Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-13
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 12.38 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5651 dzierżawa gruntu rolnego pow. 12,38 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow.  12,38 ha/ użytek  RIII,RIV/czynsz wywoławczy  6640,oo PLN/rocznie/wadium 664,oo PLN do 10.05.2022 godz. 14:00/ termin przetargu 13.05.2022 godz. 10:00

GN, 6845.01.2022                                                                                                                      CZUDEC 11.04.2022 r.

Działając na podstawie 35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. DZ.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) , oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,(j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

WÓJT GMINY CZUDEC

Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w Przedmieściu Czudeckim stanowiącej własność Gminy Czudec

Oznaczenie

KW/Nr działki

nieruchomości Pow. nieruchom. w ha Położenie nieruchom. Termin zagosp. nieruch. Cena wywoławcza w zł. Okres dzierżawy Wysokość wadium w zł. Minim. postą pienie w zł. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej za os odarowania
RZlS/00046011/5

1245

Niezabudowana działka rolna przeznaczona do dzierżawy pod działalność rolniczą 13,28 Przedmieście Czudeckie Od 20 sierpnia 2022 r. 6 640,00 664,00 66,40 W studium MU teren zabudowy mieszkalno — usługowej. Diałka zagospodarowana rolniczo

l . Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość o nr ewid. 1245 położona w Przedmieściu Czudeckim przeznaczona pod działalność rolniczą użytek RIIIa,RIIIb,RIVa,PsIII,PsV,PsVI

 1. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości objętej przetargiem wynosi : 6 664,00 zł. została podana w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Czudec Nr 369/2022 z dnia 31.03.2022 r.
 2. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 66.40 zł.
 3. W/w nieruchomość nie jest obciążona i nie ciążą na niej żadne zobowiązania.
 4. Dzierżawa gruntu następuje wg. stanu ewidencji gruntów bez możliwości wskazania granic działki od dnia 20.08.2022 r.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Czudec ul. Starowiejska 6, sala posiedzeń nr 16.

7 .Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

– wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy Czudec (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 12,00 ) lub na konto Urzędu

Gminy Czudec – Bank Spółdzielczy w Strzyżowie Oddział w Czudcu Nr 20 9168 1014 3900 0286 2000 0250 w wysokości 664,00 zł. (10% ceny wywoławczej) z adnotacją „Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Przedmieściu Czudeckim” przed przetargiem do dnia 10 maja 2022 r. do godz. 14-tej. Wadium może być także wniesione w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego zgodnie z 4 pkt.3 i 6 w/w Rozporządzenia.

W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podane wyżej konto .

 1. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.
 3. Uczestnikowi, który nie x»łgra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni po terminie przetargu .
 4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5-ciu lat .
 5. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo skrócenia okresu umowy dzierżawy w przypadku zmiany przeznaczenia działki.
 6. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno minimalne postąpienie .
 7. Termin podpisania umowy dzierżawy zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 8. Czynsz roczny będzie płatny w 2 terminach : I rata do 30 czerwca, II rata do 31 grudnia każdego roku.
 9. Oprócz czynszu za dzierżawę dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.
 10. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłaszanego przetargu.
 11. Szczegółowych informacji dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czudec pok. 14, lub telefonicznie pod Nr (17) 7172154.
 12. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czudec, oraz we wsi Przedmieście Czudeckie od dnia 13.04.2022 r.- 13.05.2022r.

http://www.bip.czudec.pl/9803,15629/15629/art23508.html

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 12.38 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: strzyżowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6612 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6611 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu