwvv.amw.com.pl.

 1. Dane kontaktovve Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Agencji Mienia Wojskowego: poczta elektroniczna: iodra amw.com.pl, adres do korespondencji: AMW, ul. Nowowiejska 26, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobovvych będzie następowało na podstawie:
  • 6 ust. I lit. a) RODO w związku z 1Ęyażeniem zgody na przetwarzanie danvch osoboxxych w celu przeprowadzenia procedury, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, ewentualnie v;ykonania umowy dzierżassy nieruchomości położonej w Wysokiem Mazowieckiem,
  • art, 6 ust. I lit. b) RODO, jako niezbędne do przeprowadzenia przetargu ewentualnie wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • 6 ust. I lit, c) RODO,jako niezbędne do vxypelmenia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • 6 ust. I lit, e) RODO, jako niezbędne do xxykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publiczneł powierzonej administratorowi,
  • 6 ust, I lit. f) RODO, jako niezbędne do celów vu;mikających z prawnic uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z v.jątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 'ňobec tvch interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagaj ące ochrony danych osob0″ych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązków Yvynikających z Usta;sy z dnia 10.07.2015r. o AMW (t. j. Dz. U. z 202 Ir. , poz. 303) i z dnła 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.IJ. 2021, poz. 1899) przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. przez okres zgodny z v.rmaganiami określonymi w przepisach prawa oraz do momentu upływu okresu przedavymienia ewentualnych roszczeń 'Aynikających z umovvy sprzedaży.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne na potrzeby gospodarki nieruchomościami prowadzonej przez AMW, związanej z dzierżawą nieruchomości. Niepodanie danych uniemożliwi dzierżawę nieruchomości.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osob0’ňyc11 będą osoby lub podmiotv, którym udostępniona zostanie dokumentacja z przetargu, ewentualnie umowa dzierżavvy, oparciu o Ustawę z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1899), Ustavvy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U, z 2020r., poz.2176) oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w AMW Dane mogą być udostępniane organom państwa lub innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego, takim jak: organy podatkowe, ZUS, administratorzy nieruchomości.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobox;ych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
 7. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobosvych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pam/Pana danvch osobowych,
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo»ch, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osob0Mych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust, 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
  2. prawo do przenoszenia danych osobowvch, o którym mo’vva w art. 20 RODO•
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdv podstawą prmułą przetwarzania Pani/Pana danych osobox»chjest art. 6 ust. I lit, a, b, c RODOS
 9. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO z              rektora

Olsztyn, 19.04.2022r

https://amw.com.pl/pl/nieruchomosci/przetargi-nieruchomosci/wysokie-mazowieckie-3988-9482

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 9.76 ha
Województwo: podlaskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-09

Dodano: 8 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6640 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,89 ha

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-08-14

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6625 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,25 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-06-20

Dodano: 28 maja, 2024

O godzinie: 11:00

# 6592 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,70 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6570 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 273,65 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-22

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6538 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1066,99 ha

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 15 marca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6530 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,68 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu