Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-11
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 3.02 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5638 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,02 ha

Powiat:sejneński
Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,02 ha/ użytek  PsIV /czynsz wywoławczy  1045,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 11.05.2022 godz. 09:00

Głęboki Bród dnia 27.04.2022 r.

Znak sprawy: ZG.2217.36.2022

 

                                                                                          OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Głęboki Bród w Głębokim Brodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych będących w zarządzie nadleśnictwa.

 1. Organizator przetargu

Nadleśnictwo Głęboki Bród

Głęboki Bród 4

16-506 Giby

e-mail: glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl

tel.: +48 87 516-52-03

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gleboki-brod/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

 1. Przedmiot przetargu
 2. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntów rolnych zarządzanych przez nadleśnictwo, według poniższego zestawienia:

 

Tabela 1 Zestawienie gruntów rolnych Nadleśnictwa Głęboki Bród do przetargu

Lp. Adres leśny Obręb ewidencyjny Nr działki ewidencyjnej Nr części Nr Księgi wieczystej Kategoria gruntu Klasa gruntu Pow. wystawiona do przetargu [ha]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01-12-1-02-510 -h -00 Głęboki Bród (0006) 511 1 SU1N/00000008/5 Ps VI 2,5694
2 01-12-1-03-7A -ax -00 Buda Ruska (0004) 271/7 2 SU1N/00008168/0 Ps VI 0,4575
RAZEM 3,0269

 

 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na cele rolnicze.
 2. Cenę minimalną czynszu ustala się w wysokości 346,24 zł netto za 1 ha dzierżawionego gruntu rocznie, zgodnie z zarządzeniem nr 26/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród z dnia 27.10.2020 r.
 3. Tryb przetargu

Pisemny przetarg nieograniczony, którego celem jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Głęboki Bród.

 1. Warunki udziału w przetargu

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy do dnia 10.05.2022, godz. 09:00 złożą ofertę zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5, nie posiadają wymagalnych zobowiązań w stosunku do PGL Lasy Państwowe oraz znajdują się w sytuacji prawnej, ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację umowy.

Cenę minimalną czynszu ustala się na 346,24 zł netto za 1 ha dzierżawionego gruntu rocznie.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta może być złożona na dowolną liczbę część z tabeli 1.

Ofertę można sporządzić własnoręcznie lub złożyć na druku udostępnionym przez nadleśnictwo w załączniku ogłoszenia oraz dostępnym w sekretariacie nadleśnictwa.

Oferta powinna zawierać:

 1. a) dane oferenta, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu,
 2. b) adres do doręczania korespondencji;
 3. c) numery części na którą składana jest oferta (kolumna nr 5 z tabeli 1),
 4. d) oferowaną kwotę czynszu dla każdej części w zł/ha netto rocznie, która nie może być niższa niż ustalona cena minimalna,
 5. e) oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy i niewnoszeniu do niego uwag,
 6. f) zobowiązanie, że w przypadku wygranej, oferent zawrze umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Nadleśnictwo Głęboki Bród,

 

Oferty nieczytelne oraz zawierające błędy rachunkowe zostaną odrzucone.

 

Ofertę należy wysłać na adres: Głęboki Bród 4, 16-506 Giby, lub złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Głęboki Bród w szczelnie zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opisanej wg poniższego wzoru.

Imię i nazwisko

adres oferenta

Nadleśnictwo Głęboki Bród

Głęboki Bród 4

16-506 Giby

OFERTA

W przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych

 

 

 

 1. Terminy

Oferty należy złożyć  do dnia 11.05.2022 r., godz. 9:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.05.2022 r., o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Głęboki Bród.

Termin związania ofertą – 30 dni

 1. Wybór oferty

Kryterium wyboru ofert:

 

 1. Oferowana cena – 60%

Liczba punktów według wzoru: cena oferowana/najwyższa oferowana cena*60

 1. Odległość w linii prostej od miejsca zamieszkania do granicy działki oznaczonej w przetargu – 20%

do 5 km – 20 pkt.

5,01 – 10 km -10 pkt.

powyżej 10 km – 0 pkt.

 1. Powierzchnia dzierżawionych gruntów rolnych nadleśnictwa na dzień składania ofert ‑ 20%

do – 1,0 ha – 0 pkt.

1,01 – 5,00 ha – 10 pkt.

powyżej 5,00 ha – 20 pkt.

 

Wyboru ofert dokonuje się dla każdej części oddzielnie.

 

 1. Umowa

Wzór umowy dzierżawy gruntów rolnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

 

 1. Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach zawartej umowy jest Nadleśnictwo Głęboki Bród, będące Organizatorem przetargu.

Dane osobowe zbierane są w celu realizacji umowy dzierżawy i będą przetwarzane nie dłużej niż zgodnie z terminami przewidzianymi prawem oraz przez okres wynikający z aktualnego Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Więcej informacji o ochronie danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Nadleśnictwa (http://www.gleboki-brod.bialystok.lasy.gov.pl) w zakładce Informacje/RODO, w siedzibie Nadleśnictwa bądź kontaktując się z Nadleśnictwem (dane kontaktowe podane w ust. 1 Ogłoszenia).

 1. Pozostałe informacje

Nadleśniczy może postanowić o unieważnieniu przetargu w każdym czasie albo odstąpić od wyboru oferty bez podania przyczyn.

Nie przewiduje się możliwości wnoszenia protestów i odwołań w stosunku do procedury ani wyniku przetargu.

W przypadku złożenia dwóch najwyższych ofert o jednakowej sumie otrzymanych punktów, na tę samą działkę, wyznaczony zostanie dodatkowy termin na złożenie ofert uzupełniających.

Szczegółowych informacji udziela Daniel Skindzier telefonicznie pod numerem +48 87 516-52-03, wew. 18

Załączniki:

 1. Wzór umowy dzierżawy
 2. Mapy z lokalizacją gruntów (2 mapy)
 3. Formularz oferty

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Głęboki Bród

Piotr Karnasiewicz

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gleboki-brod/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.02 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: sejneński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6017 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,00 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 25 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5837 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,46 ha

Powiat: łomżyński

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-08-03

Dodano: 1 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5791 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,38 ha

Powiat: siemiatycki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-06-24

Dodano: 24 maja, 2022

O godzinie: 10:30

# 5723 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,41 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-05-20

Dodano: 6 maja, 2022

O godzinie: 09:00

# 5658 dzierżawa gruntu rolnego pow. 34,84 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-05-18

Dodano: 6 maja, 2022

O godzinie: 11:00

# 5657 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,76 ha

Powiat: wysokomazowiecki

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu