Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-11
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 1.01 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5646 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,01 ha

Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,01 ha/ użytek  RV /czynsz wywoławczy  200,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 11.05.2022 godz. 09:00

 

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na dzierżawę gruntów rolnych w Babskich Budach

(znak: ZG.2217.10.2022):

1 . Nazwa i adres wydzierżawiającego: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radziwiłłów reprezentowane przez mgr inż.

Konrada Grzybowskiego — Nadleśniczego z siedzibą Nadleśnictwa: ul. Senatorówka 2/2 96 – 330 Puszcza Mariańska; tel 46 831 01 10; e-mail: radziwillow@lodz.lasy.gov.pl

 1. Tryb postępowania: przetarg ofertowy.
 2. Podstawa prawna: zgoda Dyrektora RDLP w Łodzi z dnia 15.06.2012 r.

(znak: ZS-3-2126-99/2012)

 1. Opis przedmiotu postępowania: opis przedmiotu postępowania stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

Przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w załączonym regulaminie przetargu.

 

 

Regulamin przetargu ofertowego na dzierżawę gruntów rolnych (znak: ZG.2217.10.2022):

 1. Nazwa i adres wydzierżawiającego: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radziwiłłów reprezentowane przez mgr inż. Konrada Grzybowskiego — Nadleśniczego z siedzibą nadleśnictwa: ul. Senatorówka 2/2 96 – 330 Puszcza Mariańska; tel. 46 831 01 10; e-mail: radziwillow@lodz.lasy.gov.pl.
 2. Tryb postępowania: przetarg ofertowy
 3. Podstawa prawna: zgoda Dyrektora RDLP w Łodzi z dnia 15.06.2012 r.

(znak: ZS-3-2126-99/2012)

 • Opis przedmiotu postępowania: opis przedmiotu postępowania stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

Przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w załączonym regulaminie przetargu.

 • Komisja przetargowa:

Przewodniczący — Marcin Kosieradzki

Członek — Maciej Kowalski

Członek — Natalia Chromiec

Członek — Jerzy Zawadzki

Członek — Artur Mazur

 1. Osoba uprawniona do kontaktów: Maciej Kowalski, tel. 46 831 01 10,
 2. Czynsz roczny wywoławczy: określony w opisie przedmiotu postępowania (w załączniku nr 1)
 3. Informacje dotyczące wadium:

Wydzierżawiający nie żąda od oferentów wniesienia wadium

 1. Sposób przygotowania oferty: obowiązującą formą jest forma pisemna, wg formularza ofertowego będącego Załącznikiem nr 2 do niniejszego Oferent może złożyć tylko jedną ofertę do przetargu ( w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez Oferenta wszystkie podlegają odrzuceniu). Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi oferenta, zaadresowanej na ogłaszającego z dopiskiem:

„Oferta na dzierżawę gruntów rolnych. Nie otwierać przed 11.05.2022 r. godz. 10.00”.

 1. Termin związania ofertą: do 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Termin i miejsce składania ofert: 11.05.2022 r. do godz. 09.00, siedziba Nadleśnictwa Radziwiłłów (sekretariat — pok. Nr 1)
 3. Termin i miejsce otwarcia ofert: 11.05.2022 r. godz. 10:00 (posiedzenie jawne) siedziba Nadleśnictwa Radziwiłłów pok. Nr 15 (świetlica)
 4. Kryteria wyboru oferty: wartość czynszu rocznego 100%. Oferowana wartość czynszu rocznego dzierżawnego musi być wyższaod czynszu rocznego wywoławczego. Postąpienie minimum 20,00 zł.
 5. Postanowienia końcowe:
  • przetarg może się odbyć nawet, jeśli w terminie zostanie złożona tylko jedna ważna oferta, przetarg wygra oferent, który wpłacił wadium i którego oferta przedstawiała będzie najwyższe kwoty rocznego czynszu dzierżawnego na poszczególne części — wyższe od czynszu rocznego wywoławczego,
  • nadleśnictwo powiadomi oferentów o rozstrzygnięciu przetargu na wskazane adresy e-mail w formularzu Oferta, czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżone przez oferenta w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu. Nadleśnictwo rozpatruje skargę w terminie 7 dni od jej otrzymania i zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi,  w przypadku niezaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, albo w razie uznania skargi za niezasadną nadleśnictwo poda do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu poprzez ogłoszenie na stronie internetowej nadleśnictwa:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-radziwillow/zamowienia-publiczne5 Nadleśnictwo w terminie do 14 dni od podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o terminie podpisania umowy dzierżawy,  w przypadku odmowy podpisania umowy dzierżawy przez oferenta, który wygrał przetarg Nadleśnictwo Radziwiłłów może wybrać następną w kolejności ofertę,  wzór umowy dzierżawy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,

 • przetarg może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważniony — bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu znak: ZG.2217.10.2022

Opis przedmiotu postępowania.

Dzierżawa gruntu rolnego:

Rodz. użytku I rodz. pow. Wywoławczy czynsz dzierżawny netto zł/rok
14-38-055-0003 Wiskitki

(obszar wiejski) /

Babskie Budy

14/1205 06-14-1-07-14-d-00 RV/

PL Łow-R

0,51 200,00 Nie dotyczy
06-14-1-07-14-f-OO RIVA /

PL Łow-R

0,22 Nie dotyczy
06-14-1-07-14-h-OO PsiV /

PL Łow-Ps

0,28 Nie dotyczy
x x x x Razem 1 ,01 x x

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-radziwillow/przetarg-na-dzierzawe-gruntow-rolnych-w-babskich-budach2

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.01 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: żyrardowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-21

Dodano: 18 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6616 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,44 ha

Powiat: białobrzeski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6599 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,01 ha

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 2 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6598 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 81,76 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6586 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 22,01 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-15

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6577 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 54,65 ha

Powiat: żuromiński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 10 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6559 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,60 ha

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu