Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-27
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 5.54 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5650 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,54 ha

Powiat:kłodzki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 4-letnią dzierżawę 2 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 5,54 ha/ użytek  PsIV,ŁIII /czynsz wywoławczy  razem 2819,oo PLN/rocznie/wadium 2819,oo PLN do 23.05.2022/ termin przetargu 27.05.2022 godz. 10:00

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia04 maja2022 r.

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości

 1. Położenie nieruchomości: Dzikowiec
 2. Numer działki:
 • 111/36
 • część działki nr 111/14
 1. Księga Wieczysta, obciążenia:
 • brak
 • SW2K/00026448/6bez obciążeń w zakresie działki nr 111/14
 1. Powierzchnia dzierżawionej nieruchomości (ha): 4,8238 ha
 2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach:
 • działki nr 111/36 o ogólnej pow. 3,1238 ha sklasyfikowana jako ŁV-0,0571 ha, PsIV-3,0667 ha,
 • części działki nr 111/14 o pow. 1,7000 ha sklasyfikowana jako PsIV-1,4600 ha, ŁV-0,2400 ha,

o łącznej pow. 4,8238 ha, AM-2, obręb 0006 Dzikowiec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu zbiornika we wsi Dzikowiec zatwierdzonym uchwałą Nr 160/XXII/01 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2001 r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego Nr 67 poz. 864 z dnia 28 czerwca 2001 r.):

 • działka nr 111/36 obręb 0006 Dzikowiec przeznaczona jest:
 1. częściowo posiada status głównej ulicy dojazdowej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem 02KD,
 2. częściowo znajduje się poza planem,
 • działka nr 111/14 obręb 0006 Dzikowiec przeznaczona jest:
 1. częściowo posiada status głównej ulicy dojazdowej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem 02KD,
 2. częściowo jako tereny intensywnego i ekstensywnego zagospodarowania dla potrzeb turystyki, wypoczynku i rekreacji nadwodnej, wokół istniejącego zbiornika wodnego, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem 11UTI/UTE,
 3. częściowo znajduje się poza planem.
 4. Termin trwania dzierżawy: od dnia zawarcia umowy dzierżawy do dnia 30.11.2026 r.
 5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
 • Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego:653,09 zł – zwolnienie z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1983; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2464).
  Czynsz dzierżawny za pierwszy i ostatni rok dzierżawy zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu użytkowania.
 • Podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają dzierżawcę.
 1. Termin wnoszenia opłaty: czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu płatny jest w dwóch ratach w terminach:
  I rata – w terminie do 31 marca,
  II rata – w terminie do 30 września,
  każdego roku.

Zapłata czynszu dzierżawnego w roku 2022 nastąpi jednorazowo w terminie do 30 września.

 1. Zasada aktualizacji opłaty: wysokość czynszu dzierżawnego ustalona w drodze przetargu będzie podlegała waloryzacji raz do roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Waloryzacja czynszu nie wymaga zawierania aneksu do umowy, jednak Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę na piśmie o wysokości zwaloryzowanego należnego czynszu, począwszy od 1 stycznia danego roku, niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.
  Dopuszcza się odstąpienie od dokonania waloryzacji w danym roku kalendarzowym w przypadku, gdy koszt powiadomienia o waloryzacji przewyższałby przychód z niej uzyskany. W takim przypadku waloryzacja w kolejnym roku kalendarzowym będzie przeprowadzona stopniowo, tzn. w pierwszej kolejności zwaloryzowany będzie czynsz w oparciu o wskaźnik z lat, w którym waloryzacja nie była przeprowadzona, a następnie nowa kwota czynszu zostanie zwaloryzowana o wskaźnik obowiązujący w danym roku.
  Pierwsza waloryzacja nastąpi od 1 stycznia 2023 roku.
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 3. Wysokość wadium: 2.653,09zł

Przetarg odbędzie się w dniu27 maja2022 r. o godzinie 1100w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia23 maja2022 r. w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda lub na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.

Kasa Urzędu Gminy Nowa Ruda czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

Wadium wnosi się w pieniądzu. W przypadku dokonywania wpłaty kwoty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) nieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscui terminie podpisania umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważnionado reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem przetargu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu.

Granice wydzierżawionych nieruchomości nie zostaną geodezyjnie wskazane. Dzierżawca otrzyma załącznik graficzny na podstawie posiadanej przez Urząd Gminy Nowa Ruda dokumentacji kartograficznej. Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości może odbyć się jedynie staraniem i na koszt Dzierżawcy, także w przypadku zaistnienia sporów co do przebiegu granic nieruchomości dzierżawionej z nieruchomościami sąsiednimi.

Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości.

Dzierżawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:

 • zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
 • nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, w szczególności do stanu zagospodarowania i dostępu do przedmiotu przetargu.

Ww. oświadczenie dzierżawcy złożone zostanie również w umowie dzierżawy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, pokój nr 19, tel. 74872 09 14 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 271/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda z późn. zm.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać pod linkiem http://www.bip.gmina.nowaruda.pl/?cid=231&bip_id=6531.

Nowa Ruda, dnia04 maja2022 r.

/Z up. Wójta Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

https://www.bip.gmina.nowaruda.pl/?cid=104&bip_id=10048

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 158/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 04 maja2022 r.

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości

 1. Położenie nieruchomości: Dzikowiec
 2. Numer działki:79
 3. Księga Wieczysta, obciążenia:SW2K/00026448/6 bez obciążeń w zakresie działki nr 79
 4. Powierzchnia dzierżawionej nieruchomości (ha): 0,72 ha
 5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicachdziałki nr 79, AM-1, obręb 0006 Dzikowiec, o ogólnej pow. 0,72 ha sklasyfikowana jako PsIV-0,01 ha, ŁIII-0,43 ha, ŁIV-0,21 ha, Lzr‑ŁIV-0,04 ha, W-0,03 ha, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.
  Działka nr 79 położona w Dzikowcu nie jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.
 6. Termin trwania dzierżawy: od dnia zawarcia umowy dzierżawy do dnia 30.11.2026 r.
 7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
 • Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego:165,60 zł – zwolnienie z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1983; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2464).
  Czynsz dzierżawny za pierwszy i ostatni rok dzierżawy zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu użytkowania.
 • Podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają dzierżawcę.
 1. Termin wnoszenia opłaty: czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu płatny jest w dwóch ratach w terminach:
  I rata – w terminie do 31 marca,
  II rata – w terminie do 30 września,
  każdego roku.

Zapłata czynszu dzierżawnego w roku 2022 nastąpi jednorazowo w terminie do 30 września.

 1. Zasada aktualizacji opłaty: wysokość czynszu dzierżawnego ustalona w drodze przetargu będzie podlegała waloryzacji raz do roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Waloryzacja czynszu nie wymaga zawierania aneksu do umowy, jednak Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę na piśmie o wysokości zwaloryzowanego należnego czynszu, począwszy od 1 stycznia danego roku, niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.
  Dopuszcza się odstąpienie od dokonania waloryzacji w danym roku kalendarzowym w przypadku, gdy koszt powiadomienia o waloryzacji przewyższałby przychód z niej uzyskany. W takim przypadku waloryzacja w kolejnym roku kalendarzowym będzie przeprowadzona stopniowo, tzn. w pierwszej kolejności zwaloryzowany będzie czynsz w oparciu o wskaźnik z lat, w którym waloryzacja nie była przeprowadzona, a następnie nowa kwota czynszu zostanie zwaloryzowana o wskaźnik obowiązujący w danym roku.
  Pierwsza waloryzacja nastąpi od 1 stycznia 2023 roku.
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 3. Wysokość wadium: 165,60zł

Przetarg odbędzie się w dniu27 maja2022 r. o godzinie 1000w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia23 maja2022 r. w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda lub na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.

Kasa Urzędu Gminy Nowa Ruda czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

Wadium wnosi się w pieniądzu. W przypadku dokonywania wpłaty kwoty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) nieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscui terminie podpisania umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważnionado reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem przetargu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu.

Granice wydzierżawionych nieruchomości nie zostaną geodezyjnie wskazane. Dzierżawca otrzyma załącznik graficzny na podstawie posiadanej przez Urząd Gminy Nowa Ruda dokumentacji kartograficznej. Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości może odbyć się jedynie staraniem i na koszt Dzierżawcy, także w przypadku zaistnienia sporów co do przebiegu granic nieruchomości dzierżawionej z nieruchomościami sąsiednimi.

Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości.

Dzierżawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:

 • zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
 • nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, w szczególności do stanu zagospodarowania i dostępu do przedmiotu przetargu.

Ww. oświadczenie dzierżawcy złożone zostanie również w umowie dzierżawy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, pokój nr 19, tel. 74872 09 14 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 271/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda z późn. zm.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać pod linkiem http://www.bip.gmina.nowaruda.pl/?cid=231&bip_id=6531.

Nowa Ruda, dnia04 maja 2022 r.

/Z up. Wójta Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

 

https://www.bip.gmina.nowaruda.pl/?cid=104&bip_id=10046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.54 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: kłodzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu