Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-17
O godzinie: 08:30
Powierzchnia: 1.12 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5647 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,12 ha

Powiat:żarski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,12 ha/ użytek  RIV /czynsz wywoławczy  245,oo PLN/rocznie/wadium 100,oo PLN do 16.05.2022/ termin składania ofert 17.05.2022 godz. 08:30

Nadleśnictwo Lipinki
ul. Budowlanych 21, 68-200 ary
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów znajdujących się
na terenie Nadleśnictwa Lipinki
Przetarg odbędzie si w siedzibie Nadle nictwa Lipinki w dniu 17.05.2022 r. o godz. 9.00 i obejmowa b dzie:

Obr b le ny Le nictwo Oddz. Dzia ka nr Rodzaj u ytku Pow. w ha
Trzebiel Trzebiel 72-dx 1324 III kl. 0,1766
Trzebiel Trzebiel 143-c 199 IV kl. 0,5000
Trzebiel Trzebiel 103-a 103/1 R VI kl. 0,4500

Skarb Pa stwa Nadle nictwo Lipinki zaprasza do z enia pisemnej oferty. Oferta powinna zawiera :
a) Imi i nazwisko (osoba fizyczna) lub nazw firmy (osoba prawna).
b) Nr PESEL (osoba fizyczna) lub nr NIP oraz REGON (osoba prawna).
c) Telefon kontaktowy.
d) Adres oferenta.
e) Wysoko proponowanej stawki czynszu dzier awnego z uwzgl dnieniem nast puj cych warunków:
1. za stawk wyj ciow czynszu dzier awnego zgodnie z Zarz dzeniem 25/13 Nadle niczego
Nadle nictwa Lipinki z dnia 28.06.2013 r. przyjmuje si równowarto :
– III kl. ytkowanie rolnicze – 3,80 dt pszenicy/ha/rok,
– IV kl. ytkowanie rolnicze – 2,20 dt pszenicy/ha/rok,
– R VI kl. ytkowanie rolnicze – 1,00 dt pszenicy/ha/rok.
2. stawki wyj ciowe czynszu dzier awnego nie zawieraj podatku od towarów i us ug (VAT).
3. minimalna umowna wysoko czynszu dzier awnego nie mo e by ni sza ni 30 z /netto/rok.
f) wiadczenie oferenta, e zapozna si z przedmiotem przetargu.
g) wiadczenie oferenta, e zapozna si z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrze .
h) Dowód wp aty wadium.

Oferent mo e z tylko jedn ofert na dany grunt.
Oferent mo e przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni lub wycofa ofert .
Warunkiem udzia u oferenta w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko ci:
20,00 z opisem w tytule wp aty – „Przetarg na dzier aw w Le nictwie Trzebiel, oddz. 72-dx” lub

– 40,00 z z z opisem w tytule wp aty – „Przetarg na dzier aw w Le nictwie Trzebiel, oddz. 143-c” lub
– 40,00 z z z opisem w tytule wp aty – „Przetarg na dzier aw w Le nictwie Trzebiel, oddz. 103-a”.
Wadium nale y wp aci do kasy Nadle nictwa Lipinki (pokój nr 27 w godz. 8.00 – 14.00) do dnia 17.05.2022 r.
do godz. 8.30, b przelewem na konto: PKO BP oddz. ary 43 1020 5460 0000 5102 0042 1834.
W przypadku wniesienia wadium przelewem na ww. rachunek bankowy, warunkiem przyj cia oferty jest wp yw
pieni dzy na konto nadle nictwa najpó niej w ostatnim dniu roboczym poprzedzaj cym termin otwarcia ofert.
Ofert z dopiskiem:
„Przetarg na dzier aw w Le nictwie Trzebiel, oddz. 72-dx” lub „Przetarg na dzier aw w Le nictwie
Trzebiel, oddz. 143-c” lub „Przetarg na dzier aw w Le nictwie Trzebiel, oddz. 103-a” nale y z w
zaklejonej kopercie w sekretariacie Nadle nictwa Lipinki w arach, ul. Budowlanych 21, (pok. nr 16), do dnia
17.05.2022 r. do godziny 8.30. (rekomenduje si wys anie ofert poczt z odpowiednim wyprzedzeniem na adres
Nadle nictwa)
Otwarcie ofert nast pi w dniu 17.05.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Nadle nictwa Lipinki w pok. nr 01 (Salka
Konferencyjna)
Nadle nictwo Lipinki do chwili rozpocz cia przetargu, zastrzega sobie prawo odst pienia od jego
przeprowadzenia bez podania przyczyny.

Nadle nictwo Lipinki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert dzier awcy w ca ci, jak równie prawo
uznania,
e przetarg nie da wyniku w ca
.
ci lub w cz ci bez podania przyczyny, bez prawa do protestów i odwo

Umowa z dzier awc , który wygra przetarg zawarta zostanie w ci gu 14 dni od daty rozstrzygni cia przetargu.
W przypadku uchylenia si od podpisania umowy dzier awy w wymaganym terminie, wadium oferenta ulega
przepadkowi.
Nadle nictwo Lipinki zastrzega sobie prawo uniewa nienia przetargu bez podania przyczyny.
Zaleca si oferentom zapoznanie z przedmiotem przetargu w obecno ci le niczego:
– Le nictwa Trzebiel – Pana Franciszka Maciejak nr tel. 696 414 270
Za czniki:
1. Oferta dzier awy – druk 3 szt.

 1. Zarz dzenie nr 25/13 Nadle niczego Nadle nictwa Lipinki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek
  wyj ciowych czynszów za dzier aw lub najem nieruchomo ci Skarbu Pa stwa pozostaj cych w zarz dzie Nadle nictwa
  Lipinki oraz innych op at za udostepnienie wymienionych nieruchomo ci;
  3. Zarz dzenie Nr 25/16 Nadle niczego Nadle nictwa Lipinki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
  prowadzenia przetargu na dzier aw lub najem gruntów i innych nieruchomo ci Skarbu Pa stwa b cych w zarz dzie
  Nadle nictwa Lipinki oraz powo ania komisji przetargowej/negocjacyjnej;
  4. Umowa dzier awy – wzór 1 egz.
  5. Protokó przekazania-przej cia – 3 egz.

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lipinki/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.12 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: żarski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6604 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,59 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 5 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6601 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,12 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6582 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 22 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6568 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 2,86 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 14 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6529 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-13

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6522 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu