Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-13
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 15.74 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5632 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,74 ha

Powiat:płocki
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 9 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem  15,74 ha/ użytek RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 1637,oo PLN/miesięcznie/wadium  razem 4500,oo PLN do 09.05.2022/ termin przetargu 13.05.2022 godz. 12:00

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia nr 3227/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej Obr. 12 z przeznaczeniem pod uprawy i ustalenia składu kom isji przetargowej

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA OGŁASZA

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNACZENIEM POD UPRAWY

Numer przetargu Położenie Nr ewidencyjny działki Obręb Powierzchnia

2

Nr księgi wieczystej Okres dzierżawy Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto Termin płatności czynszu Opis nieruchomości Przeznaczenie Zasady aktualizacji opłat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12
1. Płock ul.

Dobrzykowska

402/3 o pow. o pow. 404/3 o pow.

405/3 o pow.

406/3 o pow. 407/3 o pow.

410/3 0 pow

1693

2854 m2

2531 m2

3816 m2

1771 m2

1807 m2

1896 m2

12 łącznie

16.368

Nr PL 11)/00043763/4 do

30.04.2025 r.

I zł/ar miesięcznie

21 dni od daty wystawienia faktury

nieruchomość gruntowa niezabudowana uprawy nie przewiduje się
2. Płock ul.

Dobrzykowska

445/2 0 pow. 5275 m2 446/2 0 pow. 5030 m2 cz.dz. nr 437/2 0 pow.

2839 m2 (zgodnie z załącznikiem mapowym)

12 łącznie

13.144

Nr PLI 1)/00043763/4 do

30.04.2025 r.

1 ,()4 zł/ar miesięcznie

21 dni od daty wystawienia faktury

nieruchomość gruntowa n iezabudowana uprawy nie przewiduje się

 

3. Płock ul.

Dobrzykowska

612/1 o pow. 7768 m2

611/1 o pow. 5345 m2

12 łącznie

13.113

Nr PL I P/00063218/5 do

30.04.2025 r.

1,04 zł/ar miesięcznie

21 dni od daty wystawienia faktury

nieruchomość gruntowa niezabudowana uprawy nie przewiduje sie
4. Płock ul.

Dobrzykowska

435/3 o pow. 5609

433/3 o pow. 2954 m2

431/3 o pow. 3069 m2

429 0 pow. 3452

428/3 0 pow. 8062 m2

425/3 0 pow. 1992 m2

430/3 0 pow. 249 m2

12 łącznie

25.387

Nr PL 11)/00043763/4 do

30.04.2025 r.

I ,04 zł/ar miesięcznie

21 dni od daty wystawienia faktury

nieruchomość gruntowa niezabudowana uprawy nie przewiduje się
5. Płock ul.

Dobrzykowska

422/1

417/1

418/1

419/1

420/1

o pow. 11077 o pow. 3583 m2 o pow. 3272 m2 o pow. 3283 m2 o pow. 2573 m2 12 łącznie

23.788

Nr PL 11)/00043763/4 do

30.04.2025 r.

I 04 zł/ar miesięcznie

21 dni od daty wystawienia faktury

nieruchomość gruntowa niezabudowana uprawy nie przewiduje się
6. Płock ul.

Dobrzykowska

407/1

406/1

405/1

404/1

403/1

402/1

400/3

400/6

399/1

398/1

397/1

o pow o pow. o pow. o pow. o pow. o pow. o pow. o pow. o pow. o pow. o pow. 2141

2393 m2

5108 m2

3341

3864 m2

2298 m2

3298   m2

3299   m2

1973 m2

2128 m2

1820 m2

12 łącznie

31.663

Nr PL IP/00043763/4 do

30.04.2025 r.

1 04 zł/ar miesięcznie

21 dni od daty wystawienia faktury

n ieruchomość gruntowa niezabudowana uprawy nie przewiduje się
7. Płock ul.

Dobrzykowska

412/3

417/5

418/5

419/5

420/5

o pow. 3791 m2 o pow 2023 m2 o pow. 2110 m2 o pow 1965 m2

0 pow. 1404 m2

12 łącznie

11.293

Nr PL I P/00043763 4 do

30.04.2025 r.

   1      zł/ar miesięcznie

21 dni od daty wystawienia faktury

nieruchomość gruntowa niezabudowana uprawy nie przewiduje się
8. Płock ul.

Dobrzykowska

410/1 0 pow. 2527

412/1 0 pow. 5489 m2

12 łącznie

8.016

Nr PL I P/00043763/4 do

30.04.2025 r.

I ,04 zł/ar miesięcznie

21 dni od daty wystawienia faktury’

nieruchomość gruntowa niezabudowana uprawy nie przewiduje się
9 684/1 0 pow 8098 m2

680/4 0 pow. 5463 m2

680/6 0 pow. 1381 rn2

(łączna powierzchnia14.942 m2)

12 łącznie

14.942

Nr PL I P/00057286/7 Nr PLIP 00055666 1 Nr PL I P/00055667/8 do

30.04.2025 r.

I ,04 zł/ar miesięcznie

21 dni od daty wystawienia faktury

nieruchomość gruntowa niezabudowana uprawy nie przewiduje się
 • Wysokość wadium za każdy przetarg w którym przystępujący zamierza wziąć udział wynosi 500 00 zł.

Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 0 10 zł.

 • Podgląd nieruchomości dostępny jest za pomocą portalu mapowego na stronie internetowej https://geodezja.plock.eu

 

Wydzia

 

Przetargi odbędą się

w Urzędzie Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, pokój nr A-2()6 II piętro

w dniu 13 maja 2022 o godz. 12:00

 

Przetargi odbędą się w formie ustnej licytacji miesięcznej stawka czynszu dzierżawnego za 1 ar.

Bliższe informacje na temat przetargów (w tym zapoznanie się z projektem umovvy dzierża», regulaminem przetargu) można uzyskać w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka teł: 367-14-99, mail: wzn@plock.eu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.nowybip.plock.eu komunikaty i ogłoszenia/dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock.

Warunki uczestniczenia w przetargu:

Osoby zamierzające przystąpić do przetargu zobowiązane są w terminie do 09.05.2022

 1. złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu, projektem umowy dzierżawy, przedmiotem przetargu oraz o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Gminy-Miasto Płock
 2. złożyć klauzulę informacyjną — zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych — Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).

Dokumenty można złożyć w jednej z poniższych form:

– pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka — stanowisko Mieszkalnictwo lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock (dla zachowania terminu liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Płocka)  elektronicznie na adres wm@plock.eu (przy czym dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 1. c) wpłacić wadium w Mysokości 500,00 zł. za każdy przetarg, w którym zamierza wziąć udział, na konto 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982 Urzędu Miasta Płocka (w tytule wpłaty należy wpisać „Przetarg nr ” – podać numer przetargu zgodnie z ogłoszeniem).

W przypadku zamiaru uczestniczenia w więcej niż jednym przetargu wpłaty wadium należy dokonać odrębnymi przelewami na każdy przetarg.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na podany powyżej rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zwraca się na konto, z którego dokonano przelewu lub inne wskazane przez uczestnika, w terminie 7 dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu bądź jego odwołaniu.

Przystępujący do przetargu powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu legitymować się dowodem osobistym i podać komisji następujące dane:

 1. W przypadku osób fizycznych imię, nazwisko, numer PESEL
 2. W przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę i siedzibę,
 3. Osoby reprezentujące osoby inne niž osoby fizyczne w przetargu winny legitymować się również dokumentami, z których wynika uprawnienie do reprezentacji firmy (np. odpis z KRS),
 4. Osoby biorące udział w przetargu mogą w nim uczestniczyć osobiście bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone na piśmie.

Przetargi prowadzone są na zasadach zawartych w regulaminie organizacji przetargów na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 1817/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 5.10.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1403/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 8.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu organizacji przetargów na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock” oraz zarządzenia nr 3227/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 30.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej Obr. 12 z przeznaczeniem pod uprawy i ustalenia składu komisji przetargowej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest:

 1. Potwierdzić zawarcie umowy dzierżawy, poprzez złożenie podpisu pod treścią umowy, zgodną z przedstawionym projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. W przypadku nie dotrzymania warunków, o których mowa w pkt. I oraz innych przyczyn, za które odpowiada dzierżawca, w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń wymaganych w przetargu, Wydzierżawiający może od umowy odstąpić. W takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

Prezydent Miasta Płocka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, odwołania

 

przetargu bądź zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

https://nowybip.plock.eu/komunikaty/dzierzawa_i_najem

 

Szczegóły

Powierzchnia: 15.74 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: płocki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-25

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 09:30

# 6015 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 8,37 ha

Powiat: siedlecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-12-21

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 14:00

# 6011 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5951 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,05 ha

Powiat: przysuski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 14 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5921 dzierżawa gruntu rolnego pow. 13,17 ha

Powiat: radomski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5863 dzierżawa gruntu rolnego pow. 43,91 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 15:00

# 5860 sprzedaż gruntu rolnego pow. 171,39 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu