Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-09
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 8.62 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5645 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,62 ha

Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 6 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 8,62 ha/ użytek ŁIV,ŁV /czynsz wywoławczy 2325,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 09.05.2022 godz. 10:00

Kościerzyna, dnia 22.04.2022 r.
Zn. spr.:ZG.2217.26.2022.DS
Ogłoszenie o przetargu
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kościerzyna
działając zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672),
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa,
na cel prowadzenia gospodarki rolnej.
1. Opis przedmiotu dzierżawy
Pisemny przetarg nieograniczony – zwany dalej przetargiem obejmuje grunty
przeznaczone na cele użytkowania rolniczego pogrupowane w pakiety. Szczegółowy
opis oraz stawkę wywoławczą czynszu za dzierżawę gruntów przedstawia poniższa
tabela.

Nr pakietu Leśnictwo Oddział Nr działki Powierzchnia Gmina Obręb
ewid.
Numer
działki ewidencyjnej
Rodzaj powierzchni Klasa jakości Stawka wywoławcza
w zł netto za rok
Wierzysko 202i 0,1100 Kościerzyna Rybaki 256/8 Bp 40,0000 1
Powierzchnia pakietu: 0,1100 Stawka wywoławcza pakietu: 40,0000
Wierzysko 216d 4 0,7200 Kościerzyna Wielki
Klincz
999 Ł IV 240,0000 2
Wierzysko 216d 4 1,0200 Kościerzyna Wielki
Klincz
999 Ł V 265,0000
Wierzysko 216d 4 0,1000 Kościerzyna Wielki
Klincz
999 Ł VI 25,0000
Powierzchnia pakietu: 1,8400 Stawka wywoławcza pakietu: 530,0000
Debrzyno 271k 5 0,6400 Kościerzyna Lizaki 296 Ł V 170,0000 3
Powierzchnia pakietu: 0,6400 Stawka wywoławcza pakietu: 170,0000
Grzybowski
Młyn
4 344f 2 0,9500 Kościerzyna Grzybowo 500/1 Ł V 250,0000
Powierzchnia pakietu: 0,9500 Stawka wywoławcza pakietu: 250,0000

 

Podrąbiona 673nx 0,4941 Karsin Borsk 673/3 Ł IV 165,0000 5
Podrąbiona 673z 1,6659 Karsin Borsk 673/3 Ł IV 550,0000
Powierzchnia pakietu: 2,1600 Stawka wywoławcza pakietu: 715,0000
Ludwikowo 75c 4 2,5123 Kościerzyna Cząstkowo 147 R V 655,0000 6
Ludwikowo 79h 1 0,4100 Kościerzyna Cząstkowo 148/1 Ł IV 135,0000
Powierzchnia pakietu: 2,9223 Stawka wywoławcza pakietu: 790,0000

Umowy dzierżawy w/w gruntów rolnych zawarte będą z okresem obowiązywania od
dnia podpisania na czas nieokreślony.
2. Termin i miejsce przetargu
Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik numer 1,
w zapieczętowanej kopercie, na której należy umieścić adnotację: „Przetarg na
dzierżawę gruntów na cele rolnicze, nie otwierać przed 9 maja 2022 roku godzina 10:15”
w kancelarii Nadleśnictwa Kościerzyna ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2022 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert przez komisję nastąpi w dniu 9 maja 2022 roku o godzinie 10:15
w siedzibie Nadleśnictwa Kościerzyna (w świetlicy – pokój 209).
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu otwarcia.
3. Warunki udziału w przetargu
1) Przed złożeniem oferty, oferent jest w obowiązku dokonać wizji lokalnej w
terenie przedmiotu przetargu oraz zapoznać się ze wzorem umowy dzierżawy
gruntów rolnych (załącznik nr 2) oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych (załącznik nr 3) .
UWAGA! Wzór umowy nie podlega żadnym negocjacjom.
2) Ponadto uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w kancelarii
Nadleśnictwa w terminie do dnia 9 maja 2022 roku godziny 10:00 prawidłowo
i czytelnie wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1).
UWAGA! Oferty wypełnione błędnie lub w sposób nieczytelny zostaną
przez komisję odrzucone . 4. Postanowienia końcowe
Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa zaoferowana wartość czynszu. W
przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna zwycięska oferta dla danego pakietu, Oferenci
którzy zaproponowali najwyższą stawkę zostaną zaproszeni do negocjacji.
Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do
podpisania umowy z Nadleśnictwem w ciągu 7 dni od daty zakończenia procedury
przetargowej.
Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,
Nadleśnictwo może ją podpisać z Oferentem, który zaoferował najkorzystniejszą z
pozostałych ofert.
Nadleśnictwo Kościerzyna zastrzega sobie prawo do:
1) zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
2) odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem.
Pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta,
2) żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczej stawki
czynszu,
3) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej .
Na wszelkie pytania i wątpliwości udzieli odpowiedzi
Referent Techniczny – Daniel Szemis w siedzibie Nadleśnictwa
lub pod numerem telefonicznym: (58) 680 15 97, kom. 538 219 822
w godzinach i dniach urzędowych od 7:30 do 15:30.
Z poważaniem
Nadleśniczy
Michał Jaworski
/podpisano elektronicznie/

 

https://koscierzyna.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/przetarg-na-dzierzawe-gruntow-rolny-3#.YnIpz9pBzct

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.62 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: kościerski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5999 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,53 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-07

Dodano: 29 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 19 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5887 dzierżawa gruntu rolnego pow. 23,15 ha

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu