Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-18
O godzinie: 13:00
Powierzchnia: 2.93 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5630 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,93 ha

Powiat:miechowski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,93 ha/ użytek RIII, SII/ czynsz wywoławczy 826,oo PLN/rocznie/wadium 150,oo PLN do 09.05.2022/ termin przetargu 18.05.2022 godz. 13:00

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)  , Wójt Gminy Racławice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych działek na okres 3 lat, stanowiących własność Gminy Racławice

 1. Przedmiotem dzierżawy są niezabudowane nieruchomości rolne  stanowiące działki nr 327/2     o powierzchni 0,4800 ha Klasa II S sady,dz.nr 326 o powierzchni 0,2800 ha  klasa II S sady , dz.nr 325 o powierzchni 0,9900 ha klasa II S sady, dz. Nr 324/1 o powierzchni 0.8213 ha klasa II R , dz.nr 323/2 o powierzchni0,3678 ha klasa  II Lzr   , położone w Janowiczkach, dla których  prowadzona jest Księga Wieczystą nr KR1M/00041578/3. Nieruchomość składa się z pięciu działek    Nieruchomości nie są     obciążone służebnościami ani hipoteką,
 2. Wywoławcza stawka roczna czynszu wynosi 826.00 zł. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 50,00 zł. Termin wnoszenia czynszu – I rata 413.00,- zł do dnia 31 maja  II rata 413,00,-do 31 pażdziernika kazdego roku.           .
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Gminy Racławice
 4. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Racławicach na konto Gminy Racławice Nr 25 8597 0001 0020 0200 0013 0003 Bank Spółdzielczy w Proszowicach O/Racławice wadium w wysokości 150,00 złw terminie do dnia 11 maja 2022 r. do godziny 12:00.
 5. Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium,
 6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu przetargu z  zastrzeżeniem ust. 7, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wpłacającego.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat wynikających z zawartej umowy. W przypadku uchylenia się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Wójt Gminy Racławice może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg bez podania przyczyny, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak przewidziano dla ogłoszenia przetargu.
 9. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Racławicach na okres 30 dni,   oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Racławice i Biuletynie Informacji Publicznej.
 10. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Racławice oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.
 11. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia przetargu. Przekazanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.

 

Racławice, dnia 12.04.2022 r.

 

Wszelkie informacje w sprawie niniejszego ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu 41 38 44 016 wew. 26 lub drogą mailową kultura.raclawice@wp.pl

 

Adam Samborski

Wójt Gminy Racławice

https://bip.malopolska.pl/ugraclawice,a,2089102,dzierzawa-niezabudowane-nieruchomosci-rolne-stanowiace-dzialki-nr-3272-o-powierzchni-04800-ha-klasa-.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.93 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: miechowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 3 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5986 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,13 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5938 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5937 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 32,27 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 18 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5825 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,64 ha

Powiat: proszowicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-03

Dodano: 13 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5816 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,34 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 22 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5774 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,50 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu