Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-10
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.07 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5656 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,07 ha

Powiat:rawicki
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow.  1,07 ha/ użytek  RVI/czynsz wywoławczy  5000,oo PLN/rocznie/wadium 500,oo PLN do 06.06.2022/ termin przetargu 10.06.2022 godz. 10:00

Burmistrz Miejskiej Górki

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

urzad@miejska-gorka.pl

 

 

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Miejskiej Górce

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:

KW – PO1R/00029491/2, nr ewid. gruntu 326, 330, 331 obręb Miejska Górka.

 1. Powierzchnia nieruchomości wynosi 1,0744 ha
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość rolna niezabudowana (0,7890 ha -RVI, 0,2854 ha – PsV), z dostępem do drogi publicznej asfaltowej przez działkę nr 331, sąsiedztwo działek rolnych, terenu PKP oraz zabudowy mieszkaniowej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Działki o nr ewid. gruntu 326, 330, 331 obręb Miejska Górka nie są objęte m.p.z.p. Zgodnie z zapisami w Uchwale nr V/23/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z 30.04.2015r. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka przedmiotowe działki położone są na terenach rozwoju rolnictwa i usług z nim związanych. Działka o nr  331 posiada dostęp do drogi z nawierzchnią asfaltową, działki nr 326 i 330 nie posiadają dostępu do drogi publicznej.
 4. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi
 5. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 6. Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 5 000,00zł/rok (słownie: pięć tysięcy zł 00/100)
 7. Przetarg nieograniczony odbędzie się dnia 06.2022r. o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce (sala narad).
 8. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, po wpłaceniu wadium w terminie do dnia 06.2022r. w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset zł 00/100), na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w BS Wschowa/o Miejska Górka nr 94 8669 0001 0023 0319 4000 0019. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
 9. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Jednakże w razie odstąpienia od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat, z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 11. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, na stronie internetowej miejska-gorka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w gazecie „Życie Rawicza”.
 12. Przetarg można odwołać jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
 13. Szczegółowych informacji odnośnie przetargu oraz niezbędnych dokumentów można uzyskać w regulaminie przetargu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, pokój nr 17 lub telefonicznie 65-3226 430, 65-54 74 507.

 

Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak

http://bip.miejska-gorka.pl/pl/539/532/burmistrz-miejskiej-gorki-oglasza-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-nieruchomosci-rolnej-polozonej-w-miejskiej-gorce.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.07 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: rawicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-12

Dodano: 21 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6663 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 18,37 ha

Powiat: kolski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-30

Dodano: 17 lipca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6657 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 16 lipca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6655 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,33 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-06

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6654 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,92 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 11 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6648 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,18 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-01

Dodano: 8 lipca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6641 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,98 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu