Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-02
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 1.05 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5640 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,05 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,05 ha/ użytek  RIV /czynsz wywoławczy  500,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo PLN do 30.05.2022/ termin przetargu 02.06.2022 godz. 09:00

Ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2022 r.

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Jasnym Polu

Burmistrz Krotoszyna na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia nr 1362/2022 Burmistrza Krotoszyna z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych na terenie Krotoszyna, Biadek, Brzozy,

Jasnego Pola, Orpiszewa i Smoszewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na

wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/2, o powierzchni 1,0500 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZlR/00025624/5 położonej w Jasnym Polu.

W skład nieruchomości wchodzą: grunty orne RIVa — 1,0500 ha.

Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku o g. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7, budynek A, pokój nr 41, w formie ustnej licytacji wysokości rocznego czynszu dzierżawnego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium.

Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne muszą posiadać stosowne pełnomocnictwo udzielone na piśmie, dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) i złożenie Oświadczenia przystępującego do przetargu.

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 30 maja 2022 roku przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie o numerze 50 1090 1157 0000 0000 1501 5855. Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na w/w rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich, które mogłyby uniemożliwić lub w jakikolwiek sposób utrudniać wykonywanie przez Dzierżawcę jego uprawnień wynikających z umowy.

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu przekazać Komisji Przetargowej następujące informacje i dokumenty:

 1. l) podać dane:
 • w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres,
 • w przypadku spółek prawa handlowego lub innych osób prawnych nazwę firmy, siedzibę,

2) okazać dokument tożsamości, 3) przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu na piśmie (w przypadku reprezentowania innej osoby),

4) przedłożyć pisemne Oświadczenie przystępującego do przetargu:

 • o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi lub jakimikolwiek innymi płatnościami wobec Miasta i Gminy Krotoszyn lub oświadczenie że oferent nie był i nie jest zobowiązany do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Miasta i Gminy Krotoszyn,
 • o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi wobec organów skarbowych,
 • o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS / KRUS,
 • o niefigurowaniu jako dłużnik w biurach informacji gospodarczej,
 • o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, Regulaminie przetargu i projekcie umowy dzierżawy oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń,
 • przedłożyć aktualny wypis / odpis z właściwego rejestru (np. CEIDG, KRS) wraz z oświadczeniem o zgodności zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym na dzień przetargu — w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych,
 • przedłożyć kopię umowy spółki cywilnej — w przypadku oferentów zamierzających działać wspólnie,
 • okazać dowód wniesienia wadium.

Oferenci nie spełniający opisanych wyżej wymogów formalnych nie zostaną dopuszczeni do licytacji.

Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Urząd Miejski w Krotoszynie, pod rygorem odstąpienia przez Urząd Miejski w Krotoszynie od zawarcia umowy dzierżawy oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Miasta i Gminy Krotoszyn. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto i Gmina Krotoszyn z siedzibą przy ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, e-mail: um@krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 42 01.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie jest Pan Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn lub e-mail: iod@um.krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 42 Ol.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 6. Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO•,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa

m.in. ustawy o rachunkowości, Kodeksu cywilnego oraz wypełnienia praw dotyczących roszczeń.

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Szczegółowych informacji o warunkach przetargu udziela: Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, budynek B, parter, tel. 62 722 74 56.

Burmistrz Krotoszyna zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Burmistrz Krotoszyna

/ – / mgr Franciszek Marszałek

https://www.bip.um.krotoszyn.pl/a,106401,ogloszenie-burmistrza-krotoszyna-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-wydzierzawienie-nie.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.05 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 2 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5985 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 31,2 ha

Powiat: słupecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu