Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-18
O godzinie: 10:30
Powierzchnia: 11.81 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5644 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,81 ha

Powiat:brzeski
Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 11,81 ha/ użytek  RIII /czynsz wywoławczy  11881,oo PLN/rocznie/wadium 5000,oo PLN do 13.05.2022/ termin przetargu 18.05.2022 godz. 10:30

OPO.WKUZ.GZ.4243.110.2022.GBR.40                                                                 Opole, dnia 27.04.2022r.

 

 

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA  ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU

 

działając na podstawie art. 38 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 396 z póżn.zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1944), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U z 2016r., poz. 1186), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa podaje do publicznej wiadomości, że:

 

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA

DZIERŻAWĘ

nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Grodków, powiat brzeski, województwo opolskie.

 

I.PRZEDMIOT DZIERŻAWY:

Przedmiotem      dzierżawy       są      nieruchomości      niezabudowane      określone      w       wykazie         nr

OPO.WKUZ.GZ.4243.110.2022.GBR.24 z dnia 06.04.2022r. pod pozycją nr 2, 6, 7, 8, 9 wywieszonym na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego Grodków, Sołectw: Strzegów, Kobiela, Gałązczyce, Osiek Grodkowski, Gola Grodkowska, Kopice, Izby Rolniczej w Opolu, KOWR OT w Opolu oraz na stronie internetowej BiuletynuInformacji Publicznej KOWR.

 

Nieruchomość nr 1,położona na tereniegminy Grodków powiat brzeski, województwo opolskie. W skład nieruchomości wchodzą grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka:

Lp Obręb k.m Nr działki Powierzchnia RIVb
1 Strzegów 1 88/8 0,4200 0,4200

O łącznej powierzchni 0,4200 ha

 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą nr: – OP1N/00022732/4 – dział III i IV bez wpisów

 

Budynki, budowle i składniki majątkowe przeznaczone do dzierżawy: brak.

Opis drzewostanów leśnych: brak

Nieruchomość posiada dostęp do drogi

 

Zgodnie z  informacją z Urzędu Miejskiego w Grodkowie nieruchomość oznaczona jest w Planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: R – tereny rolnicze – uprawy polowe.

 

Wywoławcza   wysokość    czynszu    w    stosunku    rocznym    wynosi        1,93    dt    pszenicy,    w      tym:

1,93  dt za użytki orne.

 

 • Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 1,00 dt.
 • Wadium wynosi: 200,00 zł

Okres dzierżawy – do 30.09.2032 roku z możliwością przedłużenia na dalsze lata

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość nr 2,położona na tereniegminy Grodków powiat brzeski, województwo opolskie.

W skład nieruchomości wchodzą:

1.grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

Lp Obręb k.m Nr działki Powierzchnia RII RIIIa RIIIb RIVb Bz Br-RIIIa
1 Gałazczyce 1 77 0,3500 —– 0,3200 —– 0,0300 —– —–
2 Gałazczyce 1 427 1,5400 —– —– —– —– 1,5400 —–
3 Gałazczyce 1 428 0,3200 —– —– —– —– 0,3200 —–
4 Gałazczyce 1 429/1 0,4166 —– 0,4166 —– —– —– —–
5 Gałazczyce 1 429/2 1,1042 —– 1,1042 —– —– —– —–
6 Gałazczyce 1 434 3,7500 —– —– 3,7500 —– —– —–
7 Gałazczyce 1 363/3 3,2176 0,1582 —– —– —– —– 3,0594
8 Gałazczyce 1 363/4 1,1163 0,7178 0,3985 —– —– —– —–

O łącznej powierzchni 11,8147 ha

dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nysie prowadzi księgi wieczyste nr OP1N/00076784/6, OP1N/00043706/6, informacja o obciążeniach i zobowiązaniach : brak.

 

 1. budynki, budowle i składniki majątkowe przeznaczone do dzierżawy: Garaż obr. Gałązczyce dz. 363/3 – nr inw. 11_115C 3. opis drzewostanów leśnych:

Na działkach nr: 427, 428 znajduje się zabytkowy park 4. inne ważne informacje o nieruchomości :

Na działce nr: 363/3 znajduje się wysypisko gruzu – pozostałości po rozbiórce obiektów budowlanych

 

Z informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Grodkowie wynika, że przedmiotowe działki przeznaczone są:  działki nr: 429/1,

429/2, 434, 363/4 – MU tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej działka nr: 77 – KDPJ – tereny dróg pieszo-jezdnych,

działka nr: 363/3 –  MU tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, E – tereny urządzeń elektroenergetycznych,  działka nr: 427, 428 – ZP – tereny zieleni urządzonej.

 

Wywoławcza wysokość czynszu w stosunku rocznym wynosi 118,81 dt pszenicy, w tym:  118,81  dt za użytki orne  i nierolne tereny urządzone w postaci parku zabytkowego oraz budynek garażu

 

 • Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 5,00 dt
 • Wadium w wysokości: 5000 zł

Okres dzierżawy : do 30.09.2024r. z możliwością przedłużenia na dalsze lata

 

———————————————————————————————————————-

 

Nieruchomość nr 3,położona na tereniegminy Grodków powiat brzeski, województwo opolskie. W skład nieruchomości wchodzą grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

Lp Obręb k.m Nr działki Powierzchnia RIIIb RIVa RIVb PsIII
1 Osiek Grodkowski 3 11/9 0,0929 0,0929 —– —– —–
2 Osiek Grodkowski 3 12/10 0,2226 0,0375 0,0675 0,1176 —–
3 Osiek Grodkowski 3 27/3 0,0814 —– —– —– 0,0814

O łącznej powierzchni 0,3969 ha

dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nysie prowadzi księgi wieczyste nr OP1N/00076728/6, OP1N/00069509/3, informacja o obciążeniach i zobowiązaniach : brak.

 

Budynki, budowle i składniki majątkowe przeznaczone do dzierżawy: brak.

Opis drzewostanów leśnych: działka nr 27/3 zadrzewiona, działka nr 12/10 częściowo zadrzewiona Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

 

Zgodnie z  informacją z Urzędu Miejskiego w Grodkowie dla przedmiotowej nieruchomości brak jest w Planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium oznaczone są symbolem: R – tereny rolne.

 

Wywoławcza wysokość czynszu w stosunku rocznym wynosi 2,55 dt pszenicy, w tym:  2,55  dt za użytki orne i zielone

 • Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 1,00 dt
 • Wadium w wysokości: 300 zł

Okres dzierżawy : do 30.09.2032r. z możliwością przedłużenia na dalsze lata

 

 

 

 

Nieruchomość nr 4, położona na terenie gminy Grodków powiat brzeski, województwo opolskie. W skład nieruchomości wchodzą grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

Lp Obręb k.m Nr działki Powierzchnia ŁIII W
1 Gola Grodkowska 2 134 0,6500 0,6400 0,0100

O łącznej powierzchni 0,6500 ha    dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nysie prowadzi księgę wieczysta nr OP1N/00072519/0.  informacja o obciążeniach i zobowiązaniach : brak.

 

Budynki, budowle i składniki majątkowe przeznaczone do dzierżawy: brak.

Opis drzewostanów leśnych: brak

Nieruchomość posiada dostęp do drogi, przez nieruchomość przebiega melioracja w postaci rowu.

 

Zgodnie z  informacją z Urzędu Miejskiego w Grodkowie nieruchomość oznaczona jest w Planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: R – tereny rolnicze – uprawy polowe.

 

Wywoławcza wysokość czynszu w stosunku rocznym wynosi 4,54 dt pszenicy, w tym:  4,54  dt za użytki orne

 • Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 1,00 dt
 • Wadium w wysokości: 500 zł

Okres dzierżawy : do 30.09.2032r. z możliwością przedłużenia na dalsze lata

———————————————————————————————————————-

Nieruchomość nr 5,położona na tereniegminy Grodków powiat brzeski, województwo opolskie. W skład nieruchomości wchodzą grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 

Lp Obręb k.m Nr działki Powierzchnia RIVb
1 Kopice 6 341 0,2200 0,22

O łącznej powierzchni 0,2200 ha

 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr: OP1N/000782912/7

(działy III i IV bez wpisów)

 

Budynki, budowle i składniki majątkowe przeznaczone do dzierżawy: brak. Opis drzewostanów leśnych: brak  Działka posiada dostęp do drogi.

 

Zgodnie z  informacją z Urzędu Miejskiego w Grodkowie oznaczona jest w Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem: R – tereny użytków rolnych, MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Wywoławcza   wysokość    czynszu    w    stosunku    rocznym    wynosi        1,01    dt    pszenicy,    w      tym:

1,01  dt za użytki rolne

 • Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 1,00 dt
 • Wadium w wysokości: 500 zł

Okres dzierżawy : do 30.09.2024r. z możliwością przedłużenia na dalsze lata

———————————————————————————————————————-

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2022r. od godz. 10:30 

w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu ul. 1-go Maja 6,   lub

może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej.

 

Nieruchomości przygotowano do dzierżawy na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem przyszłego dzierżawcy, KOWR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie może dokonać KOWR na koszt przyszłego dzierżawcy. Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Krajowego Ośrodka w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień ich wydzierżawienia.

 

Dzierżawa nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz.2243).

 

Opis minimalnych wymagań dla aplikacji oraz instrukcja obsługi aplikacji umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne

Informacja o ostatecznym sposobie przeprowadzenia przetargu zostanie udostępniona w dniu 13.05.2022r. na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana sms i email do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty,  o których mowa w pkt. III ust. 1) i wpłacili wadium.

 

W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

 • W dniu 13.05.2022r. przy użyciu  środków  komunikacji elektronicznej uczestnikom za   pośrednictwem SMS zostanie udostępnione hasło, a za pośrednictwem poczty  elektronicznej link uprawniające   do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/ adresu email    udostępnione przez uczestników w kwestionariuszu, o którym mowa w Pkt. III ust. 1 lit. b).  Udostępnione    przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu   środków komunikacji elektronicznej (hasło i link)  pozwalają na jego identyfikację a wszelkie działania    wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu  zostały one nadane.
 • Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym    niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.

 

 1. W PRZETARGU NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ:

1.Zgodnie z art. 29 ust. 3bc ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargach nie mogą uczestniczyć podmioty, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy      Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat       lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskały one       przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości płatności lub      wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (lub poprzednika prawnego – Agencji Nieruchomości Rolnych)               nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach,                których uczestniczą  osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego                i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły.

Powyższe oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzory powyższych oświadczeń stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 1. Do dnia 10.05.2022r. dostarczyła do KOWR OT Opole (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym):
  1. oświadczenia, o których mowa w pkt. II, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  2. kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
  3. stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu.
 2. Wpłaciła wadium w wymaganej wysokości w terminie, miejscu i formie zgodnie z niniejszym ogłoszeniem na rachunek bankowy KOWR OT w Opolu BGK Oddział Opole 43 1130 1219 0026 3116 1420 0002 zodpowiednim wyprzedzeniem tak, aby znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej do dnia 13.05.2022r.pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Na dowodzie wpłaty należy obowiązkowo zaznaczyć, jakiej nieruchomości dotyczy wpłata wadium (nazwa miejscowości, nr działki, ewentualnie nr nieruchomości).

Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium w ww. terminie dokonywane jest przez KOWR najpóźniej w 3 dniu przed przetargiem.

 1. Stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) osobiście w siedzibie organizatora lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 2. Spełniła inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

 

Osoby prawne zamierzające wziąć udział w przetargu powinnydo dnia 10.05.2022r. dostarczyć do KOWR aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

 

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamierzające wziąć udział w przetargu powinnydo dnia 10.05.2022r.dostarczyć do KOWR odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

 

W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą/y brać udział w przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i wydaniu nieruchomości protokołem zdawczo – odbiorczym,
 2. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:
  • żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego,
  • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy,
  • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.
  • Do czasu upływu terminów na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w art. 29 ust. 7 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez            Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu albo rozpatrzenia              Zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, proszone są o zapoznanie się z „WYTYCZNYMI” dotyczącymi form zabezpieczenia i dokumentami niezbędnymi do przedłożenia w Krajowym Ośrodku przed podpisaniem umowy dzierżawy. 

Wytyczne w tym zakresie dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/formyzabezpieczeniaczynszudzierzawnego

 

 1. WARUNKI DZIERŻAWY
 • okres dzierżawy od dnia wydania Dzierżawcy przedmiotu dzierżawy do dnia jej zakończenia, (nieruchomość przeznaczona jest wyłącznie do użytkowania rolniczego).
 • Umowa dzierżawy zostanie zawarta niezwłocznie po złożeniu zabezpieczeń zapłaty należności wynikających z umowy dzierżawy.
 • czynsz będzie naliczany od dnia wydania przedmiotu dzierżawy protokołem zdawczo – odbiorczym,
 • wydanie nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpi w dniu podpisania umowy dzierżawy,
 • czynsz dzierżawny będzie płatny w gotówce, w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy ustalonej w przetargu, przez cenę pszenicy publikowaną przez GUS za każde półrocze roku        kalendarzowego poprzedzające termin płatności,
 • terminy płatności rat za I półrocze danego roku w terminie 30 września wg cen pszenicy w I półroczu; za II półrocze danego roku w terminie 28 lutego następnego roku wg ceny pszenicy w II półroczu        poprzedniego roku,
 • płatność czynszu dzierżawnego poprzez potrącenie wymaga zgody Dyrektora Oddziału wyrażonej na piśmie,
 • nie ustala się czynszu dzierżawnego od użytków rolnych klasy VI, gruntów pod rowami oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem – W, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oznaczonych        w ewidencji symbolem – Lzr (itd. w zależności od użytków będących przedmiotem przetargu)
 • czynsz dzierżawny ustalony w trybie przetargu nie obejmuje czynszu za lasy, który zostanie ustalony zgodnie z zasadami stosowanymi w KOWR i wprowadzony aneksem do umowy po opracowaniu        uproszczonego planu urządzenia lasu lub ustaleniu przez nadleśniczego zadań z zakresu gospodarki        leśnej,
 • w trakcie trwania umowy dzierżawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może wyłączyć z przedmiotu     dzierżawy:
 • grunty o łącznej powierzchni nie większej niż 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy na dzień zawarcia umowy,
 • grunty, od których nie ustala się czynszu dzierżawnego,
 • grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele inne niż rolne, a także grunty, na których ujawnione zostały złoża kopalin,
 • grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,

Wyłączenie następuje w drodze oświadczenia woli Wydzierżawiającego złożonego Dzierżawcy na piśmie na jeden rok naprzód przed upływem roku dzierżawnego. Strony przyjmują, że upływ roku dzierżawnego następuje z dniem zakończenia zbiorów płodów rolnych w danym roku kalendarzowym z wyłączanej nieruchomości.

 • w związku z (np. przeznaczeniem części nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne) Wydzierżawiający może rozwiązać umowę w części lub całości przez jednostronne oświadczenie woli ze skutkiem natychmiastowym.

 

Dzierżawca będzie zobowiązany do:

 • złożenia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku wydania nieruchomości, stosownie do art. 777 § 1 pkt 4    ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.    1460 z późn. zm.) w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia pisemnego wezwania do wydania    dzierżawione nieruchomości – w przypadku ustalenia w wyniku przetargu rocznego czynszu dzierżawnegopowyżej 150,00 dt pszenicy
 • niezwłocznego powiadamiania właściwych organów o zauważonych zanieczyszczeniach dzierżawionych gruntów lub innych działaniach mogących niekorzystnie zmienić warunki środowiskowe,
 • dokonywania konserwacji i remontów urządzeń melioracji wodnych na swój koszt, z częstotliwością wynikającą z zasad ich prawidłowego użytkowania.

Z dniem zawarcia umowy dzierżawy Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy stan i

funkcjonowanie       urządzeń       melioracji       wodnych       na       dzierżawionych       gruntach       oraz         koszty

z  tym związane, niezależnie od stanu tych urządzeń przed zawarciem umowy dzierżawy,

 • prowadzenia gospodarki leśnej wg zasad określonych w przepisach o lasach, w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu lub zgodnie z zadaniami z zakresu gospodarki leśnej ustalonymi przez nadleśniczego na    podstawie inwentaryzacji stanu lasu,
 • niedokonywania działań, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia i uszkodzenia zadrzewień, stosownie do przepisów o ochronie przyrody, o ochronie środowiska, o lasach, o ochronie zabytków i opiece nad    Usuwanie drzew i krzewów wymaga zgody Wydzierżawiającego, w której określone będą m.in.

warunki usuwania drzew i krzewów oraz wzajemnego rozliczenia z tytułu pozyskania drewna, oraz         zgody    właściwych organów stosownie do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

 • ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  właściciela  lub    posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłat melioracyjnych oraz    innych obciążeń związanych z jego posiadaniem,

 

Szczegółowe warunki dzierżawy zgodnie z wzorem umowy dzierżawy obowiązującym w KOWR.

 

Uczestnicy przetargu mają możliwość zapoznania się z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu. Projekt umowy jest dostępny na stronie internetowej www.kowr.gov.pllub można go uzyskać, drogą elektroniczną pisząc na adres: opole@kowr.gov.pl. w treści wiadomości należy wskazać nr ogłoszenia przetargowego i położenie nieruchomości.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY:
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostanie wyznaczony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po zakończeniu przetargu i złożeniu wymaganych zabezpieczeń płatności czynszu dzierżawnego.

 

Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jestprzedłożyćdokumentypotwierdzające jego wiarygodność finansową oraz ustalić i złożyć zabezpieczenie płatności czynszudzierżawnego oraz za ewentualne bezumowne użytkowaniew Wydziale Finansowo – Księgowym i Windykacji w tut. Oddziale KOWR, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy.Zabezpieczenia należy złożyć w terminienie późniejszym niż 21 dni od datyzamknięcia przetargu.

W przypadku nie złożenia zabezpieczeń w wyznaczonym terminie, Krajowy Ośrodek wyznaczy termin ostateczny, po upływie, którego uznaje się, że uczestnik przetargu, który nie złożył zabezpieczeń, uchylił się od zawarcia umowy iwówczas wadium nie podlega zwrotowi – przepada na rzecz KOWR.

 

Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego KOWR, stosowane są następujące zabezpieczeniaprzewidziane prawem cywilnym, wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym:

 • gwarancję bankową,
 • poręczenie według prawa cywilnego,
 • weksel własny in blanco,
 • poręczenie wekslowe,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy,
 • hipotekę,
 • przelew wierzytelności,
 • blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
 • przystąpienie do długu,
 • kaucję,
 • zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych.

 

 1. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 o Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 2086 ze zm.) do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia,      odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonywania czynności prawnej      prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna      jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta      przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego      małżonka.

W związku z powyższym w przypadku posiadanej wspólności majątkowej uczestnika przetargu, stroną umowy, jako dzierżawca będzie również małżonek kandydata na dzierżawcę bądź też małżonek kandydata na dzierżawcę będzie zobowiązany do złożenia pod umową dzierżawy, w dniu jej podpisania, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka.

Zatem do podpisania umowy dzierżawy oraz złożenia zabezpieczeń wymagane jest stawiennictwo obojga małżonków. W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na dzierżawcę lub odmowy złożenia w/w oświadczenia uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA PRZETARGU
 2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny;
 3. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w  Opolu  pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu rozpatruje powyższe w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uważa się, że rozstrzygnięcie zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora OddziałuTerenowego Krajowego Ośrodka w Opolu alborozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka albo upływu terminu na wniesienie tychzastrzeżeń, umowa dzierżawy nie może zostać zawarta;

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, w tym określonymi w nim zasadach udziału w przetargu z użyciem środków komunikacji elektronicznej przedmiotem przetargu, położeniem nieruchomości, stanem technicznym budynków i budowli będących przedmiotem przetargu oraz stanem zasiewów podlegających wykupowi przed podpisaniem umowy dzierżawy. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do składania oświadczeń w tym zakresie. – zapis dostosowujemy w zależności od przedmiotu dzierżawy;
 2. Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzani przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 3. W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników przetargu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia kontaktu. Czas oczekiwania na wznowienie kontaktu nie powinien być dłuższy niż 5 minut.
 4. Po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji Przewodniczący Komisji Przetargowej podejmie trzykrotnie próbę połączenia na wskazany w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. III ust. 1) lit. b) nr telefonu. Po trzech nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji i licytacja będzie kontynuowana bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala przyczyny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej ustala dodatkowy czas na wznowienie komunikacji informując równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie.
 5. Po ponownym uzyskaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.
 6. Jeśli nastąpiło  przerwanie  komunikacji  za  pomocą  środków  technicznych  po  stronie  organizatora przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z uczestników przetargu telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj usterki technicznej. W przypadku jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie Przewodniczący Komisji powinien poinformować uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu. W przypadku jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – Przewodniczący Komisji informuje o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników przetargu, w takim przypadku informacja o wznowieniu przetargu powinna zostać przesłana z wcześniej podanym uczestnikom przetargu – z wyprzedzeniem czasowym. Po ponownym nawiązaniu łączności należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Oględzin nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w godzinach od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu. Termin oględzin można ustalić telefonicznie Z KOWR O/T      w tel. 77 4000 974
 2. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków dzierżawy (w tym postanowień projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, telefonicznie pod numerem telefonu: 77 4000 974 lub drogą elektroniczną pisząc na adres:

opole@kowr.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych uczestników przetargów ustnych (licytacyjnych) na dzierżawę/sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym przetargów przeprowadzanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych (w tym wizerunku) uprzejmie informujemy, że:

 

1)      Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu oraz utrwalonych w trakcie przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR lub Administrator) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

2)      Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3)     Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy/sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją zadań KOWR określonych w ustawie z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz 396 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do niej wydanych i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.

Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowy zawarte w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. IV ust. 1) lit. b) będą przetwarzane przez Administratora w celu potwierdzenia

Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.

4)      Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3), dla których zostały one pozyskane przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie przez Administratora wyłącznie w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania przetargu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i nie będzie utrwalany przez Administratora.

5)      Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6)      Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez oferentów danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz 396) i aktów wykonawczych do niej wydanych.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do udziału w przetargu przeprowadzanego w tej formie.

8)      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9)      Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z użyciem środków komunikacji elektronicznej wizerunek uczestników przetargu może być przetwarzany w czasie rzeczywistym w państwach trzecich w związku z tym, że serwery podmiotu udostępniającego aplikację Zoom zlokalizowane są w państwach trzecich.

W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z użyciem środków komunikacji elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu i członków komisji przetargowej, każda z osób utrwalających i rozpowszechniających wizerunek tych osób ponosić będzie odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich zezwolenia.

 

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/315999

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 11.81 ha
Województwo: opolskie
Powiat: brzeski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5807 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 8,32 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-29

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5806 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 2,03 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-05

Dodano: 27 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5779 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,08 ha

Powiat: namysłowski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-06-03

Dodano: 27 maja, 2022

O godzinie: 09:00

# 5738 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,72 ha

Powiat: strzelce opolskie

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-05-30

Dodano: 16 maja, 2022

O godzinie: 09:30

# 5698 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,99 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu