Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-10
O godzinie: 14:00
Powierzchnia: 2.47 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5649 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,47 ha

Powiat:makowski
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 4 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 2,47 ha/ użytek  RIV,PsVI /czynsz wywoławczy  razem 938,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 10.05.2022 godz. 14:00

Pułtusk, dnia 25-04-2022 Zn.spr.: ZG.2217.112.2022

NADLEŚNICTWO PUŁTUSK

 1. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk tel.: (23) 6921465

e-mail: pultusk@warszawa.lasy.gov.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych

 1. Lokalizacja i opis gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia:
Nr pakietu Obręb leśny Leśnictwo Oddz. Poddz. Obręb ewidencyjny Gmina Nr Działki Rodzaj użytku Pow. [ha]
Pakiet 1 Lemany Wielgolas 264-n,

264-t,

264-f

Gładczyn

Rządowy

Zatory 2264/1 R – IVb

R – IVb

Ł – V

0,0800

0,1600

0,3000

Razem powierzchnia działki do wydzierżawienia 0,5400
Pakiet 2 Różan Magnuszew 196-i Magnuszew Duży Szelków 2001 Ps – VI 0,8500
Razem powierzchnia działki do wydzierżawienia 0,8500
Pakiet 3 Różan Magnuszew 188-l Kaptury Szelków 2008 Ł – V 0,7300
Razem powierzchnia działki do wydzierżawienia 0,7300
Pakiet 4 Różan Kaszewiec 42-o Czarnowo Goworowo 721/44 R – VI 0,3857
Razem powierzchnia działki do wydzierżawienia 0,3857
 1. Oferta przetargowa winna zawieraćnastępujące informacje:
  1. Imię, nazwisko, pełny adres oferenta;
  2. Dokładny adres do korespondencji, numer telefonu;
  3. Nr pakietu, który oferent zamierza wydzierżawić;
  4. Oferowanąwartość rocznego czynszu dzierżawnego, która nie możebyć mniejsza niż podana wartośćwywoławcza.
 2. Oferty niespełniającepowyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należyskładać na formularzu ofertowym (zał. Nr 1) przesłanym lub dostarczonym osobiście do siedziby NadleśnictwaPułtusk, ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk w zamkniętej kopercie z opisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych NadleśnictwaPułtusk” w terminie do 10.05.2022 r. do godz. 14:00.

 1. Termin otwarcia ofert:05.2022 r. o godz. 14:30.
 2. Warunki korzystania z gruntów rolnych określa wzór umowy dzierżawy(zał. Nr 2).

Umowa zostanie zawarta po uzyskaniu zgody Dyrektora RDLP w Warszawie.

 1. Stawka wywoławcza czynszu rocznego za 1 hektar:
  1. Pastwisko, łąka, gmina Zatory- 379,80 zł
  2. Grunty orne, gmina Zatory- 310,74 zł
  3. Pastwisko, łąka, gmina Szelków- 345,27 zł
  4. Grunty orne, gmina Goworowo- 287,72 zł
 2. Kryterium wyboru ofert:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest zaoferowana wysokość czynszu rocznego. Poszczególne grunty rolne zostanąwydzierżawione osobom, które złożąnajkorzystniejsząofertę, tj. zaproponująnajwyższąrocznąwysokość czynszu.

 1. Osobą do kontaktu w sprawie przetargu jest Zygmunt Skoroszewski, tel. 536 898 701 lub (23) 692 14 65 wew. 331.
 2. O wyborze oferty oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
 3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Nadleśnictwomożewybraćofertęnajkorzystniejsząspośródpozostałych ofert, chyba, żezachodząprzesłankiunieważnieniapostępowania.
 4. Dokumentacja przetargowa dostępna jest do pobrania na stronach internetowych NadleśnictwaPułtusk:https://pultusk.warszawa.lasy.gov.pl/oraz https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-pultusk.
 5. NadleśnictwoPułtusk ma prawo unieważnić przetarg w każdym czasie bez podania przyczyny. Uczestnikom nie przysługuje prawo do ewentualnych roszczeń z tego tytułu.

Z poważaniem,

Robert Wielkowski

Nadleśniczy/podpisano elektronicznie/

Załączniki

 1. Załącznik nr 1- formularz ofertowy wraz z oświadczeniem
 2. Załącznik nr 2- wzór umowy
 3. Załącznik nr 3- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Załącznik nr 4- mapa gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

https://pultusk.warszawa.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Zod3/content/przetarg-nieograniczony-na-dzierzawe-gruntow-rolnych-skarbu-panstwa

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.47 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: makowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 13 września, 2023

O godzinie: 12:00

# 6328 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 43,24 ha

Powiat: ostrołęcki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-11

Dodano: 1 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6314 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,37 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-06

Dodano: 27 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6307 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,00 ha

Powiat: zwoleński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-05

Dodano: 26 sierpnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6306 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 32,62 ha

Powiat: płocki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-08-07

Dodano: 24 lipca, 2023

O godzinie: 09:30

# 6270 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,32 ha

Powiat: gostyniński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-07-12

Dodano: 25 czerwca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6227 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 10,70 ha

Powiat: ciechanowski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu