Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-10
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.70 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5637 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,70 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,70 ha/ użytek  RIII,PsIII /czynsz wywoławczy  1321,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 10.05.2022 godz. 10:00

Ustroń, 21-04-2022

Zn. spr. SA.2217.5.2022

Ogłoszenie o pisemnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawe gruntów rolnych

Na podstawie Zarządzenia nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 21.01.2021 w zakresie wprowadzenia do stosowania „Wytycznych w sprawie dzierżawy i najmu nieruchomości na terenie jednostek nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach.” Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntów rolnych z przeznaczeniem na cele rolne, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń.

Wykaz pakietów gruntów rolnych przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 • Ofertę przetargową na wybrane pakiety należy złożyć pisemnie, na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do powinna zawierać :
  1. Imię , nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta,
  2. Dokładny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres email (nieobowiązkowy),
  3. Numer pakietu wraz z rodzajem użytków, oznaczeniem oddziałów i powierzchnią gruntów zawartych w pakiecie, które Oferent zamierza wydzierżawić (według danych z załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia),
  4. Oferowaną wartość rocznego czynszu dzierżawnego, która nie może być mniejsza niż podana wartość wywoławcza netto dla każdego użytku wyszczególnionego w pakiecie,
  5. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz wzorem umowy (załączniki nr 4 i 3 ),
  6. Oświadczenie Oferenta o braku zaległości finansowych wobec Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń (załącznik nr 5),
  7. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją RODO (załącznik nr 1).
 • Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych. 3) Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas nieokreślony ( załącznik nr 3 wzór umowy)

4) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Ustroń. Nie otwierać do 10-05-2022 do godziny 10:00” w sekretariacie Nadleśnictwa Ustroń lub przestać na adres: Nadleśnictwo Ustroń ul.3 Maja 108 43-450 Ustroń w terminie do dnia 10-05-2022 do godziny 9:30.

 1. TERMIN OTWARCIA

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-05-2022 0 godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Ustroń (w biurze sekretarza).

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość czynszu rocznego dla danego pakietu. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego pakietu. W trakcie oceny i wyboru ofert, najwyżej oceniona zostanie oferta w której zaproponowano najwyższą wartość czynszu rocznego dla danego pakietu. Sposób obliczenia czynszu rocznego dla pakietu został opisany w Zarządzeniu nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 21.01.2021. Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to , że zostały złożone oferty o takiej samej cenie; Oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Komisję ofert dodatkowych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. I) Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 • Przetarg dla danego pakietu uważa się za nierozstrzygnięty bez podania przyczyny jeżeli:

a, nie wpłynęła żadna oferta na ten pakiet,

 1. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości co najmniej równej wywoławczej wysokości czynszu,
 2. wszystkie oferty zostały odrzucone lub nie została wybrana żadna ze złożonych ofert na ten pakiet.
 • Przetarg przeprowadza się także w przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 • Oferta zostanie odrzucona jeśli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
  2. nie zawiera danych o których mowa w rozdziale I lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne, lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez Oferenta mogłoby prowadzić do jej uznania za nową ofertę,
  3. zawiera określenie czynszu na wybrany pakiet w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza,
 • O wyniku przetargu Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
 • Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Ustroń w terminie do 16-05-2022 W przypadku nie podpisania umowy przez Oferenta w/w podanym terminie zostanie wybrana kolejna najkorzystniejsza oferta.
 • Na wszystkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia odpowiedzi udziela specjalista ds. edukacji i administracji Monika Matl w godzinach od 8.00 do 14.00 , tel. 33 854 35 21 wew. 711 do dnia 9-05-

2022.

 • Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w terenie po wcześniejszym umówieniu terminu z leśniczym leśnictwa Pruchna. Numer kontaktowy do leśnictwa Pruchna , na terenie którego są zlokalizowane grunty przeznaczone do dzierżawy : 33 857 35 82 w godz. od 7.00 do 9.00

5637 ustroń 1,7 ha 10.05.2022 wykaz

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-ustron/i-nieograniczony-ofertowy-pisemny-przetarg-na-dzierzawe-gruntow-rolnych

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.70 ha
Województwo: śląskie
Powiat: cieszyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6558 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 10,58 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6556 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,74 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-16

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6548 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,85 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 15 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6469 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 15,24 ha

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-02-06

Dodano: 13 stycznia, 2024

O godzinie: 14:00

# 6468 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,82 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-11

Dodano: 6 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6425 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,92 ha

Powiat: wodzisławski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu