Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-18
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.54 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5627 sprzedaż gruntu rolnego pow. 0,54 ha

Powiat:miechowski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 0,58 ha/ użytek RIII/cena wywoławcza 38000,oo PLN/wadium 3800,oo PLN do 09.05.2022/ termin przetargu 18.05.2022 godz. 10:00

Racławice 6.04.2022r

GMINA RACŁAWICE

 

.

 

 

OGŁOSZENIE

O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Wójt Gminy Racławice

ogłasza

 

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym      523 położonej w Miroszowie gmina Racławice.

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18 MAJA 2022 r. O GODZ. 10.00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY RACŁAWICE

 

Właścicielem w/w nieruchomości jest GMINA RACŁAWICE,

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości została określona w oparciu o opinie rzeczoznawcy majątkowego:

 

  1. 1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 523o powierzchni 0,5440 ha położone we wsi Miroszów do której prowadzona jest księga wieczysta KR1M/00064922/7 . Nieruchomość ta posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej i nie jest obciążona służebnościami ani hipoteką,   Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Racławice Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 14 czerwca 2019 r  działka nr 523 położona jest w terenach oznaczonych symbolem MNR -tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej w ewidencji gruntów i budynków stanowi grunty orne  klasy R III b ,sady  S-RIIIb i użytki rolne  zabudowane B-RIIIb. Działka w części północno zachodniej porośnięta trawą oraz drzewami owocowymi nie posiadającymi wartości użytkowych. W części południowej działka wykorzystywana pod uprawy rolne

Termin zagospodarowania nieruchomości – nie określa się.

Cena nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych)

Minimalne postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 100,00 zł ( słownie: sto złotych)

Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium w wysokości 3.800,00 (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) do dnia 9.05.2022r .

 

Podstawa prawna :Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz.1362)ze zm.

 

Załączniki:

1.Zgłoszenie udziału w przetargu .

2.Oświadczenie

Powyższe dokumenty proszę złożyć do dnia 9.05.2022 r

Jednocześnie informuję, iż w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do przetargu startują oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada notarialne pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej.

Wyżej wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej www..raclawice.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18.

Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium na konto Gminy Racławice Nr 25 8597 0001 0020 0200 0013 0003 Bank Spółdzielczy w Proszowicach O/Racławice do dnia 9 maja 2022 roku (liczy się data uznania na rachunku bankowym Gminy Racławice). Wpłacone wadium upoważnia do licytacji działki, do pierwszego zakupu działki.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnik ustalony, jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 106) do ceny osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Racławice. Koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi nabywca.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania tego uczestnika powinna przedłoży do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w nieruchomości wadium wniesione w pieniądzu sprzedający zwraca bez oprocentowania.

Dyspozycje w zakresie wypłaty wadium dla oferentów, Sprzedający przekaże do banku w terminie trzech dni roboczych od daty rozstrzygnięcia, zakończenia przetargu.

 

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/ tekst jednolity Dz. U. z 2004r.Nr 167, poz.1758 z póz. ze zm./ do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Wójt Gminy Racławice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy Racławice w Racławicach pokój nr 18, tel. (041) 38-44-016 wew. 26, oraz na stronie internetowej www.raclawice.pl

 

https://bip.malopolska.pl/ugraclawice,a,2086079,ustny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-rolnej-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-523-p.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.54 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: miechowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-07

Dodano: 31 maja, 2024

O godzinie: 15:30

# 6595 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 3,40 ha

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 9 stycznia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6464 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 32,35 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-03

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 15:00

# 6447 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 52,06 ha

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-27

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6404 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-24

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6403 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,01 ha

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 4 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6391 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 99,35 ha

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu