Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-12
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 3.00 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5634 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,00 ha

Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,00 ha/ użytek PsV/ czynsz wywoławczy 1200,oo PLN/rocznie/wadium 120,oo PLN do 11.05.2022/ termin składania ofert 12.05.2022 godz. 12:00

Międzyrzecz, 27.04.2022

Zn. spr.: ZG.2217.2.2.2022

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Międzyrzecz z siedzibą przy ul. Poznańskiej 38, 66-300 Międzyrzecz, na podstawie Decyzji Nr 10/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzecz z dnia 26.04.2022 r. ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz.

     I.      PRZEDMIOT PRZETARGU

Przetarg obejmuje dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Międzyrzecz, stanowiącej część działki ewid. nr 2239/5, obr. ewid. Nietoperek, gm. Międzyrzecz – Obszar wiejski, użytek Ps V o pow. 3,0000 ha, na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego (w tym użytkowania rolniczego na cele prowadzonej gospodarki łowieckiej).

Opis nieruchomości i mapa z lokalizacją nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Grunt nie może być wykorzystywany w innym niż ww. celu, w tym w szczególności posadowienia budynków, budowli oraz obiektów budowlanych i przetrzymywania obiektów tymczasowych.

II.         ZAWARTOŚĆ I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Pisemną ofertę na dzierżawę gruntu należy złożyć na formularzu ofertowym przygotowanym przez Nadleśnictwo Międzyrzecz, stanowiącym załącznik nr 2

do Ogłoszenia.

Do oferty powinny zostać załączone również podpisana klauzula RODO stanowiąca załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz potwierdzenie uiszczenia wadium.

III.        TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Dzierżawa gruntu rolnego w Nadleśnictwie Międzyrzecz ZG.2217.2.2.2022” w siedzibie Nadleśnictwa Międzyrzecz, ul. Poznańska 38, 66-300 Międzyrzecz, w terminie do dnia

12.05.2022 r., do godz. 12:00.

Nadleśnictwo Międzyrzecz, ul. Poznańska 38, 66-300 Międzyrzecz

tel.: +48 95 741 23 66 , fax: +48 95 741 24 35 , e-mail: miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl                www.lasy.gov.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2022 r. o godz. 12:30 w budynku siedziby nadleśnictwa, w obecności Komisji przetargowej i Oferentów którzy zechcą uczestniczyć w otwarciu ofert (obecność Oferentów nie jest obowiązkowa).

IV.       ODRZUCENIE OFERT

Z przetargu odrzuca się oferty:

 • w których zadeklarowana kwota czynszu dzierżawnego będzie niższa niż podana w ogłoszeniu,
 • złożone po terminie wyznaczonym do składania ofert,
 • pozbawione istotnych elementów np.: podpisu Oferenta lub osoby pisemnie upoważnionej,
 • na które nie wpłynęło wadium,
 • złożone będą na innym druku niż Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 • w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na ten sam grunt, ofertę można wycofać tylko i wyłącznie przed terminem otwarcia ofert.

V.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  wadium w kwocie 120 zł należy wnieść w terminie do 11.05.2022 r. do godz. 12:00 przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Międzyrzecz nr 06 1240 3578 1111 0010 6676 5724 w tytule przelewu powinien znaleźć się opis: „Wadium – dzierżawa gruntu ZG.2217.2.2.2022, imię i nazwisko”

 • wadium uznaje się za skuteczne jeżeli w podanym wyżej terminie zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Nadleśnictwa Międzyrzecz,
 • wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy,
 • wadium Oferenta, którego oferta została odrzucona, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu,
 • wadium Oferenta spełniającego warunki przetargu zostanie zwrócone po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert,
 • wadium Oferenta, którego oferta została wybrana może zostać zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

VI.       KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Przetarg wygrywa Oferent, który zaproponował najwyższą wysokość czynszu dzierżawnego. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Komisja przetargowa przeprowadzi ustne negocjacje cenowe pomiędzy Oferentami, którzy złożyli oferty równorzędne w celu wyłonienia oferty wygrywającej.

Cena wywoławcza (netto) za dzierżawę gruntu została określona Decyzją nr

10/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzecz z dn. 26.04.2022 r. i wynosi:

400 zł za 1 ha

2

VII.       UMOWA DZIERŻAWY

Nadleśnictwo Międzyrzecz zawrze z Oferentem, którego oferta wygrała umowę dzierżawy na okres nieoznaczony, obowiązującą od momentu podpisania umowy i protokolarnego przekazania nieruchomości.

Nadleśnictwo Międzyrzecz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Szczegółowe informacje oraz wszystkie załączniki dostępne są:

 • na stronie           internetowej Nadleśnictwa           Międzyrzecz             pod             adresem: https://miedzyrzecz.szczecin.lasy.gov.pl/,
 • w siedzibie Nadleśnictwa Międzyrzecz pod adresem: ul. Poznańska 38, 66-300 Międzyrzecz.

W razie pytań należy dzwonić pod numer telefonu 95 742 77 11 lub 95 741 23 66.

Z poważaniem

Jacek Więckowski

Nadleśniczy

/Podpisano elektronicznie/

https://miedzyrzecz.szczecin.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-gruntow-rolny-1

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.00 ha
Województwo: lubuskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6604 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,59 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 5 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6601 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,12 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6582 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 22 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6568 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 2,86 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 14 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6529 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-13

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6522 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu