Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-23
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 23.00 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5619 dzierżawa gruntu rolnego pow. 23,00 ha

Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 23,00 ha/ użytek RII,PsII/ czynsz wywoławczy 20000,oo PLN/rocznie/wadium 4000,oo PLN do 17.05.2022/ termin przetargu 23.05.2022 godz. 09:00

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę, na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej o pow. 23,0000 ha przeznaczonej na cele rolnicze, położonej w Hrubieszowie obręb Podgórze, oznaczonej numerem działki 2294

Data utworzenia

2022-04-21

Obowiązujący

2022-04-21 – 2022-05-23

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA

ogłasza

 

że dnia 23 maja 2022 roku o godz. 900, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy             ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 zostanie przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres do trzech lat,  części nieruchomości gruntowej o powierzchni 23,0000 ha, przeznaczonej na cele rolnicze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hrubieszów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Hrubieszów-Miasto obręb Podgórze na arkuszu mapy 4 numerem działki 2294,  według opisu użytków rolnych wykazanej jako pastwiska trwałe PsII grunty orne RII oraz grunty pod rowami i nieużytki, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZA1H/00076576/2.

Cena wywoławcza czynszu za dzierżawę nieruchomości w stosunku rocznym wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tys. zł).

Wadium do przetargu wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tys. zł).

Warunkiem przystąpienia do ww. przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN), przelewem bądź gotówką na rachunek Gminy Miejskiej Hrubieszów w PEKAO S.A. I o/Hrubieszów Nr 66 1240 2829 1111 0000 4027 0267 lub w kasie Urzędu Miasta Hrubieszów, w terminie do dnia 17 maja 2022 rokuwłącznie, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na rachunek bądź wpłaty wadium w kasie urzędu.
  2. Okazanie wyciągu z KRS, umowy Spółki bądź przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.
  3. Podanie numeru rachunku, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.
  4. Okazanie dowodu tożsamości.
  5. Brak zaległości finansowych z tytułu czynszu dzierżawnego i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz z tytułu podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Hrubieszowa.

Istotne warunki umowy:

1) nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres do dnia 15 maja 2025 r.;

2) wydanie nieruchomości nastąpi z dniem podpisania umowy dzierżawy;

3) prowadzona przez Dzierżawcę działalność nie może utrudniać korzystania z istniejącego przejścia w pasie o szerokości 5,0 m od osi chodnika i stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla osób poruszających się tym chodnikiem;

4) dostęp do drogi wewnętrznej – ul. Żeromskiego będzie zapewniony poprzez pas o szerokości 5 m wzdłuż rzeki Huczwa, po dalszej części działki nr 2294;

5) roczny czynsz dzierżawny, który zostanie ustalony w wyniku przetargu będzie płatny w dwóch ratach do dnia 31 lipca i 30 listopada każdego roku w czasie trwania umowy dzierżawy;

6) począwszy od 2023 roku, w czasie trwania umowy, Wydzierżawiająca zastrzega sobie prawo do możliwości corocznej aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego wg wzrostu stawki podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie na dany rok kalendarzowy w stosunku do stawki roku poprzedniego;

7) dzierżawca zobowiązany jest (oprócz czynszu dzierżawnego) do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy;

8) w czasie trwania umowy każda ze stron może wypowiedzieć przedmiotowa umowę w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, przy czym Wydzierżawiająca ze względu na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży, zagospodarowanie dla potrzeb własnych gminy lub innych ważnych przyczyn, a Dzierżawca ze względu na ważne przyczyny, bez możliwości ubiegania się Dzierżawcy o odszkodowanie (rekompensatę) z tytułu utraty płatności bezpośrednich i obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub utraty środków finansowych z innych programów pomocowych;

9) Wydzierżawiającej służy prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku:

  1. a) opóźnienia przez Dzierżawcę z zapłatą czynszu ponad dwa miesiące;
  2. b) oddania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającej;
  3. c) używania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem;
  4. d) prowadzenia przez Dzierżawcę działalności utrudniającej z korzystania z istniejącego przejścia w pasie o szerokości 5,0 m od osi chodnika i stwarzającej jakiekolwiek zagrożenie dla osób poruszających się tym chodnikiem.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta Hrubieszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w protokole z przeprowadzonego przetargu oraz po pisemnym wezwaniu – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Regulamin przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i udostępnianie środków trwałych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów (określający warunki dla uczestników przetargu) znajduje się na stronie internetowej www.miasto.hrubieszow.pl, biuletynie informacji publicznej – umhrubieszow.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hrubieszów.

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, pok. nr 20,                tel. 84 696 23 80 wew. 46.

Burmistrz Miasta

Hrubieszowa

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=139&p1=szczegoly&p2=1745967

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 23.00 ha
Województwo: lubelskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-12

Dodano: 26 września, 2023

O godzinie: 11:30

# 6344 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,04 ha

Powiat: opolski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 26 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6304 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,39 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-09-08

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6299 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,53 ha

Powiat: włodawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-08-21

Dodano: 1 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6278 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: zamojski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-08-02

Dodano: 10 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6245 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,04 ha

Powiat: opolski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-07-27

Dodano: 30 czerwca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6235 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: włodawski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu