Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-12
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 17.59 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5633 dzierżawa gruntu rolnego pow. 17,59 ha

Powiat:średzki
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 17,59 ha/ użytek RIII, RVI,RV,ŁV/ czynsz wywoławczy 29377,oo PLN/rocznie/wadium 2940,oo PLN do 06.05.2022/ termin przetargu 12.05.2022 godz. 09:00

Zarząd Powiatu Średzkiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony na cele rolnicze tj. pod uprawy polowe

 

Zarząd Powiatu Średzkiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  na czas nieokreślony na cele rolnicze tj. pod uprawy polowe, nieruchomości o łącznej pow. 17,5911 ha,  położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 • 3787/2 o pow. 0,2681 ha, 3790 o pow. 1,0353 ha oraz 3848/3 o pow. 0,0126 ha, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00032243/0,
 • 3779 o pow. 3,7900 ha dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00059446/8,
 • 4061 o pow. 0,2996 ha dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00062505/4,
 • 4062 o pow. 0,2949 ha dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00062506/1,
 • 4063 o pow. 0,2949 ha dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00062507/8,
 • 4064 o pow. 0,2949 ha dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00062508/5,
 • 4065 o pow. 0,2949 ha dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00062509/2,
 • 4066 o pow. 0,2948 ha dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00062510/2,
 • 4067 o pow. 0,2949 ha dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00062511/9,
 • 4068 o pow. 0,4712 ha dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00062512/6,
 • 4069 o pow. 9,9450 ha dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00047072/8.

Ww. działki są położone w Środzie Wielkopolskiej, pozostają niezabudowane, użytkowane dotychczas rolniczo,  usytuowane są częściowo w bliskim, a częściowo w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej S11. Nie stanowią jednorodnego kompleksu, posiadają dostęp do drogi, stanowią grunty orne klasy IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, łąki klasy V oraz w części nieużytki.

Działki oznaczone nr  4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4067, 4068, 4069 oraz cześć działki oznaczonej  nr 3779 nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska działki oznaczone nr 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067 stanowią grunty orne o mniejszej przydatności dla rolnictwa, w obszarze chronionego krajobrazu, Natura 2000 oraz w ostoi ptactwa wodnego; działka oznaczona nr 4068 stanowi w części grunty orne o mniejszej przydatności dla rolnictwa, w części droga z wiaduktem, w obszarze chronionego krajobrazu, Natura 2000 oraz w ostoi ptactwa wodnego; działka oznaczona nr 4069 stanowi w części grunty orne o mniejszej przydatności dla rolnictwa, w części zieleń łąkowa, w części wody, w części droga, w obszarze chronionego krajobrazu, Natura 2000 oraz w ostoi ptactwa wodnego; działka oznaczona nr 3779 stanowi w części tereny rolno-przemysłowe, w części tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o najwyższych wartościach, w części druga jezdnia drogi krajowej S11.

Działki oznaczone nr 3848/3, 3790, 3787/2 oraz część działki oznaczonej nr 3779 objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: działka oznaczona nr 3848/3  stanowi teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; działka oznaczona nr 3790 stanowi w części teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w części istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kV; działka oznaczona nr 3787/2 stanowi w części teren drogi publicznej zbiorczej, w części istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kV; cześć działki oznaczonej nr 3779 stanowi w części teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w części teren drogi publicznej ekspresowej S11, w części teren drogi publicznej zbiorczej.

Wywoławcza roczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 1.670,00 zł / ha, czyli łącznie 29.377,14 zł. Na dzień podjęcia uchwały o ogłoszeniu przetargu dzierżawa gruntów na cele rolnicze zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium:  2.940,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości. Wadia winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. PKO BP S.A. nr 37 1020 4160 0000 2402 0007 2215 nie później niż w dniu 6 maja 2022 r.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 9.00  w sali nr 107 ( parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Daszyńskiego 5.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz umową dzierżawy, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia o przetargu opublikowanego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. 

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1.470,00 zł w odniesieniu do wywoławczej łącznej stawki czynszu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie ponad wywoławczą stawkę czynszu.
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcie przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości.

Ponadto:

 • jeżeli osobę fizyczną reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pisemne pełnomocnictwo,
 • w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa,
 • w przypadku cudzoziemców jeżeli cudzoziemiec zobowiązany jest do wpisu do właściwego dla jego kraju rejestru: wypis z przedmiotowego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.
Dokumenty przedkładane w przetargu, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Średzkiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 (parter – pok. 116) lub telefonicznie pod nr 61 286 62 36.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest w prasie lokalnej, na stronie internetowej Starostwa: www.powiatsredzki.pl,w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiatsredzki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 (parter).

 

https://bip.powiatsredzki.pl/powiatsredzki/bip/przetargi/ogloszenia-o-przetargach.html?pid=21771

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 17.59 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: średzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6544 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 13 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6527 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,57 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-21

Dodano: 4 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6525 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,41 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu