Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-12
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.71 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5641 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,71 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,71 ha/ użytek  RIV /czynsz wywoławczy  400,oo PLN/rocznie/wadium 20,oo PLN do 10.05.2022/ termin przetargu 12.05.2022 godz. 09:00

Burmistrz Złotego Stoku

GK.6845.15.2022

GK.6845.16.2022

ZŁOTY STOK

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Burmistrz Złotego Stoku działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) ogłasza:

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

 1. Na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 38/10, obręb Laski, o powierzchni 1,15000 ha. Dzierżawa na czas nieoznaczony.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana,

Część działki nr: 38/ 10,

Powierzchnia: 1,1500 ha,

Położenie: Laski,

Gmina: Złoty Stok,

KW nr: SW IZ/ 00066212/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ząbkowicach Śląskich,

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XVI/ 100/04 z dnia 18 marca 2004 r.: RP- tereny użytków rolnych; bez prawa zabudowy.

Sposób zagospodarowania: RIVa, RIVb/działka przeznaczona do użytkowania rolniczego.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w jej rozporządzaniu.

Cena     wywoławcza dzierżawnego rocznego czynszu 187,50 zł

(słownie: sto osiemdziesiąt siedem 50/ 100)

Wysokość wadium 10,00 zł
Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż – 10 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2022 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, pok. nr 15.

Informacje o nieruchomości były podane w wykazie nieruchomości przez okres 21 dni tj. od dnia 15.03.2022 r. do dnia 05.04.2022 r.

 1. Na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 38/ 14, obręb Laski, o powierzchni 1,5600 ha. Dzierżawa na czas nieoznaczony.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana,

Część działki nr: 38/ 14,

Powierzchnia: 1,5600 ha,

Położenie: Laski,

Gmina: Złoty Stok,

KW nr: SW IZ/ 0006212/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ząbkowicach Śląskich,

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XVI/ 100/04 z dnia 18 marca 2004 r.: RP- 'Tereny użytków rolnych; bez prawa zabudowy

Sposób zagospodarowania: RIVb, PsV, RV /działka przeznaczona do użytkowania rolniczego.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w jej rozporządzaniu.

Cena wywoławcza dzierżawnego rocznego czynszu 212,90 zł

(słownie: dwieście dwanaście 90/ 100)

Wysokość wadium 10,00 zł
Wysokość postąpienia: o  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż – 10 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2022 r. o godz. 9:15 w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, pok. nr 15.

Informacje o nieruchomości były podane w wykazie nieruchomości przez okres 21 dni tj. od dnia

15.03.2022 r. do dnia 05.04.2022 r.

Uwaga:

 1. Termin wnoszenia opłat: w dwóch ratach do 15 maja (I rata) i do 15 września (II rata) każdego roku.
 2. Dzierżawcę obciążają koszty przedmiotu dzierżawy, podatek od nieruchomości oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.
 3. Zasady aktualizacji opłat: wsokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Zarządzenia Nr 512/2021 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ustalenia wsokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Złoty Stok użytkowane rolniczo oraz wydzierżawiane na inne cele.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

 1. W przetarqu moqą brać udział osobą fizuczne i osobą prawne, ieżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wtłżei określonei tvusokoŚci na rachunek Urzedu Mieiskieqo w Złotum Stokunr konta BS/O złotu stok nr 79 95331069 2008 0006 8303 0004 do dnia 10.05.2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości wraz z powierzchnią przeznaczoną do dzierżawy, na którą wnoszone jest wadium.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zostanie:

zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,  zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

 1. W celu ustalenia uczestników przetargu należy przedstawić komisji przetargowej:

osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość, potwierdzenie wniesienia wadium oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,  osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość, potwierdzenie wniesienia wadium, aktualny wciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,  osoby prawne: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących podmiot, potwierdzenie wniesienia wadium oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium.

 1. Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenia, iż zapoznali się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, jego warunkami i przyjmują je bez zastrzeżeń, że znany jest im stan faktyczny i prawny nieruchomości oraz, że wrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury związanej z dzierżawą nieruchomości.
 2. Osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy.
 3. Jeżeli osoba ustalona, jako Dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, organizator może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem przystąpienia do przetargu iest brak zadłużenia wobec Gminy Złoty Stok.
 4. Dzierżawa nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach rŚląskich i nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działek w terenie. Gmina Złoty Stok nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym a stanem faktycznym na gruncie.
 5. Okazanie granic działki i poniesienie kosztów z tym związanych należy do Dzierżawcy.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.
 7. Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, Rynek 22 — pokój nr 17, tel. 74 8164 155.

Załącznik Nr 1 – wzór umowy dzierżawy,

Niniejsze ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres, co najmniej 30 dni.

Wywieszono dnia06 04-2022 r.

http://zlotystok.biuletyn.net/?bip=2&cid=1157&id=3990

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.71 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: ząbkowicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu