Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-31
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 19.56 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5636 dzierżawa gruntu rolnego pow. 19,56 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 19,56 ha/ użytek  ŁVI,PsIV,PsV,PsVI,LsV,ŁIV czynsz wywoławczy  19565,oo PLN/rocznie/wadium 1960,oo PLN do 26.05.2022/ termin przetargu 31.05.2022 godz. 09:00

WÓJT GMINY WIELKIE OCZY

 

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego

Gminy Wielkie Oczy położonych w miejscowości Żmijowiska gm. Wielkie Oczy, działki 85 wpisanej do Księgi Wieczystej PR1L/00028269/1.

 

Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość nieobciążona, która była wyszczególniona w wykazie z dnia 29 marca 2022 r.

 

Nr ewidencyjny działki 85
Miejscowość Żmijowiska
Powierzchnia działki 35,4153 ha
Powierzchnia działki wydzierżawianej 19,5656 ha
Nr Księgi Wieczystej PR1L/00028269/1
Położenie i opis nieruchomości Nieruchomość rolna, posiada dostęp do drogi publicznej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Brak planu.

Nieruchomość wydzierżawiona z przeznaczeniem na cele rolne. ŁVI,PsIV,PsV,PsVI,LsV,ŁIV,ŁV

Termin zagospodarowania nieruchomości Do 10 lat
Cena (netto) wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 19.565,60 zł
Wysokość wadium 1.960,00 zł
Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej 200,00 zł
Termin wnoszenia opłat 30 czerwiec każdego roku obowiązywania umowy.
Okres umowy Do 10 lat
Aktualizacja opłat Możliwa waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż raz w roku (ze skutkiem od 1 stycznia)

każdego roku o  wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

Data i godzina przetargu 31.05.2022 r. 9:00

 

I Przetarg na dzierżawę nieruchomości wymienionych w ogłoszeniu odbędzie się w dniu 31.05.2022 r. o godzinie 9:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie podanym w dalszej części ogłoszenia. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami działek będących przedmiotem przetargu. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt dzierżawcy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 21 9101 1013 2005 5100 2293 0013 Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Filia Wielkie Oczy do dnia 26.05.2022 roku (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe).

Dowód wpłaty wadium z tytułem przelewu „wadium na dzierżawę działki o nr ewid. … w miejscowości …” należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia czy zakończenia przetargu.

W przypadku dzierżawy obejmującej niepełny rok kalendarzowy roczna kwota czynszu dzierżawnego ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do faktycznej ilości dni dzierżawy w danym roku.

Dzierżawca nieruchomości zobowiązany jest uiścić kwotę czynszu dzierżawnego na rachunek bankowy nr 54 9101 1013 2005 5100 2293 0001 Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Filia Wielkie Oczy lub w kasie Urzędu Gminy Wielkie Oczy w terminie do 30 czerwca każdego roku obowiązywania umowy.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

  1. Żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia,
  2. Osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić wtedy od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informuje się, że:

  1. Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.
  2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz inne dokumenty tj.: dowód wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

 

Informacje na temat nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Wielkie Oczy – pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr telefonu (16) 307 12 77.

 

Wielkie Oczy, dnia 26.04.2022 roku

 

 

 

Podpis na oryginale

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 26.04.2022 r. do 26.05.2022 r.:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielkie Oczy,
  2. na tablicy ogłoszeń sołectwa Żmijowiska,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.wielkieoczy.info.pl
  4. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielkie Oczy www.bip.wielkieoczy.pl

 

http://bip.wielkieoczy.pl/index.php?id=672&a=110&n_id=5253

 

Szczegóły

Powierzchnia: 19.56 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: lubaczowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:20

# 6554 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6553 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,96 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6551 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,11 ha

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu